Ma 2021. január 18., hétfő - Piroska napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-2.2 °C

Hőérzet: -6.4 °C
Szél: 11.59 km/h
Páratartalom: 68%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzata
17/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

(a helyi szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.) és a 7/2016.(III.29.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)


Jánoshalma Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény (Továbbiakban: Gyvt.) 14. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1.§ E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően meghatározza Jánoshalma Város Képviselő-testülete (Továbbiakban: Képviselő- testület) a Gyvt.-ben szabályozottak szerint meghatározza, a gyermekek a gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmények igénybevételének feltételeit.

A rendelet hatálya


2.§ A rendelet személyi hatályát a Gyvt. 4. § határozza meg.


Eljárási rendelkezések

3.§ [1]


A pénzbeli és természetbeni ellátások


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


4.§[2]


5.§[3]


6. §[4]


A személyes gondoskodást nyújtó ellátások


A gyermekjóléti alapellátások


7. §[5] A Jánoshalma Város Önkormányzat közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére az alábbiak szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat azaz a:

a) gyermekjóléti szolgálat, valamint

b) gyermekek napközbeni ellátását a 

Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központban biztosítja.


A gyermekek napközbeni ellátása


8. § A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formája: óvoda,


9. §. (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben alapellátás keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.


Normatív kedvezmények


10. § (1) A gyermekétkeztetést igénybevevők a gyermek étkeztetés kötelezően biztosítandó normatív kedvezményeit a Gyvt. 148.§. (5)-(6) bekezdése alapján vehetik igénybe, a kedvezményeket az intézmény vezetője, ezen feltételek fennállása esetén állapíthatja meg.

(2) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.

(3) A térítési díjat legkésőbb havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és behajtásáról gondoskodik.


Záró rendelkezések


11. § (1) E a rendelet a 2013. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Jánoshalma, 2013. november 14.


            Czeller Zoltán sk.                                                                  Dr. Benda Dénes sk.

              polgármester                                                                       címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2013. december 1.


                                                                                                Dr. Benda Dénes

                                                                                               címzetes főjegyző[1]

Hatályon kívül helyezte: 18/2013.(XII. 01.) ör. a helyi szociális ellátásokról, Hatályos 2014. 01.01.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 18/2013.(XII. 01.) ör. a helyi szociális ellátásokról, Hatályos 2014. 01.01.

[3]

Hatályon kívül helyezte: 18/2013.(XII. 01.) ör. a helyi szociális ellátásokról, Hatályos 2014. 01.01.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 18/2013.(XII. 01.) ör. a helyi szociális ellátásokról, Hatályos 2014. 01.01.

[5]

Módosította a 7/2016.(III.29.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos 2016. 03. 30.


Csatolmányok

Megnevezés méret
17/2013.( XII.01.) önkormányzati rendelet mellékletei
42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.