Ma 2018. July 23., Monday - Lenke napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Image

19.0 °C

Feels Like: 19.9 °C
Wind: 5.40 km/h
Humidity: 88%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2005 (X.20.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről

Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal házasok (élettársak) első önálló lakáshoz jutásának elősegítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése valamint és az 1993. évi CXXVIII. tv. 34.§.-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik:Általános rendelkezések


1. §.


Az önkormányzat azzal a céllal, hogy a fiatal házasok (élettársak) e rendeletben meghatározott csoportja részére lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb öt évig - elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel - segítséget nyújtson, fiatal házasok elhelyezésére szolgáló építendő 6 lakásos garzon-fecskeházat tart fenn és üzemeltet.


2. §.

(1) Az 1. §-ban megjelölt feladatok ellátásához a Képviselő-testület az alábbi önkormányzati tulajdonban álló épületet -  jelöli ki:

Jánoshalmán a Kálvária utca 1/A.sz. (4129/2 hrsz.) alatt a Széchenyi tervpályázati támogatással megépített 6 lakásból álló önálló ingatlan.


3. §.


A hat lakást az e rendeletben foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya kezeli és üzemelteti.


4. §.

(1) A fenti fiatal házasok elhelyezésére szolgáló épületet kizárólag e rendeletben meghatározott célra lehet használni


(2) A rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott épület házirendjét a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya készíti el, és a polgármester hagyja jóvá.


5. §.


(1) Az épületekben elhelyezésre kerülő fiatal házasok lakásügyük 1. § szerinti végleges rendezéséről egyénileg, legkésőbb a lakásbérleti szerződésben foglalt határidő lejártáig kötelesek gondoskodni.


(2) A takarékosságra ösztönzés a rendeletben meghatározott összeg előzetes befizetése (induló előtakarékosság) és havonta rendszeres összeg zárolt takarékbetétben történő elhelyezése (kötelező előtakarékosság) útján valósul meg.

2


Az épületekben történő elhelyezésre jogosultak köre


6. §.


(1) Az épületekben történő elhelyezésre jogosultak azok a fiatalok, akik:

a) házassági vagy élettársi életközösségben élnek, ( továbbiakban házastársak, fiatal házasok )

b) a házastársak egyike legalább 2 éve életvitelszerűen Jánoshalmán lakik, vagy 3  éve munkahellyel rendelkezik,

c) a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét,

d) nem rendelkeznek beköltözhető lakással, vagy saját családi környezetükben elhelyezésük nem oldható meg,

e) vállalják, hogy a lakásügyük megoldásáról az 5. §-ban foglaltak szerint gondoskodnak,

f ) az épületekben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elismerik és kötelezettséget  vállalnak a jelen rendelet szerinti szerződés megkötésére

g) kereső tevékenységet végeznek vagy valamelyik felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.

h)  abban az esetben, ha a feltételeknek megfelelő kellő számú fiatal házaspár/élettárs igénylőként nem jelentkezik,  az  önkormányzat a lakást költségelvű lakbér felszámításával másoknak is kiadhatja.


(2) A jogosultság megállapításához az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása szükséges.


(3) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállásának kötelezettsége alól indokolt esetben a b) pont tekintetében az Egészségügyi és Szociális Bizottság felmentést adhat.


(4) Az élettársi kapcsolatban élőknek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy legalább 2 éve életvitelszerűen együtt laknak.Kérelem benyújtása és elbírálása


7. §.


(1) Az épületben történő elhelyezésre irányuló kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. (1.sz. melléklet)


(2) A kérelmek alapján a Városgazdálkodási Osztály által készített éves névjegyzéket az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja. Az épületekben elhelyezésre kerülő fiatal házasokat a névjegyzékről a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület jelöli ki.


(3) A kijelölésnél előnyben kell részesíteni:

a) Jánoshalma Város  Önkormányzatával közalkalmazotti, köztisztviselői vagy munkajogi jogviszonyban állókat

b) ha hosszabb ideje, de legfeljebb 1 éve albérletben laknak, és havi jövedelmükhöz képest magas összegű albérleti díjat fizetnek, vagy bármelyikük szüleinél zsúfolt körülmények között élnek,

c) ha az elhelyezést 5 évnél rövidebb időre kérik,

d) ha a 12. §.(1) bekezdésében meghatározott összegnél nagyobb összegű kötelező előtakarékosságot vállalnak,e) ha azonos feltételek fennállása esetén kérelmüket korábban nyújtották be.A bérlő kijelölése


8. §.

(1) A polgármester írásban értesíti a jogosultakat a kijelölésről, az elhelyezés feltételeiről, és időpontjáról, továbbá felhívja a fiatal házasok figyelmét, hogy a beköltözhetőségtől számított 8 napon belül lakásbérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötelesek kötni.


(2) Ha a fiatal házasok a megjelölt határidőn belül a szerződést nekik felróhatóan nem kötik meg, a kijelölés hatályát veszti.A lakásbérleti szerződés létrejötte, tartalma


9. §.


(1) A szerződés - a polgármester kijelöléséről szóló értesítésben foglaltak szerint - a Polgármester, mint az önkormányzat képviselője és a fiatal házasok között határozott időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra jön létre.


(2) A szerződés tartalmazza:

a) a lakás megjelölését,

b) a lakáshasználati díj összegét,

c) a havonta zárolt takarékbetétben elhelyezésre kerülő összeget (kötelező előtakarékosság),

d) a felek jogait és kötelességeit.Lakásbérleti díj


10. §.


(1) A lakás használatáért a fiatal házasok havonta előre a szerződésben megállapított lakásbérleti díjat kötelesek fizetni.


(2) A lakásbérleti díj azonos az önkormányzati bérlakások lakbérének megállapításáról szóló helyi rendeletben az ugyanilyen komfortfokozatú önkormányzati bérlakásokra megállapított mindenkori lakásbérleti díj összegével.


(3) A lakásbérleti díjat a Polgármesteri Hivatal folyószámlájára kell fizetni, amelyet elkülönítve kell kezelni.

A befolyt lakásbérleti díjról, valamint a rendelet 16. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott lakásbérleti pótdíjak összegéről a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya külön nyilvántartást köteles vezetni.


(4) A lakásbérleti díj az egyéb közüzemi díjakat nem tartalmazza, e díjakat a lakáshasználó a szolgáltatásokat végző szervnek külön köteles megfizetni.Kötelező takarékosság


11. §.


(1) A bérbevételi kérelem benyújtásakor a fiatal pár egyike nyilatkozatban vállalja, hogy a lakásbérleti szerződés megkötésekor olyan lakástakarékossági szerződést köt, amely keretében havonta 20.000,-Ft betétet befizet. Az előtakarékossági szerződést –legalább a bentlakás időtartamára- valamely Európai Unió területén bejegyzett hitelintézetnél vagy biztosítónál kell megkötni.

(2) Az előző éves befizetés összegét minden év március 31-ig igazolni kell.12. §.


A lakás átadására az önkormányzati bérlakások leadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Az átadásról – átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.) Az épület használata, a lakók jogai és kötelességei


13. §.


A fiatal házasok a számukra kijelölt lakást és a közös célokat szolgáló helyiségeket kötelesek a házirendben rögzítetteknek megfelelően használni.A lakásbérleti szerződés megszűnése


14. §.


A bérleti szerződés megszűnik:

a) a benne megállapított határidő elteltével,

b) ha a fiatal házasok bármilyen jogcímen lakásigényüket kielégítő lakáshoz jutottak,

c) a Polgármester felmondása következtében, ha a fiatal házasok lakbérleti díjfizetési és előtakarékossági kötelezettségüknek írásbeli felszólítás ellenére sem tesznek eleget,

d.) abban az esetben, ha a kereső tevékenység 90 napnál hosszabb időre, vagy a hallgatói jogviszony megszűnik (kivéve, ha a tanulmányok befejezése után a lakásban lakó munkába áll és a szerződés szerinti idő, még nem telt el).


15. §.


(1) A szerződés megszűnését követő 15 napon belül a fiatal házasok kötelesek a lakást elhagyni.


(2) Amennyiben a fiatal házasok az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a lakást nem hagyják el, a jogosulatlan használat kezdetétől számított hat hónapot követő három hónapban a lakásbérleti díjon felül a mindenkori lakásbérleti díj kétszeresét, majd azután pedig az ötszörösét kell pótdíjként megfizetni.


(3) A lakásbérleti díjon felül kétszeres pótdíjat is kell fizetniük azoknak, akik lakásügye a lakásbérleti szerződés lejártát megelőzően rendeződött, de lakásukat az 5 év elteltével még nem tudják használatba venni. Ilyen esetekben a lakáshasználat legfeljebb 6 hónapig engedélyezhető.


(4) A szerződés lejártát követő 6 hónapon túli használat esetén a lakás visszaadása iránt a bérbeadó  köteles pert indítani.Vegyes rendelkezések


16. §.


(1 ) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 5/2002(II.28.)Ör.sz. rendelet hatályát veszti.


(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Jánoshalma, 2005. október 20.
        Rapcsák András  sk.                                                                      Dr. Benda Dénes sk.

         polgármester                                                                                    jegyző    


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.COM_BLENDNJT_COPYRIGHT

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 1
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 2
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 3
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 4
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 5
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 6
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 7
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 8
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 9
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 10
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 11
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 12
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 13
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 14
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 15
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 16
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 17
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 18
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 19
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 20
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 21
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 22
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 23
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 24
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 25
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 26
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 27
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 28
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 29
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.