Alkalmaink

Csütörtök: 18:00 óra Bibliaóra
Szombat: 17:00 óra Ifjúsági alkalom
Vasárnap: 9:30 óra Istentisztelet

(Az alkalmak időpontjai változhatnak! Érdeklődni lehet a gyülekezet címén vagy telefonszámán!) Címünk: 6440 Jánoshalma, Tompa utca 18., Telefon: 06-20/886-4670.

Lelki pásztor
Milánkovics Dániel
Milánkovics Dániel

A gyülekezet istentiszteletei nyitott alkalmak. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!

Bemutatkozás

A Jánoshalmi Baptista Gyülekezet a Magyarországi Baptista Egyház tagja. Egyházunkhoz több száz kisebb-nagyobb gyülekezet tartozik, mintegy 11000 hívővel. Baptista közösségünk a reformáció-korabeli anabaptista ébredési mozgalomból eredeztethető, azzal szellemi rokonságban áll. Napjainkban a baptisták több tízmilliós nagy családja él világszerte, és hirdeti a Jézus Krisztusban megjelent isteni szeretet örömhírét. A Magyarországi Baptista Egyház a 19. század végi lelki ébredésből nőtt ki; Jánoshalmán 1917-ben honosodott meg a baptista misszió. A helyi gyülekezet 1927-re felépíti önálló imaházát, 1939-ben pedig önálló lelkipásztort kap Nagy Sándor (1939-1953) személyében. A gyülekezet többi lelkipásztora: Hányik János (1953-1960), Balogh Miklós (1961-1966), Nikodém Lajos (1966-1972), Hegyi András (1972-1975), Herjeczki A. Géza (1975-1981), Bayer György (1982-1992), Katona Béla (1992-2000), Nemes Nándor (2000-2008), Friebert Tibor (2008-2014), Milánkovics Dániel (2014 -). Jelenleg közösségünk mintegy 65 főt számlál.

Baptista Gyülekezet

Hitünkről

Nevünk az Újszövetségben előforduló görög BAPTIZMA (alámerítés, bemerítés) szóból származik. Közösségünk azért kapta ezt az elnevezést, mert felnőttkori, hitvalláson alapuló keresztséget gyakorol – a Szentírás szerinti – víz alá merítés formájában. Jézus Krisztus földön járása és a benne hívő gyülekezetek létre hívása idején ez volt a keresztség általános formája. A vízzel történő meghintés általi keresztelés későbbi korok elhajló gyakorlatából ered. Ezt helytelennek, Isten igéjétől idegen dolognak látjuk. Ugyanígy a magukkal rendelkezni még képtelen kisgyermekek megkeresztelését is. Keresztyén hitünk alapján neveljük gyermekeinket, de életük irányának meghatározását meghagyjuk az ő döntésüknek, amit általában a felnőttkorban, vagy annak közvetlen közelében hoznak meg.

Hisszük, hogy a teljes Biblia Isten által ihletett könyv, mely az embereknek irányt szab az életre és az üdvösségre vonatkozóan.
Hisszük, hogy az ember a Sátán kísértése által bűnbe esett, ennek folytán természetében megromlott és a lelki halál állapotába jutott.
Hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, az Ő Istenségében és emberségében, Ő az Isten Fia, aki szűz Máriától született, igaz Isten, és igaz ember.
Hiszünk a megváltásban, abban, hogy Krisztus helyettünk betöltötte az isteni törvényt, átokká lett értünk a keresztfán, szenvedett a bűnösök helyett, hogy őket vére árán megmentse a kárhozattól. Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, de fel is támadt a halálból és ezáltal életet ad mindenkinek, aki hisz benne és követi őt.
Hiszünk a Szentlélekben, mint isteni személyben, akit Jézus elküldött nekünk, hogy bennünk éljen és megtanítson minket minden igazságra.
Hisszük, hogy minden ember egyenként felelős Istennek az elkövetett bűneiért.
Hisszük, hogy a megtérés által a bűnös ember a kárhozat állapotából üdvösségre, az Istennel való megbékélés útjára lép, és az egyetlen Szabadító, a mi Urunk Jézus Krisztus által elnyeri bűnei bocsánatát.
Hisszük, hogy Isten a hozzá térő embert Igéje és Szentlelke által újjá szüli, és képessé teszi arra, hogy Krisztus szeretetével megtelve szent életet éljen.
Valljuk, hogy a megtérést és az újjászületést bemerítkezés általi keresztséggel kell megpecsételni, amely az újjászületés bibliai képe, és ez Krisztussal és az ő testével, a hívők gyülekezetével való egység kiábrázolása is.
Hisszük, hogy a Úr vacsoráját az Úr Jézus közösségi emlékvacsora gyanánt szerezte, ilyenkor az Ő halálára emlékezünk, a kenyér Megváltónk szent testét, a szőlőtőke termése Megváltónk szent vérét ábrázolja.
Hisszük a halálból való feltámadást, az ítéletet, valamint az örök életet és az örök kárhozatot. Hisszük, hogy a halál után nem tehetjük jóvá azt, amit a földi életben elmulasztottunk, ezért az isteni kegyelmet hit által, azonnal meg kell ragadnunk.
Hisszük, hogy attól még nem keresztyén valaki, ha templomba jár, Bibliát olvas vagy imádkozik; a keresztyén az, aki szívéből szereti és személyes közösségben él Jézus Krisztussal, és cselekedeteivel meg is mutatja, hogy követi Őt; és szereti embertársait, mint önmagát.
Meggyőződésünk, hogy az ember egyéni, családi és társadalmi problémáira csakis a Bibliában található isteni kinyilatkoztatás alapján lehet maradandóan jó megoldást találni. Ezért legfontosabb feladatunk az evangélium (Isten örömüzenete) továbbadása, mely bűnbocsánatról, megváltásról, örök életről, Isten atyai gondviseléséről szól.
E hitünkből eredően lelki otthont kívánunk biztosítani mindazok számára, akik Isten népe között szeretnének élni, Isten mennyei királyságára felkészülni.

Céljaink

Istentiszteleteink célja, hogy énekekkel és egyéb szolgálatokkal dicsőítsük Istent Jézus Krisztus által, valamint hogy a hívők közösségében minden jelenlevő elinduljon illetve növekedjen a hitéletben és felkészülhessen az élő Istennel történő találkozásra.

Gyülekezeti közösséget biztosítani azok számára, akik elhatározták, hogy Jézus Krisztust akarják követni. Egymást segítve, bátorítva, intve egységes erővel követni Krisztust.

Hirdetni Isten bűnbocsátó kegyelmét, mely Jézus Krisztusban megjelent e világban minden ember számára. Embereket hívni Jézus Krisztushoz, hogy ki-ki személyes, szabad akaratában meghozott döntése alapján csatlakozzon az Isten által felkínált kegyelmi szövetséghez.

Kedves olvasó!

Nem akarod megismerni Jézus Krisztust, aki életét adta azért, hogy neked ne kelljen a bűnben élned és az Isten elmarasztaló ítéletére várnod? Egyszer mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt! Mit fogsz akkor mondani, miért nem fogadtad el a felkínált kegyelmet? Isten szeret téged és nem akarja, hogy bűneidben maradva bizonytalanságban, félelemben, ürességben, lelkileg megterhelten élj! Mit vinnél magaddal, ha most meghalnál? Csak azt, ami a lelkedben van – vagy bűnöket és lelkiismeret-furdalást, vagy azt a bizonyosságot, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta a bűnödet és Isten gyermeke vagy! Közel van az idő, hogy ez eljön, tehát fordulj Isten felé, kezdd el olvasni a Lukács evangéliumát a Bibliából, imádkozz és csatlakozz egy közösséghez, ahol a Bibliával összhangban hallhatsz Istenről és ahol rátalálhatsz lelki otthonodra! Isten hív téged – mi a válaszod