Ma 2021. január 27., szerda - Angelika napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-1.7 °C

Hőérzet: -5.8 °C
Szél: 12.10 km/h
Páratartalom: 67%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018 (XI.26.) önkormányzati rendelete
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


 (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekjóléti alapellátások keretében

a) a család-és gyermekjóléti szolgáltatás keretében,

aa) család és gyermekjóléti szolgálatot,

ab) család és gyermekjóléti központot,

b) a gyermekek napközbeni ellátása érdekében

ba) a bölcsődei ellátás,

bb) a Időszakos gyermekfelügyelet,

c) Biztos Kezdet Gyerekházat

működtet.


(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézménye az általa fenntartott Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ (Továbbiakban: Gyermeklánc Óvoda) - székhelye: 6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12., telephelyei: 6440 Jánoshalma, Batthyány u. 14., 6440 Jánoshalma, Dózsa György u. 93.


(3)    A Gyermeklánc Óvoda ellátási területe

a) a család- és gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, a napközbeni gyermekfelügyelet esetén Jánoshalma Város közigazgatási területe,

b) a család- és gyermekjóléti központ ellátási területe Jánoshalma Járás közigazgatási területe.

c) Biztos Kezdet Gyerekház, Jánoshalma és Kunfehértó közigazgatási területe.


2. §

(1) A Gyermeklánc Óvoda alapellátáson túl külön szolgáltatásként

a) időszakos gyermekfelügyeletet,

b) Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerkházat (Továbbiakban: Gyerekház) működtet.


(2) Az időszakos gyermekfelügyelet és a Gyerekház igénybevételének rendjét a Gyermeklánc Óvoda vezetője szabályzatban rögzíti.


3. §

(1)A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a „Jelentkezési lap” formanyomtatvány kitöltésével az Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjéhez (a továbbiakban: Intézményvezető) vagy megbízottjához kell benyújtani.

(2)Ha a Gyvt. másként nem rendelkezik, a kérelem elbírálásáról az intézményvezető – az intézmény szakmai programjában foglaltak alapján - egyéni elbírálással, elsődlegesen a jelentkezési sorrend alapján dönt.


(3)Ha a bölcsőde létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sorrendjében kell nyilvántartásba venni, a nyilvántartásba vételről a kérelmezőt értesíteni kell.


(4) A bölcsődei felvételről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, az ellátás megkezdésekor az intézményvezető és a szülő (törvényes képviselő) írásbeli megállapodást köt. A megállapodás megkötésével egyidejűleg a bölcsődei ellátással kapcsolatban a szülő (törvényes képviselő) tájékoztatást kap, amelynek megismeréséről írásban nyilatkozik.


(5) Soron kívüli ellátás biztosítható a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése esetén.


4. §

A gyermekek napközbeni ellátása kertében nyújtott bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt.-ben foglaltakon kívül

a)a szülő (törvényes képviselő) bejelentése alapján,

b)a jogosultsági feltételek megszűnésével,

c)a gyermek folyamatos 4 hétig tartó hiányzása esetén, amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő nem él jelzéssel a hiányzás okáról, és a visszatérés várható időpontjáról.

d)a bölcsőde házi rendjének súlyos és ismételt megszegése estén.

5. §

(1)A bölcsődei gondozás személyi térítési díját a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően tárgyhónap 10. napjáig köteles megfizetni az intézmény által megjelölt számlaszámra. Félnapos időtartamú napközbeni ellátás igénybevétele esetén, valamint a gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt, a jogviszony fennállása alatt, a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.


(2)A törvényes képviselő a bölcsőde nyári és téli zárva tartása idején mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetésétől. Amennyiben a nyári zárva tartás tört havi időtartamban kerül megállapításra, a gondozásért fizetendő térítési díj a tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kerül megállapításra.


(3)A törvényes képviselő köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott - iratokat benyújtani.


(4)Jövedelmet igazoló iratok hiányában a Gyvt. 148. § (10a) alkalmazásával a személyi térítési díjat a rendelet 1. melléklet 1. B) pontja szerint kell megállapítani.


6. §

Az intézményvezető a gondozás személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére. A felszólítást tartalmazó levélben az intézmény tájékoztatja a törvényes képviselőt arról, hogy amennyiben a jelzett 15 napos határidő elteltéig nem rendezi a tartozását végrehajtás iránti intézkedést kezdeményez.


7. §

Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a személyi térítési díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá gondozási személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.


8. §

(1)Az Önkormányzat a bölcsődében alkalmazandó személyi térítési díjat, időszakos gyermekfelügyeleti díjat a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(2)A bölcsődei étkezés térítési díjait külön önkormányzati rendelet határozza meg.

9. §


(1) E a rendelet a 2018. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekek védelméről szóló 17/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelet és annak a 7/2016.(III.29.) számú módosítása hatályát veszti.Jánoshalma, 2018. november 22.


            Czeller Zoltán sk.                                                                  Dr. Benda Dénes sk.

              polgármester                                                                       címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2018. november 26.


                                                                                                Dr. Benda Dénes

                                                                                               címzetes főjegyző1. melléklet a 13/2018. (XI.26.)önkormányzati rendelethez


1.Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ- Bölcsődei ellátás

1.1. A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege: 0. - Ft/ellátási nap


1.2 Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja összesen:

1.2.1. a felügyelet díja bruttó 600 Ft/ óra


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.