Ma 2021. január 28., csütörtök - Károly és Karola napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-2.2 °C

Hőérzet: -6.2 °C
Szél: 10.76 km/h
Páratartalom: 90%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete
a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról

(22/2011.(XII.16.), 12/2012.(V.25.), 13/2013.(IX.19.), 21/2013.(XII.01.) 21/2014.(XI.24.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)


[1]Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

1.§.


/1/ E rendelet alkalmazási szempontjából


a.) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra / üdülés, pihenés, szállás stb. céljára / szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása.

b.) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet /közút, tér, közpark/ továbbá az építmények közhasználatra átadott része.

c.) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó-, és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.


INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

2.§.


/1/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője / a továbbiakban együtt: tulajdonos /, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő / továbbiakban együtt: használó/ köteles gondoskodni.


/2/ A lakó - és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használati részének /folyosó, pince, padlás, kapualj, udvar, stb./ tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia.


/3/ A tulajdonos köteles gondoskodni:


a.) az ingatlan előtti járdaszakasz /járda hiányában 1 méter területsáv/, tisztántartásáról,


b.) a lakóház szélességében nyílt árok kiásásáról, tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, az árkon keresztül az ingatlan megközelítéséhez szükséges bejárók alá átereszek elhelyezéséről, tisztántartásáról.


/4/ Az állami és vegyes tulajdonú épületek előtti járdaszakasz tisztántartása a tulajdonosok, valamint a használók közös kötelezettsége, amit részleteiben megállapodásban rögzíthetnek.


/5/ Szórakozóhelyek, vendéglátói pari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztántartása, mind nyitvatartási időben, mind azon túl, valamint a csapadékvíz elvezetése, szikkasztása, árok tisztántartása, az ingatlan megközelítéséhez szükséges átereszek elhelyezése és tisztántartása a használó, illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége.


/6/ Üzletek, vendéglátó egységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok elhelyezése és tisztántartása az üzemeltető feladata.


/7/ Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított tartályokba szabad dobni. A tartályok kihelyezése és rendszeres ürítése a Polgármesteri Hivatal feladata.


/8/ Közterületen hirdető és reklámcélú plakátokat az önkormányzat által a közterületekre kihelyezett hirdetőtáblákon engedély nélkül lehet elhelyezni. Egyéb helyen engedéllyel.


2/A. §[2]


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a Rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

  1. A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
  2.  A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót megjelentetését a helyi médiában, továbbá

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

  1. Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
  2. A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 30% lehet.

(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(6) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 8.00-20.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(8) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Jánoshalma Város közigazgatási területén díszburkolatos vagy  turisztikailag kiemelt, központi területe: Béke tér

(9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(10) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület- használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


AZ INGATLAN TULAJDONOSOK FELADATA

AZ INGATLANOKKAL KAPCSOLATBAN


3.§.


/1/ A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek az ingatlanok előtti közterületet rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokroktól megtisztítani, közlekedést akadályozó ágak lenyeséséről valamint a talajtakaró növényzet rendszeres ápolásáról, nyírásáról gondoskodni. /útpadkáig értendő/. A keletkező hulladékot 8 napon belül kötelesek elszállítani.


/2/ Vállalkozók a kirakataikat kötelesek tisztántartani és a kirakatokat az üzlet jellegének megfelelően árubemutatásra használni és ízlésesen berendezni.


/3/ A közút szélétől számított 0,5 méteren belül növényt vagy tárgyat elhelyezni tilos.


4.§.

(1) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, haszonjárművekkel a közterületet elfoglalni, illetve rendeltetésétől eltérő módon használni, csak megállapodás alapján lehet.


(2) Közterületen terményt, szalmát, kukoricaszárat, tűzifát, rönköt, rőzsét stb. 7 napon túl tárolni csak megállapodás birtokában szabad.


(3) A meghatározott időtartamra szóló közterület-használati megállapodás kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak.

Közterület-használatra vonatkozó megállapodással összefüggő szabályokat az 1. számú melléklet tartalmazza.


/4/ A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken szemetet, hulladékot, szennyező vagy az egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad.


/5/ Az utcai vagy egyéb közterületeken működő árusok kötelesek az árusítóhely környékét állandóan tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról, vagy kihelyezett tartályba való elhelyezéséről gondoskodni.


/6/ A központi parkban járművel /kerékpár, motoros jármű/ közlekedni és füves területein sportolni tilos.


5.§.


/1/ Szórakozóhely, vendéglátó ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusítóhely előtti járdaszakaszon és közterületen, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó kapualjban, átjáróban szeszesital fogyasztása tilos.


/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a szórakozóhely, vendéglátó ipari egység által vendéglátás céljára, közterület foglalási engedéllyel bérelt közterületrészre valamint a rendezvények területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel létesítenek árusítóhelyet.


6.§.


/1/ A közterületen elhullott állatok tetemeinek összegyűjtése, megsemmisítése az elhullott állat tulajdonosának a kötelezettsége. Ha az állattulajdonos ismeretlen az ártalmatlanná tételéről a Polgármesteri Hivatal saját költségén köteles gondoskodni.

A közúton elhullott állatokat, melynek tulajdonosa nem állapítható meg, a Polgármesteri Hivatal szállíttatja el a gyepmesteri szolgálaton keresztül, a közterület-felügyelő értesítése alapján.


ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA ÉS KEZELÉSE

7.§.


/1/ A városhoz tartozó erdőterületeken a kirándulók kötelesek megtartani az erdő, a vadállomány védelmére vonatkozó előírásokat, az erdő, a vadállomány őrzésével megbízott személy e körbe tartozó felhívását, valamint az erdőben elhelyezett figyelemfelhívó táblákon jelzetteket.


/2/ Zöldterületen /parkokban/ a kijelölt helyen kívül: tilos szemetet, hulladékot eldobni, lerakni és állatot legeltetni.


/3/ Közterületen lévő virágokat, növényeket elvinni, letörni, megrongálni és a fák törzsét hirdetések felragasztására felhasználni tilos.


8.§.


/1/ A város területén lévő közhasználatú zöldterületek /parkok/ építéséről, felújításáról, fenntartásáról, ápolásáról e rendelet 2. számú melléklete szerint az Önkormányzat gondoskodik.


/2/ A város területén lévő gazdálkodó szervek, intézmények, valamint magánszemélyek területén lévő zöldterületek és növényzet ápolását és időszerű növényvédelmi munkálatokat saját maguk kötelesek elvégezni.


A KÖZKIFOLYÓK VÉDELME

9.§.


/1/ A közkifolyók vizét kizárólag a vezetékes vízzel nem rendelkezők háztartási szükségleteinek kielégítésére, valamint szomjoltás céljára lehet igénybe venni.


/2/ Tilos a közkifolyók környékének beszennyezése, a közkifolyóknál járművek mosása, olyan tevékenység folytatása, amely a közkifolyók rendeltetésszerű használatát akadályozza vagy gátolja.


AZ ÁLLATTARTÁS KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYAI

10.§.


/1/ A város belterületén állatokat tartani csak a közegészségügyi előírások megtartásával lehet, hogy az a szomszédok jogos érdekeit nem sértheti.


/2/ A város belterületén állatokat csak vezetőkötélen, szállítórekeszben vagy magasított oldalfalú járművön lehet vezetni, illetve szállítani, kivétel a juhnyáj ki és behajtása.


/3/ Belterületen állatot legeltetni felügyelet mellett engedéllyel szabad.


/4/ Külterületen állatokat csak kipányvázva vagy biztonságos őrzés mellett szabad legeltetni úgy, hogy az más veteményesében, szőlőjében, gyümölcsösében kárt ne tehessen.


A RENDELET VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

11.§.


/1/ A rendeletben foglaltak végrehajtásának ellenőrzését a közterület-felügyelő biztosítja.


/2/ A közterület-felügyelő jogosult a szabályok megszegőivel szemben  szabálysértési feljelentést tenni.


SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK[3], [4]

12.§.


Szabálysértést követ el és 50.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható,


1. aki az ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról rovar- és rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik, továbbá, aki ingatlanán a gyomnövényzetet – különös tekintettel az allergén növényekre – nem irtja rendszeresen.


2. aki az ingatlan előtti utcaszakasz tisztántartásáról, a gyomnövényzet rendszeres irtásáról, a lakóház szélességében a nyílt árok kiásásáról, tisztántartásáról, átereszek elhelyezéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik.


3. aki a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek használója, illetve üzemeltetője, ha a használt ingatlan előtti tisztántartási kötelezettségét elmulasztja, továbbá, ha szemétgyűjtő tartályt nem helyez el, illetve azt nem tartja tisztán.


4. az a vállalkozó, amely az üzemeltetésben lévő kereskedelmi egységek, vendéglátó ipari és szolgáltató létesítmények kirakatának tisztántartását nem végzi el.


5. aki építésnél, bontásnál, tatarozásnál a közterületet nagymértékben szennyezi és a keletkezett szennyeződést, nem takarítja el.


6. aki a közterületen tartott rendezvényt követően a takarítási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.


7. aki az állattartásra vonatkozó szabályokat megszegi.


8. aki az elhullott állata tetemének elszállításáról és ártalmatlanításáról /megsemmisítéséről/ nem gondoskodik.


9. az a vállalkozó, intézmény, magánszemély, aki a területén lévő zöldterületek gondozását elmulasztja.


10. aki a közhasználatú zöldterületek és azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit, rendeltetésétől eltérő módon használja vagy gondatlanságból illetve szándékosan megrongálja.


11. aki a zöldterületre telepszik, azon átjár.


12. aki zöldterületen növényeket szed, hasznos állatokat, védett madarakat megzavar.13. aki zöldterületen állatokat legeltet, vagy itat, ebet játszótérre bevisz, vagy sétányon, parkban póráz nélkül vezet, illetőleg az állatai szennyeződését nem takarítja el.


14. aki zöldterületre járművel behajt, ott parkol.


15. aki közhasználatú vagy zöldterületen járművet mos, illetőleg a közkifolyók vizét nem háztartási illetve szomjoltási célra használja.


16. aki közterületen hirdető és reklámcélú plakátokat nem a kijelölt helyen, illetve a nem kijelölt helyen engedély nélkül helyez el.


17. aki a központi parkban járművel (kerékpár, motoros jármű stb.) közlekedik – kivéve a közterület fenntartó gépjárművek vezetőit e tevékenységükkel összefüggésben –, illetve a füves területen sportol.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.§.


/1/ A rendelet 2011. június 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 10/1992. (IV.15.) Ör. sz. rendelet valamint a módosításairól szóló a 25/1992 (XI.25.) Ör . sz. rendelet, a 14/1995 (IV.26.) Ör. sz. rendelet, a 16/1998. (XII.16.) Ör. sz. rendelet, a 16/1999. (XII. 01.) Ör. sz. rendelet, a 8/2000 (III.30.) Ör. sz. rendelet, a 26/2000 (XII.21.) Ör. sz. rendelet, a 32/2004. (XII.23.) Ör. sz. rendelet, a 24/2005. (XII.15.) Ör. sz. rendelet, a 12/2007. (V.25.) Ör. sz. rendelet, a 21/2007. (XI.15.) Ör. sz. rendelet, a 14/2008. (VI.27.) Örs z. rendelet, a 23/2008. (XII.18.) Ör. sz. rendelet, a 32/2009. (XII.18.) Ör. sz. rendelet, a 8/2010. (V.27.) Ör. sz. rendelet, a 9/2010. (VII.09.) Ör. sz. rendelet és a 19/2010. (XII.16) Ör. sz. rendelet.


/2/ A közterület-használati engedélyezési eljárást, valamint a közterület-használati díj mértékét e rendelet 1. sz. mellékletében a Képviselő-testület állapítja meg.


/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

14.§


„E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgálja.”

                       

Jánoshalma, 2011. május 26.


          Czeller Zoltán                                                Dr. Benda Dénes

                        polgármester                                                 címzetes főjegyző[1]

Módosította: 13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet

[2]

Kiegészítette:  13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította a 22/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet

[4]

Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V.25.) önkormányzati rendelet


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet a 9/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelethez
35.5 KB
1. melléklet a 9/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelethez
50 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.