Ma 2021. január 27., szerda - Angelika napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-1.7 °C

Hőérzet: -5.8 °C
Szél: 12.10 km/h
Páratartalom: 67%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzata
17/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény (Továbbiakban: Gyvt.) 14. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1.§ E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően meghatározza Jánoshalma Város Képviselő-testülete (Továbbiakban: Képviselő- testület) a Gyvt.-ben szabályozottak szerint meghatározza, a gyermekek a gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmények igénybevételének feltételeit.


A rendelet hatálya


2.§ A rendelet személyi hatályát a Gyvt. 4. § határozza meg.


Eljárási rendelkezések


3.§ Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviselő a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájánál terjesztheti elő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.


A pénzbeli és természetbeni ellátások


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


4.§ (1) Jánoshalma Város Önkormányzata rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt azon gyermekek, illetve családok, számára, akik időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek valamint,

a) akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni,

b) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások,

d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve

e) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

f) betegség vagy

g) iskoláztatás

       miatt anyagi segítségre szorulnak.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg, melynek összege gyermekenként maximum 6.000 Ft.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni juttatásként is adható.


5.§ A támogatás iránti kérelem a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő, a 1. mellékletben foglalt formanyomtatványon.


6.§ Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználása-, elbírálása, a jogosultság megállapítása, ügyében hatáskörét a Polgármesterre átruházza.


A személyes gondoskodást nyújtó ellátások


A gyermekjóléti alapellátások


7. § A Jánoshalma Város Önkormányzat közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére az alábbiak szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat az biztosítja:

  1. gyermekjóléti szolgálat:

Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft- vel kötött szerződés útján.

  1. gyermekek napközbeni ellátása:

Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde


A gyermekek napközbeni ellátása


8. § A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formája: óvoda,


9. §. (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben alapellátás keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.


Normatív kedvezmények


10. § (1) A gyermekétkeztetést igénybevevők a gyermek étkeztetés kötelezően biztosítandó normatív kedvezményeit a Gyvt. 148.§. (5)-(6) bekezdése alapján vehetik igénybe, a kedvezményeket az intézmény vezetője, ezen feltételek fennállása esetén állapíthatja meg.

(2) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.

(3) A térítési díjat legkésőbb havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és behajtásáról gondoskodik.


Záró rendelkezések


11. § (1) E a rendelet a 2013. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Jánoshalma, 2013. november 14.


            Czeller Zoltán sk.                                                                  Dr. Benda Dénes sk.

              polgármester                                                                       címzetes főjegyző


1. melléklet a 17/2013.(XII.01.) önkormányzati rendelethez


A Hivatal tölti ki!

ÁTVETTEM

Dátum: ______________________

Aláírás: __________________


 
                                                            KÉRELEM

rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

1997. évi XXXI. törvény

21. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél terjeszti elő.


A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell:

  1. jövedelmek igazolása: munkahely által kiállított kereseti igazolás (utolsó havi nettó jövedelem), családi pótlék, GYES, GYED, szoc. segély, munkanélküli ellátás, ösztöndíj, utolsó havi postai csekkszelvény, számlakivonat, alkalmi munkáról munkavállalói kiskönyv másolata, kézzel írt nyilatkozat, stb.
  2. a kérelemben felsorolt gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata 
  3. vidéki oktatási intézményben, főiskolán tanuló gyermek esetében iskolalátogatási -, hallgatói jogviszony igazolás az aktuális tanévről 
  4. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, továbbá a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,
  5. tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást (Gyvt. 19. § (2) bek. ab) pontja)


1. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére, az 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjen megállapítani.


Kérelmező neve: ............................................................................................................................

Születési (lánykori) neve: ...............................................................................................................

Születési hely, idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .....................................................................................................................

Lakóhelyének címe: .......................................................................................................................

Értesítési cím: .................................................................................................................................

Telefonszám: ………………………………………………                           

TAJ szám: 

Kérelmező legmagasabb iskolai végzettsége: ....................................................................................

Indokolás:

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………….………………………………………………………

2. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ……................................................................................................................


3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:


Kérelmező házastársa (élettársa) adatai:

Neve:Legmagasabb iskolai végzettsége:Születési hely, időTAJ:


Anyja neve

Egyéb hozzátartozó, akit a Családjogi törvény alapján köteles eltartani:

Neve:


Születési hely, idő


TAJ:


Anyja neve

Kérelmező gyermekei

1. Neve:

               

Iskola, óvoda neve:Születési hely, időTAJ:


Anyja neve

2. Neve:


Iskola, óvoda neve:Születési hely, időTAJ:


Anyja neve

3. Neve:


Iskola, óvoda neve:Születési hely, időTAJ:


Anyja neve

4. Neve:


Isk., óvoda neve:Születési hely, időTAJ:


Anyja neve

5. Neve:


Isk., óvoda neve:Születési hely, időTAJ:


Anyja neve

6. Neve:


Iskola, óvoda neve:Születési hely, időTAJ:


Anyja neve

7. Neve:


Iskola, óvoda neve:Születési hely, időTAJ:


Anyja neve

*A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel  nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán  tanulmányokat  folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül  a tartós  beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek.


4.  Jövedelmi adatok

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.A jövedelmek típusai


  

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme


Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem  és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó       jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli  ellátás

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű  kifizetések stb.) 

9. Összes bruttó jövedelem


10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege

11. Egészségbiztosítási  és  nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család összes nettó jövedelme /9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét  csökkentő tényezők

     (tartásdíj összege)

15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI  KI!

Önkormányzat  által folyósított  rendszeres pénzbeli ellátás ( a szociális igazgatásról  és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja)  


Egy főre jutó havi családi jövedelem (az ügyintéző tölti ki): ………………………………….Ft/hó


Kelt.:  Jánoshalma,    20…….. év  ............... hó ............ nap

                          


     

…………………………………………                                          ………………….. …………………………

         a kedvezményt kérő aláírása                               kérelmező házastársa, élettársa aláírása


5. Egyedülállók töltik ki!

Egyedülállósági nyilatkozat


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedül álló - hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön élő és nincs élettársa (megfelelő aláhúzandó!) - vagyok, gyermekem (gyermekeim) neveléséről egyedül gondoskodom.


                                                                                    …………………………………………………….

                                                                                                            nyilatkozó aláírása

1. tanú:                                                                                              2. tanú:

neve: _________________________________________ neve: _______________________________

lakcíme: _______________________________________ lakcíme: ____________________________

szem.ig.száma: _________________________________ szem.ig.száma:_______________________

aláírás: ________________________________________ aláírás: ______________________________

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön élő és nincs élettársa.                     


6.

I. Nyilatkozat


Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általunk közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A fent bevallott jövedelmünkön kívül más jövedelmünk nincs. Ha részünkre gyermekvédelmi támogatást állapítanak meg, azt csak gyermekeink ellátására, nevelésére fordítjuk.

Tudomásul vesszük, hogy a jövedelem-nyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során, szükség esetén ellenőrizhető és a jogtalanul felvett ellátást vissza kell fizetnünk.


Jánoshalma, 20…… év …… hó ….. nap


                                                                                                                                …………………………………….

                                                                                                                                             kérelmező


7. A kérelem 3. oldalán a jövedelmi adatok 4., 5., 6. pontjában foglalt ellátásban részesülők töltik ki:

II. Nyilatkozat


Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylést megelőző 3 hónapban a részemre folyósított: ………………………………………………………………………..

ellátások összege megegyezik az utolsó havi összeggel.


Jánoshalma, 20…… év …… hó ….. nap

                                                                                                                       ………………………………………..

                                                                                                                           kérelmező                                                                                           


8.


Kérelmemnek helyt adó határozat ellen fellebbezni nem kívánok, a fellebbezési jogomról lemondok.

                                                                                                                        ………………………..…………………..

                                                                                                                                         kérelmező
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.