Ma 2021. január 21., csütörtök - Ágnes napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

6.2 °C

Hőérzet: 2.3 °C
Szél: 22.61 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 18/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében, a 6. §-ában és 43. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1.§ (1) A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adóját az infrastruktúra fejlesztésére és fenntartására vezeti be, pénzeszközei kiegészítésére.

(2)  A Képviselő-testület a befolyt összegéről évenként tájékoztatást ad a lakosságnak.


Az adó alanya


2.§ (1)  Az adó alanya: Az a magánszemély, aki a naptári év első napján lakás céljára szolgáló építmény tulajdonosa. Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása (nyilatkozata) szerinti személy, a megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja (továbbiakban együtt: tulajdonos) az adó alanya.

(2) Az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.

(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a (3) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.


Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


3.§ (1) Az adókötelezettség a használatbavételi illetőleg fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül használatba vett, vagy épült építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

(3) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az első félévben történő megszűnése a második félévre vonatkozó adókötelezettséget megszűnteti.


Az adó alapja és mértéke


4.§ (1) Az adó alapja a magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló építmény.

(2) Nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog.

(3) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként 8 000 Ft.


Mentességek, kedvezmények, méltányosság


5.§ (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

a) szükséglakás tulajdonosa

b) Jánoshalma Város közigazgatási területén az Önkéntes Tűzoltóság kötelékében foglalkoztatott, a tűzoltásban ténylegesen részt vevő (vonuló) tűzoltó, ha ezt a tűzoltóparancsnok írásban kéri. A mentesség csak a tűzoltó által lakott, egy adóköteles ingatlanra vehető igénybe.

(2) Kedvezmények az adóból:

a) külterületi lakás, lakóház, lakásbérleti jog -50%,

b) 70. életévét betöltött a 70. életévének betöltését követő év első napjától -50%.

(3) Egy adózót egy kedvezmény illet meg.

(4) Adóévben az adózó kérelmére az önkormányzat jegyzője méltányosság címén a helyi adót elengedheti, illetve mérsékelheti, ha az adó megfizetése az adózó létfenntartását veszélyezteti (részletes környezettanulmány együtt élő családtagokra kiterjedően is -1. sz. melléklet).


Értelmező rendelkezések


6.§ 1.) Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.

2.) Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasznált és a lakásbérlet.

3.) Külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül eső földrészlete, ideértve a zártkertet is.

4.) Építmény: olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre. Nem minősül építmények a 3 évesnél rövidebb időtartamra létesített építmény.

5.) Lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletének 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerű használathoz szükséges- helyben szokások vagy előírt teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel együtt azzal, hogy nem minősül szükséglakásnak az a helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható be komfortfokozatba, mert nem rendelkezik melegpadlós helyiséggel.

6.) Építmény megszűnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül.

7.) Kommunális beruházás: a közmű (a településre, vagy annak jelentős részére kiterjedő elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási- ideértve a belvíz-, a csapadék-, és szennyvízelvezetési, tisztítási-, villamos energia, hő-, gázenergia és távbeszélési igényeit elégíti ki), valamint az út és járda építés.

8.) Tulajdonos: Az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést a földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a földhivatal széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.


Záró rendelkezések


7.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló módosított 1990. évi XCI. törvény és a helyébe lépő 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 26/2002 (XII. 11.)Ör. sz. rendelet és az azt módosító 22/2003(XII.18.), 30/2004.(XII.23.), 22/2007.(XI.29.), 27/2011.(XII.16.) rendeletek.


Jánoshalma, 2015. december 1.
            Czeller Zoltán sk.                                                                Dr. Benda Dénes sk.

               polgármester                                                                     címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2015. december 1.

Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.