Ma 2021. január 19., kedd - Sára és Márió napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-3.1 °C

Hőérzet: -7.7 °C
Szél: 12.71 km/h
Páratartalom: 96%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 14/2016 (X.24.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

8/2019.(VI.28.), 5/2020.(III.27.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd. tv.) 26. §. (4) bekezdése alapján, valamint
A környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-a alapján a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról a következőket rendeli el:


A rendelet célja, hatálya


1. §. A rendelet célja, hogy:

a.) meghatározza a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos

 • megállapítási,
 • bevallási,
 • befizetési,
 • ellenőrzési,
 • adatszolgáltatási,
 • eljárási szabályokat, valamint
 • díjkedvezmények és mentességek eseteit; továbbá


b.) szabályozza az átalány megállapításának szempontjait – a mérési lehetőség hiányában, átalány alapján meghatározandó víz mennyiség megállapítása céljából,


c.) meghatározza a környezetvédelmi alappal kapcsolatos szabályokat.


I. rész


A talajterhelési díjra vonatkozó szabályok


Adókötelezettség


2.§. (1) Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.


(2)Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.


A talajterhelési díj alapja


3.§. (1) A talajterhelési díj alapjának meghatározásakor


- a szolgáltatott víz mennyiségéből, vagy

- egyedi vízbeszerzés esetén:

- a méréssel igazolt felhasznált, illetve

- mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyiségéből kell kiindulni.


4.§. (1) Az adóalap meghatározásakor az 5. §-ban meghatározott vízmennyiséget csökkenti a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség.


5.§. (1) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.


A talajterhelési díj egységdíja


6.§. (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200,-Ft/m3.


Területérzékenységi szorzó


7.§. (1) A talajterhelési díj kiszámításakor figyelembe veendő területérzékenységi szorzó (T) az 1,5.


A talajterhelési díj mértéke


8.§. (1) A talajterhelési díj mértékét

- a talajterhelési díj alapja,

- a talajterhelési egységdíj, valamint

- a területérzékenységi szorzó szorzata adja.


(2) A mérési lehetőség hiányában az átalány díjfizetési alapját 30 liter/fő/nap kell meghatározni.


9.§. A talajterhelési díj számításának módja a TTD (éves talajterhelési díj) = E (egységdíj) x A (díjfizetési alap) x T (területérzékenységi szorzó).


A díj megállapítása


10.§.[1] (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgyévet követő év március 31-ig.


(2) A 2019. évi talajterhelési díjat a kibocsátónak 2020. június 30-ig kell megállapítania.A díj bevallása


11.§.[2] (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell bevallania az 2. mellékletben szereplő nyomtatványon.


 1. A bevallást az önkormányzati adóhatóság által meghatározott formanyomtatványon kell megtenni úgy, hogy az tartalmazza
 • a kibocsátó azonosításához,
 • a talajterhelési díj alapjának, a mentességnek, a kedvezményeknek, a díj összegének megállapításához szükséges adatokat.


(3)A kibocsátó a bevallási kötelezettségének évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz eleget.


(4) A kibocsátó 2019. évi bevallási kötelezettségének határideje 2020. június 30.


A díj befizetése


12.§.[3] (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás és az adó megállapítással egyidejűleg a tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni a 11732129-15338954-03920000 számú számlára.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2019. évi talajterhelési díjat 2020. június 30-ig kell megfizetni az (1) bekezdés szerinti bankszámlaszámra.Adatszolgáltatási szabályok


13.§. (1) A 1. számú mellékletben meghatározott közszolgáltató a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja.


(2)[4]Az adatszolgáltatás határideje a tárgyévet követő év február 1. napja.


(3)Az adatszolgáltatás tartalmát szintén a 1. számú melléklet tartalmazza.


Ellenőrzési szabályok


14.§. (1) Az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti a kibocsátók által benyújtott bevallások valódiságát. Az ellenőrzések során először az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat veti össze a kibocsátók bevallásával.


(2)Az adóhatóság ellenőrizheti azt, hogy a kibocsátók eleget tettek-e bevallási, díj-megállapítási és díjfizetési kötelezettségüknek.


(3)Az (1) és (2) bekezdéseken túl az adóhatóságot – A környezetterhelési díjról szóló törvény eltérő rendelkezései hiányában – megilletik Az adózás rendjéről szóló jogszabályban meghatározott ellenőrzési jogosítványok.


Eljárási szabályok


15.§. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága látja el.


16.§. [5](1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a díj megállapítására és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2)[6]      A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet előírásait kell alkalmazni.”


Méltányosság, díjkedvezmény


 1. [7] § Az adózó kérelmére az önkormányzat jegyzője a fizetendő talajterhelési díjat elengedheti vagy mérsékelheti a következők szerint:


a)Méltányosság címén a díjat elengedheti, amennyiben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek átlagos jövedelme igazoltan a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.


b)50%-os díjkedvezményben részesítheti, amennyiben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek átlagos jövedelme igazoltan a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem éri el.


II. rész


A környezetvédelmi alap


17.§. (1) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.

A környezetvédelmi alap bevételei a következők:

 • a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege.
 • a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén, jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
 • a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
 • az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,


(2)A Képviselő-testületnek a környezetvédelmi alap

 • tervezett felhasználásáról – a költségvetési rendelet megalkotásakor,
 • a tényleges felhasználásáról – a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg évente rendelkeznie kell.


18.§. (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.


(2)Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételét – a (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.


(3)A (2) bekezdés szerinti felhasználásának minősül különösen:

 • a csatornázás,
 • a szennyvíztisztítás,
 • a vízbázis-védelem,
 • a település monitoring kialakítása és működtetése,
 • a tartós környezetkárosodások kármentesítése,
 • a potenciális és tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, illetőleg utólagos műszaki védelme.


Záró és átmeneti rendelkezések


19.§. (1)    E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 10/2011. (VI. 01.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.  


(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik – helyben szokásos módon.


Jánoshalma, 2016. október 20.

     Czeller Zoltán sk.                                                   Dr. Benda Dénes sk.

     polgármester                                                       címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2016. október 24.

                                                                                                   Dr. Benda Dénes

                                                                                                  címzetes főjegyzőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2020. március 27.

Az egységes szerkezetű rendelet hatályba lépése: 2020. március 28.
                                                                                                   Dr. Benda Dénes

                                                                                                  címzetes főjegyző
[1]

Módosította 5/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.03.28.

[2]

Módosította 5/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2020.03.28.

[3]

Módosította 5/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2020.03.28.

[4]

Módosította a 8/2019.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2019.06.28., Alkalmazása: 2019.07.01.

[5]

Módosította a 8/2019.(VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2019.06.28., Alkalmazása: 2019.07.01

[6]

Módosította a 8/2019.(VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2019.06.28., Alkalmazása: 2019.07.01.

[7]

Módosította a 8/2019.(VI.24.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2019.06.28., Alkalmazása: 2019.07.01.


Csatolmányok

Megnevezés méret
14/2016.(X.24.)önkormányzati rendelet mellékletei
57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.