Ma 2020. augusztus 5., szerda - Krisztina napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

21.1 °C

Hőérzet: 21.4 °C
Szél: 19.58 km/h
Páratartalom: 90%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2020 (III.27.) önkormányzati rendelete
4/2020.(III. 27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) számú Kormányrendelettel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58./B § (2), 62.§ (2), 86.§ (1)-(2), 92.§ (1)-(2) bekezdés, 115.§ (3) bekezdésében, 132.§ (4) d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében – hivatkozva a  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdésének rendelkezésére, a következőket rendelem el:


Általános rendelkezések

1.§ A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján szabályozza az önkormányzat hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat és az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodási formákat.

2.§ A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott személyekre, valamint az Szt. 7.§ szerinti személyekre.


Eljárási rendelkezések


3.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet, az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselő terjesztheti elő elsősorban formanyomtatványon, személyesen vagy postai úton.

(2) A kérelmek formanyomtatványa átvehető az Ügyfélszolgálaton, illetőleg letölthető Jánoshalma Város honlapjáról www.janoshalma.hu.

(3) A kérelem személyes benyújtásának helye: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Ügyfélszolgálati Iroda.

(4) A kérelmekhez az igénylő, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait feltáró, e rendeletben megjelölt nyilatkozatokat és igazolásokat minden esetben csatolni kell.

(5) A kérelemhez csatolt nyilatkozatokban foglaltak igazolására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl különösen

a) nyugdíjfolyósító által kiadott nyugdíjösszesítő igazolás és a kérelem beadását megelőző hónap nyugdíjszelvény fénymásolata;

b) a munkáltató által kiadott eredeti havi nettó jövedelemigazolás;

c) szociális és egyéb jövedelmek esetén bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló, a kérelem beadását megelőző hónap postai szelvénye/bankkivonat másolata;

d) amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ igazolása szükséges az együttműködésről, egyéb jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmének egyhavi átlagáról nyilatkozat;

e) Egyéb jövedelmekről: tartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, rendszeres szociális ellátás, stb. - a kérelem beadását megelőző hónap - igazoló szelvényét kell csatolni.

f) A rendkívüli élethelyzetet igazoló irat másolata, pl.: gyógyszerköltség, szolgáltatási díjhátralékról értesítés, stb.

g) haláleset esetén a halotti anyakönyvi kivonat

szolgálhat.


4.§ (1) Az Önkormányzat a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás- vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tarthat, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat jegyzőkönyvben (a továbbiakban: környezettanulmány) rögzíti. A környezettanulmány elvégzéséről kérelmezőt legalább 5 nappal korábban értesíteni kell, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét nem veszélyezteti. A környezettanulmány mellőzhető, ha 1 éven belül már készült környezettanulmány, kivéve, ha kérelmező körülményeiben időközben változás következett be.

(2) Amennyiben környezettanulmány felvételére az ellátást igénylő együttműködési készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag nincs lehetőség, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell megítélni.

(3) A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni.


Az ellátások folyósításának rendje


5.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat lehetőség szerint – a kérelmező által megjelölt pénzintézetnél vezetett – számlára utalással, ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján, az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 8 munkanapon belül kell folyósítani.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben az ellátás összege a pénztárból haladéktalanul kifizethető.

(3) A határozatban megállapított kifizetésekről, átutalásokról a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya intézkedik.

(4) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott eseti támogatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül szükség szerint ellenőrizheti.

(5) Az igénybe vett szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetén a polgármester az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.


6. § Jánoshalma város polgármestere a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a rendelkezésre álló költségvetési keret felhasználásról évente beszámol a Képviselő-testületnek.


Az ellátások formáiRendkívüli települési támogatás


7. § A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt a

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át,

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg és vagyona nincs és

  1. akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások

ca) betegség,

cb) haláleset,

cc) elemi kár elhárításához,

cd) egyedülálló, ellátatlan személy részére,

ce) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén,

cf) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére,

cg) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,

ch) iskoláztatáshoz,

ci) gyermek fogadásának előkészítéséhez,

cj) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,

ck) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy

cl) a gyermek hátrányos helyzete miatt

anyagi segítségre szorulnak.


8. § Nem állapítható meg a rendkívüli települési támogatás

a) ha a család az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik és a vagyoni helyzetet tekintve a létfenntartás veszélyeztetettsége nem áll fenn,

b) a 7.§ c) pontjának cb) alpontjában meghatározott esetben a kérelmező az elhunyt személlyel tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződést kötött.

c) a kérelmező és a vele egy háztartásban élő család tagjai önkormányzati bérlakásban élnek és lakbérhátralékot halmoztak fel.


9. § Életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából, illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított települési támogatást a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni.


10. § A települési támogatás összege legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéig terjedhet.


11. § A települési támogatás iránti kérelem a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő, a 2. mellékletben foglalt formanyomtatványon.


Köztemetés


12. § (1) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt.

(2) A polgármester, kérelemre az eltemettetésre köteles személyt

a) a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól különös méltánylást érdemlő esetben részben vagy egészben mentesítheti vagy

b) legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a köztemetés költsége a az eltemettetésre köteles személy családjának létfenntartását veszélyezteti és az eltemettetésre kötelezett személy családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a kérelmező családja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik.


13. § A köztemetés költségének meg nem térített összegét a polgármester az Önkormányzat javára hagyatéki teherként bejegyezteti.


Szociális szolgáltatások


Városi Szociálpolitikai Kerekasztal


14. § (1) Jánoshalmán a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület szociális és nemzetiségi feladatokkal megbízott Tanácsnoka.

b) Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesületének Elnöke

[1]c) Jánoshalma Szociális Alapellátás szakmai vezetője

e) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának vezetője

f) Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője

g) Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

h) Összefogás Jánoshalmáért Egyesület által delegált tag

i) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Központjának és Szolgálatának szakmai vezetője


(2) Jánoshalmán a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke, a Képviselő-testület szociális és nemzetiségi feladatokkal megbízott Tanácsnoka.


15. § (1) A Városi Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(2) A Kerekasztal üléseit a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke hívja össze.

(3) A testület határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele – a jelenléti íven saját kezű aláírással igazoltan – jelen van.

(4) A Kerekasztal döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg.

(5) A Városi Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.


Az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodás formái


16. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat a közigazgatási területén élő lakosoknak, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanoknak személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít.

(2) A személyes gondoskodás formái Jánoshalma Városban magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

a) Szociális alapszolgáltatások

aa) étkeztetés

ab) házi segítségnyújtás

ac) családsegítés

ad) nappali ellátás (önmaguk ellátására részben képes személyek és hajléktalanok)

ada) idősek nappali ellátása

    adb) hajléktalan személyek nappali ellátása 

b) Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ

c) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások

ca) ápolást gondozást nyújtó intézményen belül: idősek otthona

cb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményen belül: hajléktalanok éjjeli menedékhelye


17. § [2](1) Az Önkormányzat jelen Rendelet 16.§ (2) bekezdés a) pontjának aa)-ab) alpontjaiban foglalt szociális alapszolgáltatásokat a Jánoshalma Szociális Alapellátás szakfeladaton keresztül biztosítja.

(2) Az Önkormányzat jelen Rendelet 16.§ (2) bekezdés a) pontjának ad) alpontja, valamint a c) pontban foglalt szociális szolgáltatásokra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (a továbbiakban: MMSZE) kötött feladat ellátási szerződés által biztosítja.

(3) Az Önkormányzat jelen Rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontjának ac) pontja, valamint a b) pontja szerinti ellátási formákat az általa fenntartott, Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ által biztosítja.


Az ellátások fajtái és azok igénybevételének módja


Általános szabályok


18. § [3](1) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az ellátást biztosítónál lehet benyújtani írásban, jövedelemigazolással és vagyonnyilatkozattal. A kérelemről polgármester dönt.

(2) Az ellátások igénybevételére vonatkozó szabályokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. Rendelet (Továbbiakban: SzCsM. rendelet) tartalmazza.

(3) Külön eljárás nélkül biztosítható az ellátás,

  1. ha indokolt az igénylő azonnali ellátása,
  2. ha a kérelmező egyedül él és önmaga ellátásában segítségre szorul, vagy
  3. egészségi állapota indokolttá teszi.

Az írásos kérelmet és jövedelemigazolást és vagyonnyilatkozatot ebben az esetben is mellékelni kell.

[4](4) Külön eljárás nélkül ellátásban részesíti a polgármester azt a kérelmezőt, aki az SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.


19. §[5] A szociális ellátásban részesülő vagy törvényes képviselője a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról - családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban - bekövetkezett változást 15 napon belül az polgármesternek köteles bejelenteni.


20. § A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a szolgáltató köteles felülvizsgálni.


Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj


21. §[6] (1) A személyi térítési díj alapjául szolgáló intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. Az ellátási szerződés útján biztosított ellátások intézményi térítési díját az ellátást biztosító fenntartó állapítja meg.

(2) A személyi térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott személy az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegének csökkentését elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről a polgármester javaslatával ellátott kérelemre

a) Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozattal dönt, ha

aa) az ellátást igénybe vevő jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

ab) az ellátást igénybe vevő jogosult nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal és

ac) nincs az Szt. 114. § (2) bekezdés c)-e) pontja szerint az ellátást igénybe vevő jogosult tartására köteles és képes személy.

(4) Képviselő-testület határozattal dönt az a) pontban nem szabályozott egyéb esetben.

(5) Ingyenes ellátásban az Szt. 114. § (3) bekezdése szerinti esetben részesülhet az ellátott, ha nincs az Szt. 114. § (2) bekezdés c)-e) pontja szerint az ellátást igénybe vevő jogosult tartására köteles és képes személy.


22. §[7] A szakmai vezető a díjhátralékról negyedévente tájékoztatást ad az Önkormányzat számára.


23. § A Képviselő- testület a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével részben, vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.


24. § Az Önkormányzat intézkedik a behajthatatlan hátralék törléséről.


25. § Az e rendeletben meghatározott kieső térítési díjat, illetőleg a csökkentésből adódó díj különbözetet, az Önkormányzat számla ellenében téríti meg az ellátást biztosító számára.


Étkeztetés


26. § (1) A települési önkormányzat az étkeztetés keretében a Sztv. 62. §- ban meghatározott szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek életkora elérte, vagy meghaladja a 70. évet.

(3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt is, aki a (2) bekezdésben foglalt életkort nem érte el, de a szakorvos, kezelőorvos által kiállított igazolás alapján megállapítható, hogy önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége alapján

(4) Az Étkeztetés igénybevételéről az SzCsM. rendelet szabályozza, melyről az ellátást biztosító szervezet vezetője dönt, és erről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

[8](5) A polgármester az Szt. 62. § alapján hozza meg döntését.

[9](6) A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a polgármester köteles felülvizsgálni.

(7) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


Házi segítségnyújtás


27. § [10](1) Házi segítségnyújtás szociális ellátás igénybevételét az SzCsM. rendelet szabályozza, polgármester dönt, és erről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

[11](2) A polgármester az Szt. 63. § (4)-(8) bekezdés alapján hozza meg döntését.

[12](3) A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a polgármester köteles felülvizsgálni.

(4) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.Záró rendelkezések


28. § (1) A rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.


29. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelete és a rendelet 8/2014.(III.31.), 10/2014.(IV.25.), 4/2015.(II.16.), 6/2015.(II.27.), 5/2016.(III.29.), 6/2017.(III.24.), 3/2018.(III.21.) 14/2018.(XI.26.) 4/2019.(III.29.) számú módosításai.


Jánoshalma, 2020. március 26.Czeller Zoltán s. k.

polgármester


A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2020. március 27.


Dr. Benda Dénes

                    címzetes főjegyzőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2020. május 25.

Az egységes szerkezetű rendelet hatályba lépése: 2020. július 1.


Hitelesítve: Jánoshalma, 2020. május 25.
Dr. Benda Dénes

                                                                                                                                         címzetes főjegyző

[1]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 1.§, Hatályos 2020.07.01.


[2]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 2.§, Hatályos 2020.07.01.

[3]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 3.§, Hatályos 2020.07.01.

[4]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 4.§, Hatályos 2020.07.01.

[5]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 5.§, Hatályos 2020.07.01.


[6]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 6.§, Hatályos 2020.07.01.

[7]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 7.§, Hatályos 2020.07.01.


[8]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 8.§, Hatályos 2020.07.01.

[9]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 9.§, Hatályos 2020.07.01.

[10]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 10.§, Hatályos 2020.07.01.

[11]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 11.§, Hatályos 2020.07.01.

[12]

Módosította a 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet. 12.§, Hatályos 2020.07.01.


Csatolmányok

Megnevezés méret
4/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet indokolása
67 KB
4/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet mellékletei
127.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.