Ma 2021. január 21., csütörtök - Ágnes napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

6.6 °C

Hőérzet: 2.8 °C
Szél: 22.25 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben -  Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1.§ (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.


(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.
II. fejezet

A költségvetés főösszege


2.§ (1) A Képviselő-testület a


a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét                             1 147 662 ezer Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét                              1 155 815 ezer Ft-ban

c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét          8 153 ezer Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület  a


a.) finanszírozási célú kiadások összegét                                                  0 ezer Ft-ban

b.) a költségvetés összesített hiányát                                                 8 153 ezer Ft-ban

c.) a költségvetés főösszegét                                                      1 155 815 ezer Ft-ban

állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület  a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása

költségvetési maradvány működési célú igénybevételével                          470 ezer Ft

költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével                  7 683 ezer Ft

b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása

felhalmozási célú hitel felvételével                                                                  0 ezer Ft


(4) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele


(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. és 6. melléklet tartalmazza.


(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2016. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.


III. fejezet

A költségvetés kiadásai


3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:


a.) Helyi önkormányzat..................................................................... 772 177 ezer Ft

 b.) Polgármesteri Hivatal................................................................... 129 654 ezer Ft

 c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde.................... 253 984 ezer Ft

          ebből Kéleshalmi tagóvoda................................................................. 12 476 ezer Ft


(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését  feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


 4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat  és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 66 589 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügyletként a Jánoshalmi Viziközmű-társulat hitelfelvétele kapcsán vállalt készfizetőkezesség terhelheti.


(4) Az önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 10. melléklet tartalmazza.


IV. fejezet

A költségvetés tartalékai


5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint  hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.


(3) A 2016. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt  - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.


(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.


(5) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.


(6) A 2016. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.


(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:

  1. )a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
  2. )a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.
  3. )a fejlesztési célú tartalék fennmaradó részének felhasználására csak a Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. tagi kölcsön törlesztésének függvényében kerülhet sor.


V. fejezet

Intézményi gazdálkodás


6. § (1) A 2016. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a  költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2017. február 28-ig – 2016. december 31-i hatállyal - módosítja.


7.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.


(2)   Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a  368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet  36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.


(3)   Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként – figyelemmel a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57.§ (4) bekezdésében foglaltakra – 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.


A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.


(4)   Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint munkáltató alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2016. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása negyedévente, átutalással történik a dolgozó azon lakossági folyószámlájára, melyre munkabérét, illetményét is kapja. A hozzájárulás átutalási határideje a tárgynegyedév középső hónapjának 15. napja.


(5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253.§ (9) bekezdése alapján a 2016. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2016. június 30.


8.§ (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(3)Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.


VI. fejezet

2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9.§ (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2016. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.


(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a  költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.


10.§ (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2016. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.


(2)A Városgazda Kft. részére a 2016. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra.


(3)A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.


(4)A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.


(5)A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a  2016. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.


(6)Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.


11.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10.§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.


12.§ (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(2)Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.


13.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2015. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.


(2) Az intézmények 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.


VII. fejezet

Az adósság rendezés módja


14.§ (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.


(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.


(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.


VIII. fejezet

Záró rendelkezések


15.§ (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Czeller Zoltán s. k.

polgármester

Dr. Benda Dénes s.k.

címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2016. február 15.


                                                                                                 Dr. Benda Dénes

                                                                                                címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei
330 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.