Ma 2021. január 18., hétfő - Piroska napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-2.2 °C

Hőérzet: -6.4 °C
Szél: 11.59 km/h
Páratartalom: 68%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2017 (IV.21.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.


Általános rendelkezések


1.§ A rendelet célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során biztosítani lehessen a teljes körű nyilvánosságot, a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.


2.§ A rendelet hatálya a Jánoshalma Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) településfejlesztési koncepciója,

b) integrált településfejlesztési stratégiája,

c) településrendezési eszközei,

d) településképi arculati kézikönyve,

e) településképi rendelete megalkotásának és módosításának eljárására terjed ki.


3.§  (1)  E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) Jánoshalma teljes lakossága,

b) a településrendezési eljárásba bejelentkező területileg érintett civil és érdekképviseleti szervezet,

c) a településen működő egyházak,

d) a településrendezési eljárásba bejelentkező gazdálkodó szervezetek.


(2) A civil, az érdekképviseleti és gazdálkodó szervezetek az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét és elérhetőségeit (postai cím, e-mail cím, telefon).


A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


4.§ (1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.janoshalma.hu önkormányzati honlapon közzéteszi a hatályos terveket, dokumentumokat és az aktuálisan véleményezhető tervezeteket, illetve lehetőséget biztosít azok megtekintésére a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.


(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. számú mellékletben szereplő táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatás a honlapra való feltöltéséről is gondoskodik, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé

a) Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b) közterületen elhelyezett hirdetőfelületeken,

c) Önkormányzati honlapon

d) Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban.


A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, nyilvántartásának módja


5. § (1) A 4. §-ban meghatározott közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott, a jogszabályban előírt határidőig észrevételeket tehetnek az alábbi módon:

a) az írásos észrevétel a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalnak címére (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a hivatal@janoshalma.hu e-mail címre,

c) lakossági fórumon szóban, jegyzőkönyvbe rögzítve.


(2) A beérkezett véleményeket a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal nyilvántartásban rögzíti.


Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


6. § (1) Amennyiben a fejlesztési dokumentum, vagy a településrendezési eszköz elkészítését megbízott tervező végzi, valamennyi beérkező véleményt a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal megküldi a tervező részére, aki szakmai javaslatot készít az Önkormányzat részére.


(2) Az Önkormányzat által megbízott városi főépítész valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát a tervezők által megküldött szakmai álláspont alapján.


(3) Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket és azok indokolását tartalmazó dokumentumot a Polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, aki ezek ismeretében dönt. Tárgyalásos eljárásban és az állami főépítészi eljárásban a beérkezett vélemények elfogadásáról a gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság dönt.


(4) Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket és azok indokolását tartalmazó dokumentumot az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 15 napon belül.

Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített dokumentumot az ügy aktájában meg kell őrizni. A döntésről a véleményező partnert a döntést követő 15 napon belül kell tájékozatni.


Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


7. § (1) Az elfogadott településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégiai, továbbá valamennyi településrendezési eszköz jóváhagyását követően a Polgármester a jogszabályban meghatározott határidők figyelembevételével gondoskodik azok közzétételéről az Önkormányzat honlapján, illetve lehetővé teszi annak megtekintését a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban.


(2) A meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé

a) Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b) közterületen elhelyezett hirdetőfelületeken,

c) Önkormányzati honlapon

d) Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban.


Záró rendelkezések


8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.


                               Czeller Zoltán sk.                                                                            Dr. Benda Dénes sk.

                                  polgármester                                                                               címzetes főjegyző


Rendelet kihirdetése:


Jánoshalma, 2017. április 21.


Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 9/2017 (IV.21.) önkormányzati rendelethez
12.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.