Ma 2020. augusztus 8., szombat - László napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

19.4 °C

Hőérzet: 19.7 °C
Szél: 13.39 km/h
Páratartalom: 86%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 18/2013 (XII.1.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról

(8/2014.(III.31.), 10/2014.(IV.25.), 4/2015.(II.16.), 6/2015.(II.27.), 5/2016.(III.29.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)


Jánoshalma Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1.§ E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően meghatározza a Jánoshalma Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, támogatások formáit, a jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, a kifizetésének, folyósításának szabályait.


A rendelet hatálya


2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma közigazgatási területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Sztv., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendeletben meghatározott ellátásokra is az Sztv. 4. §- ban meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.


A szociális ellátások általános eljárási szabályai


3.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet, az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselő terjesztheti elő elsősorban formanyomtatványon, személyesen vagy postai úton. A kérelmek benyújtásához az Általános Szervezési és Humán Osztály formanyomtatványt biztosít, illetőleg letölthető Jánoshalma Város honlapjáról www.janoshalma.hu. A kérelem személyes benyújtásának helye: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Ügyfélszolgálati Iroda.

(2) A kérelmekhez az igénylő, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait feltáró, e rendeletben megjelölt nyilatkozatokat és igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – mindenesetben csatolni kell.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel valamennyi kérelem mellékletét képező vagyonnyilatkozat az 1. mellékletben megjelölt adatokat tartalmazza.

(4) A kérelemhez csatolt nyilatkozatokban foglaltak igazolására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl különösen

a) nyugdíjfolyósító által kiadott nyugdíjösszesítő igazolás és a kérelem beadását megelőző hónap nyugdíjszelvény fénymásolata;

b) a munkáltató által kiadott eredeti havi nettó jövedelemigazolás;

c) szociális és egyéb jövedelmek esetén bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló, a kérelem beadását megelőző hónap postai szelvénye/bankkivonat másolata;

d) amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ igazolása szükséges az együttműködésről, egyéb jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmének egyhavi átlagáról nyilatkozat;

e) Egyéb jövedelmekről: tartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, rendszeres szociális ellátás, stb. - a kérelem beadását megelőző hónap - igazoló szelvényét kell csatolni.

f) A rendkívüli élethelyzetet igazoló irat másolata, pl.: gyógyszerköltség, szolgáltatási díjhátralékról értesítés, stb.

g) haláleset esetén a halotti anyakönyvi kivonat

szolgálhat.


4.§ (1)           Az Önkormányzat a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás- vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tarthat, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat jegyzőkönyvben (a továbbiakban: környezettanulmány) rögzíti. A környezettanulmány elvégzéséről kérelmezőt legalább 5 nappal korábban értesíteni kell, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét nem veszélyezteti. A környezettanulmány mellőzhető, ha 1 éven belül már készült környezettanulmány, kivéve, ha kérelmező körülményeiben időközben változás következett be.

(2) Amennyiben környezettanulmány felvételére az ellátást igénylő együttműködési készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag nincs lehetőség, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell megítélni.

(3) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni.

(5) Az e rendelet alapján megállapított rendszeres ellátásban részesülő személy, illetve szülője, vagy a felvételre feljogosított más személy a rászoruló lakcímében bekövetkező változást a változást követő 8 napon belül a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Általános Szervezési és Humán Osztályán írásban, vagy szóban bejelenteni köteles.

(6) A rendszeres szociális ellátásban, támogatásban részesülő anyagi, jövedelmi viszonyaiban bekövetkező változást, a változást követő 15 napon belül, a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Általános Szervezési és Humán Osztályán írásban, vagy szóban köteles bejelenteni.

(7) Amennyiben a rendszeres szociális ellátásban, támogatásban részesülő személy, illetve felvételére feljogosított az (5)-(6) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátás folyósítását meg kell szüntetni, és az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizetésére kell kötelezni.

(8) Az (5)-(6) bekezdésben szabályozott bejelentési kötelezettségre az ellátást megállapító határozatban az érintett figyelmét fel kell hívni.

(9) Az ellátási igényeket a döntésre jogosult szerv a kérelemben foglaltak alapján, a – jogszabály vagy e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel csatolt – mellékletekben rögzítettekre, valamint az esetleges környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el.


Az ellátások folyósításának rendje


5.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat lehetőség szerint – a kérelmező által megjelölt pénzintézetnél vezetett – számlára utalással, ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján, az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 8 munkanapon belül kell folyósítani.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben az ellátás összege a pénztárból haladéktalanul kifizethető.

(3) A határozatban megállapított kifizetésekről, átutalásokról a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya intézkedik.

(4) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott eseti támogatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül szükség szerint ellenőrizheti.

(5) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a Sztv. 17. §- ban foglaltakat kell alkalmazni.


6. § Jánoshalma város polgármestere a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a rendelkezésre álló költségvetési keret felhasználásról évente beszámol a Képviselő-testületnek.


Az ellátások formái


Aktív korúak ellátása


[1]7.§

[2]8.§

[3]9. §

 [4]10. §

 [5]11. §


Települési támogatás


[6]12. § (1) A Képviselő-testület a Szt. 45.§- ban kapott felhatalmazás alapján a települési támogatást nyújt

 (2) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt a

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át,

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg és vagyona nincs és

  1. akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások

ca) betegség,

cb) haláleset,

cc) elemi kár elhárításához,

cd) egyedülálló, ellátatlan személy részére,

ce) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén,

cf) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére,

cg) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,

ch) iskoláztatáshoz,

ci) gyermek fogadásának előkészítéséhez,

cj) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,

ck) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy

cl) a gyermek hátrányos helyzete miatt

anyagi segítségre szorulnak.


[7]13. § Életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából, illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított települési támogatást a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni.


[8]14. § A települési támogatás összege legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéig terjedhet.


[9]15. § A települési támogatás iránti kérelem a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő, a 2. mellékletben foglalt formanyomtatványon.


[10]16. §  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az települési támogatás felhasználása-, elbírálása, a jogosultság megállapítása, ügyében hatáskörét a Polgármesternek átadja.


[11]17. §


Méltányossági közgyógyellátás


[12]18. §

[13]19. §


Szociális szolgáltatások


Városi Szociálpolitikai Kerekasztal


20. § (1) Az Önkormányzat a Sztv. 58/B. §. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Jánoshalmán Városi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

(2) Jánoshalmán a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

[14]a) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület szociális és nemzetiségi feladatokkal megbízott Tanácsnoka.

b) Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesületének Elnöke

c) Pelikán Kft. ügyvezető igazgatója

d) Pelikán Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény

da)[15]

db)[16]

dc)[17]

dd) Étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátások, éjjeli menedékhely vezetője

e) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának vezetője

f) Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Általános Szervezési és Humán Osztály vezetője

g) Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

h) Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

i) [18] Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Központjának és Szolgálatának szakmai vezetője


(3) [19] Jánoshalmán a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke, a Képviselő-testület szociális és nemzetiségi feladatokkal megbízott Tanácsnoka.


21. § (1) A Városi Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(2) A Kerekasztal üléseit a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke hívja össze.

(3) A testület határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele – a jelenléti íven saját kezű aláírással igazoltan – jelen van.

(4) A Kerekasztal döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg.

(5) A Városi Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.


Az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodás formái


22. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat a közigazgatási területén élő lakosoknak, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanoknak személyes gondoskodást nyújtó ellátást (Továbbiakban: személyes gondoskodás) biztosít.

(2) A személyes gondoskodás formái Jánoshalma Városban magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

a) Szociális alapszolgáltatások

aa) étkeztetés

ab) házi segítségnyújtás

ac) nappali melegedő

ad) családsegítés

ae) nappali ellátás (önmaguk ellátására részben képes személyek és hajléktalanok)

aea) idősek klubja

    aeb) hajléktalan személyek nappali ellátása 

b)[20] Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ

c) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások

ca) ápolást gondozást nyújtó intézményen belül: idősek otthona

cb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményen belül: hajléktalanok éjjeli menedékhelye


23. § (1) [21] A Sztv. 120. §- ban kapott felhatalmazás alapján, a 19. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások biztosítására - az ad) alpont kivételével - az Önkormányzat az általa alapított Pelikán Kft- vel köt feladat ellátási szerződést (közhasznú megállapodást).

(2)[22] Az Önkormányzat a 19. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a b) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátási formákat az általa fenntartott, Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központban biztosítja.


Az ellátások fajtái és azok igénybevételének módja


Általános szabályok


24. § (1) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani írásban, jövedelemigazolással és vagyonnyilatkozattal. A kérelemről az intézményvezető dönt.

(2) Az ellátások igénybevételére vonatkozó szabályokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. Rendelet (Továbbiakban: SzCsM. rendelet) tartalmazza.

(3) Külön eljárás nélkül biztosítható az ellátás,

  1. ha indokolt az igénylő azonnali ellátása,
  2. ha a kérelmező egyedül él és önmaga ellátásában segítségre szorul, vagy
  3. egészségi állapota indokolttá teszi.

Az írásos kérelmet és jövedelemigazolást és vagyonnyilatkozatot ebben az esetben is mellékelni kell.

(4) Külön eljárás nélkül ellátásban részesíti az intézményvezető azt a kérelmezőt, aki az SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.


25. § Az ellátás megszűnik

a) a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) a határozott idejű szolgáltatás esetén a megjelölt időtartam lejártával.


26. § (1) Az ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(2) Az intézményvezető az ellátást megszünteti, ha a jogosult ellátása nem indokolt.

(3) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

 

27. § A szociális ellátásban részesülő vagy törvényes képviselője a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról - családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban - bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének köteles bejelenteni.


28. § A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a szolgáltató köteles felülvizsgálni.


Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj


29. § (1) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét a Pelikán Kft. vezetője konkrét összegben állapítja meg az Sztv. 115. §-a szerint.

(2) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Sztv.115.§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a személyi térítési díj összege csökkenthető a kötelezett jövedelmi és vagyoni helyzetének mérlegelésével.

  1. Személyi térítési díj csökkentésére akkor van lehetőség, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.
  2. Személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére nincs mód, ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.

(4) A személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmet Jánoshalma Város Képviselő-testületéhez címzett írásos kérelemben, a jövedelmek és a vagyoni helyzet hitelt érdemlő igazolásával kell benyújtani.

(5) A kérelmet a Képviselő-testület soron következő ülésén bírál el, a döntésről írásban értesíti a kérelmezőt és a Pelikán Kft- t.

(6) Az Sztv.114.§ (3) bekezdése értelmében a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében a Sztv. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

(7) A Pelikán Kft. vezetője a díjhátralékról negyedévente tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek. A Képviselő- testület a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével részben, vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

(8)   A Képviselő-testület intézkedik a behajthatatlan hátralék törléséről.

(9) Az e rendeletben meghatározott kieső térítési díjat, illetőleg a csökkentésből adódó díj különbözetet, az Önkormányzat számla ellenében téríti meg a Pelikán Kft- számára.


Étkeztetés


30. § (1) A települési önkormányzat az étkeztetés keretében a Sztv. 62. §- ban meghatározott szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik.

 (2) [23] Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek életkora elérte, vagy meghaladja a 70. évet.

 (3) [24] Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt is, aki a (2) bekezdésben foglalt életkort nem érte el, de a szakorvos, kezelőorvos által kiállított igazolás alapján megállapítható, hogy önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége alapján (4) A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a szolgáltató köteles felülvizsgálni.


Házi segítségnyújtás


31. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Sztv. 63. §- ban meghatározott személyekről.

(2) A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a szolgáltató köteles felülvizsgálni


Szakosított ellátások


Ápolást gondozást nyújtó intézmény- idősek otthona


32. § (1) Az ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátásra vonatkozó szabályokat a Sztv. 67- 68/A §. tartalmazza.

(2) A szociális szolgáltatásra irányuló kérelem elutasítása, esetén az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntése ellen a közléstől számított 8 napon belül az Jánoshalma Városi Önkormányzathoz fordulhat. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelemről határozattal dönt.

(3) A jogosultsági feltételeket évente egy alkalommal a szolgáltató köteles felülvizsgálni.


Záró rendelkezések


33. § (1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

 (2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


34. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.30.) sz. önkormányzati rendelete és a rendelet 15/2012.(VI.27.), 25/2012.(XII.14.), 7/2013.(III.29.) számú módosításai.

b) Jánoshalma Város Önkormányzata 17/2013.(XI.20.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről 3- 6. §- a, valamint 1. számú melléklete.


Jánoshalma, 2013. november 14.Czeller Zoltán s. k.

polgármester

Dr. Benda Dénes s. k.

címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2013. december 1.


 Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.16.) Ör. 1.§, Hatálytalan 2015.03.01.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.16.) Ör. 1.§, Hatálytalan 2015.03.01.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.16.) Ör. 1.§, Hatálytalan 2015.03.01.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.16.) Ör. 1.§, Hatálytalan 2015.03.01.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.16.) Ör. 1.§, Hatálytalan 2015.03.01.

[6]

Módosította a 4/2015.(II.16.) Ör. 2.§, Hatályos 2015.03.01.

[7]

Módosította: 4/2015.(II.16.) Ör. 3.§, Hatályos 2015.03.01.

[8]

Módosította: 4/2015.(II.16.) Ör. 4.§, Hatályos 2015.03.01.

[9]

Módosította: 4/2015.(II.16.) Ör. 5.§, Hatályos 2015.03.01.

[10]

Módosította: 4/2015.(II.16.) Ör. 6.§, Hatályos 2015.03.01.

[11]

Hatályon kívül helyezte: 4/2015.(II.16.) Ör. 7.§, Hatályos 2015.03.01.

[12]

Hatályon kívül helyezte: 4/2015.(II.16.) Ör. 7.§, Hatályos 2015.03.01.

[13]

Hatályon kívül helyezte:: 4/2015.(II.16.) Ör. 7.§, Hatályos 2015.03.01.

[14]

Módosította: 4/2015.(II.16.) Ör. 8.§, Hatályos 2015.03.01.

[15]

Hatályon kívül helyezte a  5/2016.(III.29.) Ör. 1.§, Hatályos 2016.03.30.

[16]

Hatályon kívül helyezte a  5/2016.(III.29.) Ör. 1.§, Hatályos 2016.03.30.

[17]

Hatályon kívül helyezte a 5/2016.(III.29.) Ör. 1.§, Hatályos 2016.03.30.


[18]

Beiktatta a  5/2016.(III.29) Ör. 2.§, Hatályos 2016.03.30.

[19]

Módosította a 4/2015.(II.16.) Ör. 9.§, Hatályos 2015.03.01.

[20]

Beiktatta a  5/2016.(III.29) Ör. 3.§, Hatályos 2016.03.30.

[21]

Módosította a  5/2016.(III.29) Ör. 4.§, Hatályos 2016.03.30.

[22]

Beiktatta a  5/2016.(III.29) Ör. 4.§, Hatályos 2016.03.30.


[23]

Módosította a 10/2014.(IV.25.) Ör. 1.§, Hatályos 2014.05.01.

[24]

Módosította a 10/2014.(IV.25.) Ör. 2.§, Hatályos 2014.05.01.


Csatolmányok

Megnevezés méret
18/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelet mellékletei
104 KB
18/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelet mellékletei
109.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.