Ma 2018. July 18., Wednesday - Frigyes napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Image

25.0 °C

Feels Like: 26.2 °C
Wind: 24.12 km/h
Humidity: 53%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2015 (IX.21.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról

1.§ (1) Jánoshalma Városi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI. 24.) számú rendelet (a továbbiakban Rendelet) 38. §-a,  új (2) bekezdéssel egészül ki, az alábbiak szerint:

„(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A kézfelemeléssel történő szavazásnál először az „igen”, majd a „nem”, végül a „tartózkodom” szavazatot kell ülésvezetői kérdésre adandóan kézfelemeléssel jelezni.”

(2) A (2) bekezdés (3) bekezdésre, a (3) bekezdés a (4) bekezdésre, valamint a (4) bekezdés az (5) bekezdésre módosul.


2. § A rendelet új 52/A szakasszal egészül ki az alábbiak szerint:

„52/A §. (1) Azon képviselő esetében, aki a személyes érintettségének bejelentését – akár a képviselő-testületi, akár a bizottsági ülésen – elmulasztja, e tény ismertté válásakor a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság előtt haladéktalanul vizsgálatot kell lefolytatni.

A vizsgálat lefolytatását bármely képviselő, a bizottság vagy polgármester – bizonyítékai megjelölésével – indítványozhatja.

A vizsgálat eredményéről az Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke – az elnökkel szembeni eljárás esetén a bizottság által erre kijelölt képviselő – annak soron következő rendes ülésén tájékoztatja a képviselő-testületet, továbbá indokolt javaslatot tesz a képviselő-testületnek a (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazására, vagy e jogkövetkezmények alkalmazásának mellőzésére. Az érintett képviselőt – írásban vagy szóban, a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság és a képviselő-testület ülésén egyaránt – megilleti a nyilatkozattétel joga.

(2) A képviselő személyes érintettsége bejelentésének elmulasztása esetén:

a) a képviselő-testület az érintett döntését megváltoztathatja, hatályon kívül helyezheti,

b) felróhatóság esetén az érintett képviselő tisztelet díját, az eset összes körülményének mérlegelésével a képviselő-testület döntését követő hónapra az általa meghatározott arányban csökkentheti, vagy teljes egészében megvonhatja,

c) törvényben meghatározott jogkövetkezmény iránti intézkedést kezdeményezhet.”


3. §. A rendelet új 61/A szakasszal egészül ki, az alábbiak szerint:

„61/A §.

A jegyző tartós akadályoztatása, vagy a tisztség betöltetlensége esetében, legfeljebb hat hónap időtartamra, a polgármester által írásban megbízott, a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő – a polgármesteri hivatal állományában tartozó köztisztviselő bízható meg a jegyzői feladatok ellátásával.


4. § (1) A rendelet új X. fejezettel egészül ki, az alábbiak szerint:


„X.


A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL


65. § (1) A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület vagy szervei a hatáskörébe tartozó, a nemzetiséget érintő ügyekben a polgármesternél, a feladatkörrel megbízott tanácsnoknál kezdeményezheti a képviselő-testület vagy szerve döntését, ezen ügyekről tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a képviselő-testület vagy szerve részére a polgármester vagy a tanácsnok útján döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot tehet.

(2) A 60. § (3) bekezdés szerinti tanácsnok részt vesz a nemzetiségi önkormányzat ülésein, az ott elhangzó javaslatok, kezdeményezések ügyében a képviselő-testületet vagy szervét a hatáskörükbe tartozó ügyekben tájékoztatja, szükséges esetben azok intézkedését kezdeményezi.

(3) A nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés során az önkormányzati döntéshez előírt, a nemzetiségi önkormányzatot megillető véleményezési és egyetértési jog gyakorlásához, teljesítéséhez kapcsolódó önkormányzati feladatokat a polgármester, a (2) bekezdésben megjelölt tanácsnok, valamint a polgármesteri hivatal útján a jegyző látja el.


66. § (1) Az önkormányzat a jegyző és polgármesteri hivatal útján a települési nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásban rögzített feltételek alapján:

a) a nemzetiségi önkormányzat munkájának megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, tisztségviselői, képviselői feladatai ellátásához szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételeket, ennek részeként a megállapodásban meghatározottak szerint ingó- és ingatlanvagyona térítésmentes használatának lehetőségét biztosítja;

b) gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a gazdálkodással kapcsolatos beszámolási, adatszolgáltatási, valamint az egyéb pénzügyi-gazdálkodási jellegű kötelezettségek végrehajtásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében az önkormányzat, a polgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal a szabályzatok, utasítások és egyéb belső szabályozók hatályát

– a nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve, annak eltérő sajátosságaira alkalmazottan –szükség szerint kiterjeszti a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódóan is.

(2) A rendelet X fejezete a XI. fejezetre módosul, illetve az eredeti 65. § a 67. §-re módosul.


Záró rendelkezések


5.§ (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 22. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jánoshalma, 2015. szeptember 17.


              Czeller Zoltán sk.                                                                Dr. Benda Dénes sk.

                polgármester                                                                       címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2015. szeptember 21.

Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.COM_BLENDNJT_COPYRIGHT

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 1
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 2
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 3
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 4
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 5
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 6
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 7
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 8
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 9
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 10
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 11
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 12
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 13
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 14
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 15
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 16
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 17
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 18
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 19
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 20
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 21
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 22
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 23
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 24
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 25
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 26
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 27
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 28
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 29
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.