Ma 2020. december 3., csütörtök - Ferenc és Olívia napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

0.0 °C

Hőérzet: -5.5 °C
Szél: 21.85 km/h
Páratartalom: 89%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedések

A Kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 13. és 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kijárási korlátozás

1. § (1) Éjfél és reggel 5 óra között - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén
            vagy a szálláshelyén tartózkodni.
      (2) Az (1) bekezdéstől eltérően
           a) munkavégzés céljából,
          b) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,
          c) a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
             vagy
         d) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal
             éjfél és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve
             a közterületen történő tartózkodás.
    (3) Ha az Országgyűlés e rendelet hatályát meghosszabbítja, az (1) bekezdés szerinti kijárási korlátozás hatályának
         a fenntartásról a Kormány legkésőbb 2020. november 30-án döntést hoz.

2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

2. § (1) Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni,
      a) amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem
         nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként
         nyújt és
      b) amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.
  (2) Tilos az (1) bekezdés szerinti rendezvényt szervezni, illetve tartani.

3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre vonatozó védelmi intézkedések

3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése
                    céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától - különösen színház, tánc-, zeneművészet -,
                   a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény)
                    a (2) és (3) bekezdés szerint tartható meg.
     (2) A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők - a páholyok kivételével -
          a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és
         b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el,
       azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell
       biztosítani.
    (3) A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők - a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül - 1,5 méteres távolságot
         kötelesek egymástól megtartani, különösen
       a) a páholyokban,
       b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében,
       c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve
       d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.
 
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról
a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője
köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető
alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a (2) és (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedéseket, a szervező,
az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni
arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
(5) A nemzetközi sportrendezvényekre a 9. §-ban meghatározottakon túl a nemzetközi szövetség előírásai
alkalmazandóak.
4.  § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
            a) muzeális intézmény,
            b) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény,
            c) kép- és hangarchívum,
            d) közművelődési intézmény,
           e) közösségi színtér, valamint
    f) integrált kulturális intézmény
      látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani.
   (2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról az (1) bekezdés szerinti intézmény üzemeltetője köteles
        gondoskodni. Azt a személyt, aki az üzemeltető, vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg
        a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból
        kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
5.  § (1) A 3. és 4. § szerinti kötelezettségek betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
(a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi.
     (2) Ha a rendőrség az ellenőrzés során a 3. § (4) bekezdése vagy a 4. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség
          megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
         (a továbbiakban: Gst.) 38/B. §-ától eltérően
       a) figyelmeztetést alkalmaz,
       b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
       c) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt - a sportrendezvény helyszíne kivételével - legalább
          egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy
        d) a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz
           sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.
   (3) Ha a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
         (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés d), f) és j) pontja esetében a rendőrség az ellenőrzés során az R. 2. §
        (1) bekezdése, az R. 2. § (4) bekezdése, az R. 2. § (4a) bekezdés a) pontja vagy az R. 2. § (4b) bekezdése szerinti
        kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza.
  (4) A rendőrség a (2) bekezdés b) és c), illetve b) és d) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.
(5) A (2) bekezdés szerinti szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.
        (6) A (2) bekezdés szerinti szankció nem alkalmazható, ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy
        az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így
        különösen, ha
       a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
       b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget
          értesítette.
   (7) Ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a (6) bekezdés szerinti, a jogellenes
       helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg,
       a rendőrség a (2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett,
       a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.
   (8) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel
        történik.
    (9) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
   (10) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
   (11) A (2) és (3) bekezdés szerinti jogkör gyakorlója az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság.

4. A tömegközlekedéssel összefüggő járványügyi intézkedések

6.  § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) terjedésének csökkentése
        érdekében, Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági
        társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint
       délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.
(2) A járatsűrítési tervet az (1) bekezdés szerinti kötelezettek 2020. november 5. napjáig kötelesek elkészíteni,
     és Budapesten helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság esetében a Budapest Főváros
     Kormányhivatala, illetve a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági
     társaság esetében a megyei jogú város illetékessége szerinti megyei kormányhivatala (a továbbiakban együtt:
     kormányhivatal) részére átadni.
(3) Ha a kormányhivatal a járatsűrítési tervet nem hagyja jóvá az (1) bekezdés szerinti kötelezett köteles
     a kormányhivatal által meghatározott szempontok szerint, a kormányhivatal által meghatározott határidőn belül
    a járatsűrítési tervet újra elkészíteni, és a kormányhivatal részére átadni.

 (4) A kormányhivatal által jóváhagyott járatsűrítési terv végrehajtásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett a jóváhagyás
      napján köteles intézkedni.
7.  § (1) A Gst. 38/B. §-ától eltérően a kormányhivatal a 6. § (1)-(4) bekezdése szerinti szabály megsértése esetén
             a kötelezettre 1 000 000 forinttól 5 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki.
       (2) Ha a kötelezett az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabását követően sem készíti el a 6. § (1) bekezdése szerinti
            járatsűrítési tervet, illetve a 6. § (3) bekezdése szerinti átdolgozott járatsűrítési tervet, az (1) bekezdés szerinti bírság
            ismételten több alkalommal kiszabható.
      (3) Ha a kötelezett a kormányhivatal által jóváhagyott járatsűrítési terv végrehajtásáról a bírság kiszabását követő
           napon sem intézkedik, az (1) bekezdés szerinti bírság ismételten több alkalommal kiszabható.
      (4) A kiszabott bírság megfizetése a kormányhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel
          történik.
     (5) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
     (6) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

5. A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályai

8. § A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében
a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak,
terek, parkok és egyéb közterületek, valamint
b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek,
parkok és egyéb közterületek
várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

6. A járványügyi készültségi időszak szabályai

9. § A járványügyi készültségi időszak szabályai - így például a maszkviselés szabályai - a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
             II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a 2. §-ban,
              a 3. § (1)-(3) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedést megszegi.
        (2) A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság
             legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
       (3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően
            ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.
 11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. november 4-én lép hatályba.
         (2) Az 1. § és a 12. § 2020. november 5-én lép hatályba.
12. § A 10. § (1) bekezdésében az „a 2. §-ban" szövegrész helyébe az „az 1. §-ban, a 2. §-ban" szöveg lép.
13. § Az R. 1/A. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
        „3/B. § A 3/A. § szerinti hatáskör gyakorlója
        a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőkapitányság,
        b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság."
14. § Hatályát veszti az R.
      a) 1. § (1) bekezdés l) pontja,
      b) 3. § (1) bekezdésében az „a 6. § (6) bekezdése," szövegrész,
      c) 6. §-a,
      d) 9. §-ában az „a 6. § (2), (3) és (6) bekezdése," szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.