Ma 2021. január 18., hétfő - Piroska napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-2.2 °C

Hőérzet: -6.4 °C
Szél: 11.59 km/h
Páratartalom: 68%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
hivatali helyiségen-, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontja kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1.§


E rendelet előírásait Jánoshalma Város illetékességi területén történő házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint Jánoshalma Városi Önkormányzat Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre, terjed ki.


Értelmező rendelkezések

2.§


E rendelet alkalmazásában:

  1. Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
  2. Hivatali helyiség: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. szám alatti Díszterme, illetőleg Tárgyaló Terme
  3. Hivatali munkaidő: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.
  4. Ügyfélfogadási idő: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügyfélfogadási idő.
  5. Munkaszüneti nap: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (Továbbiakban: Atv.) 3. § i) pontjában meghatározottak szerint, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében meghatározott napok, valamint Jánoshalma Városi Önkormányzat 1/2017.(I. 20.) önkormányzati rendeletében meghatározott nap.Az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


3.§


(1) Az anyakönyvi esemény lebonyolítása történhet

a) hivatali helyiségben, vagy

b) a (2) bekezdésben megfogalmazott feltételek fennállása esetén, hivatali helyiségen kívüli helyszínen.


(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az At. 18. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak fennállnak,


(3) Az anyakönyvi esemény időpontja – a munkaszüneti napok kivételével – kitűzhető

a) hivatali munkaidőn belüli időpontra, vagy

b) az (5) bekezdésben foglaltak szerint hivatali munkaidőn kívüli időpontra.


(4) Hivatali munkaidőn kívül az anyakönyvi esemény az alábbi időpontokban engedélyezhető:

a) munkanapokon, hivatali munkaidő után 18 óráig

b) szombaton 10 és 18 óra között


(5) Az anyakönyvi esemény időpontját úgy kell kitűzni, hogy az nem veszélyeztetheti a már korábban előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását.


(6) Amennyiben egy napon több anyakönyvi esemény kerül megrendezésre, a hivatali helyiségen kívüli lehet azon a napon az utolsó.Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díj mértéke


4.§


(1) Az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése hivatali munkaidőben, valamint az erre a célra kijelölt hivatalos helyiség igénybevétele ingyenes.


(2) Hivatali munkaidőben, a hivatali helyiségen kívül az anyakönyvi esemény bruttó: 16.500 Ft.


(3) Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény bruttó: 16.500 Ft.


(4) Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségen kívül az anyakönyvi esemény bruttó: 27.500 Ft.


(5) A külső helyszínen történő anyakönyvi eseményt igénylők kötelezettsége az Atv. 18. § (3) bekezdésben foglaltak maradéktalan biztosítása,


(6) Nem kell megfizetni az (1) bekezdésben meghatározott díjat a házasulók, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota esetén.A  többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díj megfizetése


5.§


(1) Az anyakönyvi eseményt kérelmezők kérelemlapot töltenek ki.


(2) A jelen rendeletben meghatározott  többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díj (a továbbiakban: díj) megfizetése, a kérelem az anyakönyvvezetőhöz történő benyújtásakor, de legkésőbb öt munkanapon belül, a megrendelt anyakönyvi eseményt megelőzően, a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal házipénztárába pénztári nyitvatartási időben való befizetéssel történik, amelyről a befizetők részére, a pénztáros számlát állít ki, amit a megrendelők bemutatnak az anyakönyvvezetőnek.


(3) A díj házipénztárba történő befizetésének elmulasztása esetén a megrendelők a megrendelt szolgáltatásra nem tarthatnak igényt.


(4 ) A kérelem elutasítása esetén, a befizetett díjat a befizető részére – a határozat jogerőre emelkedést követő első ügyfélfogadási napon – vissza kell fizetni.


(5) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek legkésőbb, a kitűzött időpont előtt két munkanappal megelőzően az ügyfélfogadási idő végéig írásban az anyakönyvvezetőnél bejelentik, a befizetett díjat 5 napon belül vissza kell fizetni a befizető részére.


(6 ) Amennyiben a megrendelők az (5) bekezdésben rögzített előzetes bejelentést elmulasztják, a befizetett díj nem jár vissza.


(7) Az anyakönyvi esemény elmaradottnak tekintendő, ha

a) a házasságkötésre előzetesen bejelentkező menyasszony és vőlegény, illetve a tanúik,

b) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére előzetesen bejelentkezett pár, illetve a tanúik,

a kitűzött időpontot követően 15percen belül nem jelennek meg a meghatározott helyszínen.Az anyakönyvvezetőnek fizetendő díj mértéke


6.§


(1) A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 5.500 Ft díjazás illeti meg.


(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 10.500 Ft díjazás illeti meg.


(3) Az anyakönyvvezető a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal pénztára felé havonkénti kimutatásban igazolja a hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, valamint a külső helyszínen történt anyakönyvi eseményen való közreműködést.


(4) Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül végzett munkájáért választása szerinti szabadidőt a következő hónap végéig, de legkésőbb az adott év december 31-ig ki kell adni.


(5) Az anyakönyvvezető részére járó díjat, az anyakönyvi eseményt követő hónap utolsó napjáig ki kell fizetni.Záró rendelkezések


7.§


(1) E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló

1/2017.(I. 20.) önkormányzati rendelet.

(2) E rendeletben meghatározott szabályokat, díjakat a rendelet hatálybalépését követően bejelentett anyakönyvi események során kell alkalmazni.


Jánoshalma, 2017. május 25.


Czeller Zoltán sk.

polgármester

dr. Benda Dénes sk.

címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2017. május 26.dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.