Ma 2020. augusztus 8., szombat - László napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

20.0 °C

Hőérzet: 20.6 °C
Szél: 9.58 km/h
Páratartalom: 80%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2015 (V.5.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:1.§.


(1)       A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően


3 824 644 ezer Ft bevétellel

3 684 865 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.


(2)       A Képviselő-testület a 2014. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 4., 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.2.§.


(1)       A Képviselő-testület a 2014. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését

505 325 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2)       Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak száma 2014. december 31-én intézményenként:


            Helyi Önkormányzat.............................................................................. 48 fő

            Polgármesteri Hivatal............................................................................. 28 fő

           Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde............................. 44 fő

            Intézmények összesen:....................................................................... 120 fő

Közfoglalkoztatottak............................................................................ 249 fő

Önkormányzat mindösszesen:........................................................... 369 fő


(3)       A Képviselő-testület a 2014. évi munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítését 110 313 ezer Ft-ban állapítja meg.3. §


(1)       A Képviselő-testület a 2014. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését

322 013 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2)       A Képviselő-testület a 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítését
148 347 ezer Ft- ban állapítja meg.


(3)       A Képviselő-testület a 2014. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítését 247 031 ezer Ft-ban állapítja meg.


(4)       A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak feladatonkénti teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(5)       A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti teljesítését a 7., 7/a, 7/b, 7/c mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(6)       A Képviselő-testület a 2014. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését

 471 035 ezer Ft-ban állapítja meg a 9. mellékletben foglalt részletezéssel.4. §


(1)       A Képviselő-testület a 2014. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését

23 777 ezer Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.


(2)       A Képviselő-testület a 2014. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését

2 118 376 ezer Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.


(3)       A Képviselő-testület a 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését

21 473 ezer Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.


(4)       A 2014. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 16. melléklet tartalmazza.5.§


(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.6.§.


(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerint a mérlegadatok alapján 7 467 422 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2)     A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2014. december 31-i állapot szerint 298 701 ezer Ft.


Részleteiben:

Immateriális javak

34 802 ezer Ft

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

2 742 ezer Ft

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


224 871 ezer Ft

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök


36 286 ezer Ft

Összesen:

298 701 ezer Ft


(3)       A 2014. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.


(4)       A 2014. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű Társulat beruházási (éven túli lejáratú) 556.340.000,- Ft és 25 millió Ft összegű hitelei kapcsán az IBD-MUN-12-0253-THB/KEZ. számú Készfizető kezességvállalási szerződés szerint. A tőketartozás visszafizetésének esedékessége: 200.000,- Ft visszafizetendő 2015. december 1-én, a fennmaradó tartozás esedékessége 2022. szeptember 1. napja.


(5)       Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.


(6)       A 2014. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.


(7)       Jánoshalma város Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.


7.§.


(1)       A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési maradványát 139 779 ezer Ft összegben  hagyja jóvá a 15. mellékletben részletezettek szerint.


(2)     A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési maradványát a 15. mellékletben foglaltak szerint, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:


            a.) Helyi Önkormányzat....................................................................... 125 715 ezer Ft

            b.) Polgármesteri Hivatal.......................................................................... 3 234 ezer Ft

            c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde......................... 10 830 ezer Ft


(3)       A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket

99 643 eFt összegben hagyja jóvá, a 15/a. mellékletben részletezettek szerinti.


(4)       A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 15. melléklet szerinti, 2014. évi szabad költségvetési maradványát elvonja és a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi.

8. §


(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi finanszírozási kiadásait

188 210 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:


Beruházási hitel törlesztés

1 034 ezer Ft

Kötvénybeváltás

187 176 ezer Ft

Összesen:

188 210 ezer Ft


(2)       Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2014. december 31-én fennálló adósságállománya nincs.


(3)       Az önkormányzat 2014. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(4)       A 2014. évi tartalékok felhasználását a 18. melléklet tartalmazza.9.§.


(1)       A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)       A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.§.


(1)       A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, jelen rendelet 1-1 (egy-egy) példányának megküldésével értesítse az önkormányzat költségvetési szerveit.


(2)       Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(3)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Czeller Zoltán sk.

polgármester

Dr. Benda Dénes sk.

címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2015. május 05.


                                                                                               Dr. Benda Dénes

                                                                                              címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
8/2015.(V.05) önkormányzati rendelet mellékletei
249.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.