Ma 2018. July 18., Wednesday - Frigyes napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Image

25.0 °C

Feels Like: 26.2 °C
Wind: 24.12 km/h
Humidity: 53%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2017 (IV.21.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.


Általános rendelkezések


1.§ A rendelet célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során biztosítani lehessen a teljes körű nyilvánosságot, a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.


2.§ A rendelet hatálya a Jánoshalma Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) településfejlesztési koncepciója,

b) integrált településfejlesztési stratégiája,

c) településrendezési eszközei,

d) településképi arculati kézikönyve,

e) településképi rendelete megalkotásának és módosításának eljárására terjed ki.


3.§  (1)  E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) Jánoshalma teljes lakossága,

b) a településrendezési eljárásba bejelentkező területileg érintett civil és érdekképviseleti szervezet,

c) a településen működő egyházak,

d) a településrendezési eljárásba bejelentkező gazdálkodó szervezetek.


(2) A civil, az érdekképviseleti és gazdálkodó szervezetek az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét és elérhetőségeit (postai cím, e-mail cím, telefon).


A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


4.§ (1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.janoshalma.hu önkormányzati honlapon közzéteszi a hatályos terveket, dokumentumokat és az aktuálisan véleményezhető tervezeteket, illetve lehetőséget biztosít azok megtekintésére a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.


(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. számú mellékletben szereplő táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatás a honlapra való feltöltéséről is gondoskodik, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé

a) Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b) közterületen elhelyezett hirdetőfelületeken,

c) Önkormányzati honlapon

d) Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban.


A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, nyilvántartásának módja


5. § (1) A 4. §-ban meghatározott közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott, a jogszabályban előírt határidőig észrevételeket tehetnek az alábbi módon:

a) az írásos észrevétel a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalnak címére (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a hivatal@janoshalma.hu e-mail címre,

c) lakossági fórumon szóban, jegyzőkönyvbe rögzítve.


(2) A beérkezett véleményeket a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal nyilvántartásban rögzíti.


Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


6. § (1) Amennyiben a fejlesztési dokumentum, vagy a településrendezési eszköz elkészítését megbízott tervező végzi, valamennyi beérkező véleményt a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal megküldi a tervező részére, aki szakmai javaslatot készít az Önkormányzat részére.


(2) Az Önkormányzat által megbízott városi főépítész valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát a tervezők által megküldött szakmai álláspont alapján.


(3) Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket és azok indokolását tartalmazó dokumentumot a Polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, aki ezek ismeretében dönt. Tárgyalásos eljárásban és az állami főépítészi eljárásban a beérkezett vélemények elfogadásáról a gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság dönt.


(4) Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket és azok indokolását tartalmazó dokumentumot az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 15 napon belül.

Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített dokumentumot az ügy aktájában meg kell őrizni. A döntésről a véleményező partnert a döntést követő 15 napon belül kell tájékozatni.


Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


7. § (1) Az elfogadott településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégiai, továbbá valamennyi településrendezési eszköz jóváhagyását követően a Polgármester a jogszabályban meghatározott határidők figyelembevételével gondoskodik azok közzétételéről az Önkormányzat honlapján, illetve lehetővé teszi annak megtekintését a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban.


(2) A meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé

a) Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b) közterületen elhelyezett hirdetőfelületeken,

c) Önkormányzati honlapon

d) Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban.


Záró rendelkezések


8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.


                               Czeller Zoltán sk.                                                                            Dr. Benda Dénes sk.

                                  polgármester                                                                               címzetes főjegyző


Rendelet kihirdetése:


Jánoshalma, 2017. április 21.


Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 9/2017 (IV.21.) önkormányzati rendelethez
12.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.COM_BLENDNJT_COPYRIGHT

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 1
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 2
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 3
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 4
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 5
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 6
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 7
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 8
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 9
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 10
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 11
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 12
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 13
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 14
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 15
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 16
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 17
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 18
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 19
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 20
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 21
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 22
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 23
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 24
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 25
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 26
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 27
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 28
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 29
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.