Ma 2021. január 28., csütörtök - Károly és Karola napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-3.3 °C

Hőérzet: -7.7 °C
Szél: 11.52 km/h
Páratartalom: 88%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XI.19.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ E rendelet hatálya

a) Jánoshalma város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), továbbá

b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények)

gazdálkodásával összefüggő kiadásokra terjed ki.2.§ (1) E rendelet alkalmazásában

a) csak a bankjeggyel és érmével történő fizetés minősül készpénzfizetésnek;

b) nem minősül készpénzfizetésnek, ha a fizetés következményeként a fizető és a kedvezményezett közül legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla jóváírás vagy –terhelés.

(2) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat. 

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


3.§ (1) Az Önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbi esetekben, illetve jogcímeken teljesíthető készpénzfizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések

aa) a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó

munkavállalók személyi juttatásai

ab) eseti megbízási díjak

ac) önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíja, költségtérítése

ad) dolgozó munkaviszonyának megszűnésével összefüggő elszámolás

b) belföldi – külföldi kiküldetések útiköltség térítése

c) a saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés

d) helyi és helyközi utazási költségtérítés

e) üzemanyag, kenőanyag vásárlás hivatali gépkocsiba bruttó 50.000,- Ft összeghatárig

f) vásárlási előleg

g) reprezentációs kiadások

h) az ellátottak részére a személyi térítési díj túlfizetésből adódó összeg visszafizetése

i) lakbértúlfizetés összegének visszafizetése lakásbérleti jogviszony megszűnésekor

j) ellátottak pénzbeli juttatásai

k) természetes személy részére fizetendő pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

l) bruttó 15.000,- Ft összeget meg nem haladó készletbeszerzés (védőital, gyógyszer, vegyszer, irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, folyóirat, egyéb információhordozó, takarítószer, karbantartási anyag, munka- és védőruha, egyéb készletbeszerzés), szakmai anyag beszerzés

m) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése bruttó 100.000,- Ft összegig

n) bruttó 15.000,- Ft összeget meg nem haladó karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

o) termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének megfizetése magánszemélynek

p) termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének megfizetése pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak

q) igazgatási szolgáltatási díj, szakhatósági díj megfizetése

r)a pénzbeli szociális ellátások közül az átmeneti segély, a gyógyszer segély, a temetési segély, a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások közül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás folyósítása.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően az önkormányzat házipénztárból csak a polgármester, alpolgármester, az intézményi házipénztárból csak az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően történő kiadások teljesítésénél kell alkalmazni.
                        Czeller Zoltán sk.                                                   Dr. Benda Dénes sk.

                          polgármester                                                          címzetes főjegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.