Ma 2021. január 22., péntek - Vince és Artúr napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

7.2 °C

Hőérzet: 3.4 °C
Szél: 24.98 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2017 (I.20.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (Továbbiakban: At.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az At. 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések


1.§


E rendelet előírásait Jánoshalma város illetékességi területén történő házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése és egyéb családi események megünneplésére, valamint Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre, és a munkaviszonyban álló, az anyakönyvi események lebonyolításában kisegítő személyzetre kell alkalmazni.Értelmező rendelkezések


2.§

E rendelet alkalmazásában:

  1. Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.
  2. Egyéb családi esemény társadalmi megünneplése: névadó, jubiláris ünnepségek, házasságkötés megerősítése, stb.
  3. Hivatali helyiség: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. szám alatti díszterme.
  4. Hivatali munkaidő: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.
  5. Ügyfélfogadási idő: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügyfélfogadási idő.
  6. Munkaszüneti nap: az At. 3. § i) pontjában meghatározottak szerint.
  7. Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben, a hivatali munkaideje alatt, a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során, a jogszabályban rögzített eljárása és szövege.
  8. Többletszolgáltatás: az anyakönyvvezető munkaidején kívüli vagy a munkaidőn- és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során jogszabályban rögzített eljárása és szövege, továbbá a beszéde, valamint az anyakönyvvezető közreműködésével megtartott egyéb családi esemény társadalmi megünneplése.
  9. Szertartássegéd: az anyakönyvi események, egyéb családi események lebonyolításában, az anyakönyvvezető munkáját segítő személy, aki a polgármesteri hivatalnál munkaviszonyban áll.anyakönyvi és egyéb családi esemény társadalmi megünneplése

engedélyezésének szabályai


3.§


(1)Anyakönyvi esemény tartása elsősorban a polgármesteri hivatalban, az erre a célra kijelölt házasságkötő teremben,– egyedi írásbeli, indokolt kérelem alapján, külön eljárásban vizsgált feltételek fennállása esetén – a polgármesteri hivatalon kívüli, külső helyszínen történhet.


(2)Egyéb családi esemény tartása elsősorban a polgármesteri hivatalban, erre a célra kijelölt hivatalos helyiségben: hivatali helyiségben, polgármesteri hivatalon kívüli, külső helyszínen történhet, amennyiben a közreműködést az anyakönyvvezető vállalja és a polgármesteri hivatal pénztárába az e rendelet 4. §-ában megállapított díjat befizették.


(3)Az anyakönyvi esemény külső helyszínen történő megtartása iránti kérelemben feltüntetett indokok vizsgálata és a helyszín megtekintése után a jegyző akkor ad helyt a kérelemnek, ha:

a)a helyiség méltó, alkalmas az anyakönyvi esemény megrendezésére, az ünnepélyes, hivatalos jelleg biztosítható,

b)a személyes adatok védelme, az anyakönyv biztonsága megfelelően biztosított,

c)az anyakönyvi esemény nem tartható egyházi szertartás helyszínén,

d)az anyakönyvi esemény nem tartható fedetlen helyszínen, légi, vízi járművön, a levegőben, a vízben, mozgó járművön,

d)külső zavaró körülmények kizártak,

e)a helyiségnek el kell különülnie a vendéglátás helyszínétől,

f)ha a kérelmezők vállalják az At. 18.§ (2)-(4) bekezdésében foglaltakat és a polgármesteri hivatal pénztárába az e rendelet 4. §-ában megállapított díjat befizették


(4)Vasárnapi napon, december 31-én, anyakönyvi esemény csak különös méltánylást érdemlő esetben, a kérelemben részletesen kifejtett indokok alapján engedélyezhető.


(5)A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény és egyéb családi esemény a hivatali helyiségbe, előjegyzésbe vett anyakönyvi események időpontjával nem ütközhet


(6)Amennyiben egy napon több anyakönyvi esemény és egyéb családi esemény kerül megrendezésre, a hivatali helyiségen kívüli lehet azon a napon az utolsó.


(7)Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő megtartásához nem kell engedély, ha a házasulók, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének egészségi állapota közeli halállal fenyeget.


(8)Anyakönyvi esemény munkanapokon hivatali munkaidőben, valamint hivatali munkaidőn kívül -az At. 3. § i) pontjában meghatározott munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 14 órától 18 óráig, szombati és vasárnapi napon 10 órától 18 óráig terjedő időszakban tartható.


(9) Egyéb családi esemény társadalmi megünneplése az anyakönyvvezető közreműködésével, amennyiben vállalja, kizárólag hivatali munkaidőn kívül – a At. 3. § i) pontjában meghatározott munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 14 órától 18 óráig, és szombaton és vasárnap 10 órától 18 óráig terjedő időszakban lehetséges. 


(10)A hivatali helyiség a szertartás idejére a megrendelt kezdő időponttól számított maximum 30 perc időtartamig áll a résztvevők rendelkezésére.


(11)A hivatali helyiségen kívüli közreműködés esetén a szertartás időtartama a megrendelt kezdő időponttól számított maximum 30 perc időtartam.


(12)A szertartás megszervezése, lebonyolítása a kérelmezők feladata.


(13)A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül tartandó anyakönyvi eseményen és egyéb családi események szertartásán, az anyakönyvvezető és a szertartássegéd hivatalos személyként, a jogszabályokban előírtak szerint vesz részt.Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás

ellentételezéseként fizetendő díjak mértéke


4.§ 


(1)Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos többletszolgáltatások az alább meghatározott mértékű díj önkormányzat részére történő megfizetése ellenében vehetők igénybe:

a)Hivatali munkaidőben, a hivatali helyiségen kívül szertartásonként bruttó: 16.500 Ft

b)Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben szertartásonként bruttó: 16.500 Ft

c)Hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül szertartásonként bruttó: 27.500 Ft.

d)Vasárnapi napon és december 31-én a hivatali helyiségben és azon kívül szertartásonként bruttó: 50.000,-Ft


(2)Hivatali munkaidőben, a hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény díjmentes.


(3)Az egyéb családi események megünneplésével kapcsolatos többletszolgáltatások az alább meghatározott mértékű díj önkormányzat részére történő megfizetése ellenében vehetők igénybe:

a)Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben szertartásonként bruttó: 27.500 Ft.

b)Hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül szertartásonként bruttó: 35.200 Ft.

c)Vasárnapi napon a hivatali helyiségben és azon kívül szertartásonként bruttó: 50.000,-Ft


(4)A díjak nem tartalmazzák:

a)a kenyeret, a bort, azok csomagolását, a szalagot,

b)fényképész, videós díjait,

c)a versmondó, az énekes, a zenész, a technikus díjait,

d)a szerzői jogdíjat.


(5)A díjak tartalmazzák: a hivatali helyiségben történő szertartás esetén:

a)a rezsiköltségeket, szőnyegezést, a széksorok és a terem rendezését, takarítást, mosogatást, közlekedőhelyiségek, mosdók használatát,

b)a teremdíszítés engedélyezését,

c)zenelejátszó berendezés, gyertyatartó, poharak használatát,

d)a pezsgő szervírozását legfeljebb 8 személy részére,

e)emléklapot,

f)az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívüli ünnepi megjelenését, közreműködését,

g)az anyakönyvvezető – az anyakönyvi jogszabályok által előírt kötelező szövegen kívüli – beszédét,

h)a szertartássegéd hivatali munkaidőn kívüli megjelenését.


(6)A díjak tartalmazzák: a hivatali helyiségen kívül történő szertartás esetén:

a)a nem kötelező többletszolgáltatás biztosítását,

b)emléklapot,

c)az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívüli ünnepi megjelenését, közreműködését,

d)az anyakönyvvezető – az anyakönyvi jogszabályok által előírt kötelező szövegén kívüli – beszédét,

e)a szertartássegéd hivatali munkaidőn kívüli megjelenését.


(7)A külső helyszínen történő anyakönyvi esemény többletszolgáltatási díján felül a szolgáltatást igénybevevőket kötelezettsége:

a)az anyakönyvvezető és az anyakönyv helyszínre történő biztonságos szállítása, majd a szertartás lebonyolítását követően, a polgármesteri hivatalba történő biztonságos visszaszállításával kapcsolatos költség,

b)a zeneszolgáltatáshoz szükséges áramvétel, zenelejátszó és hangtechnika lehetőségének biztosítása,

c)a pezsgő szervírozása, feltételeinek biztosítása.


(8)Amennyiben a szertartáson több anyakönyvvezető közreműködésére van igény, a díjat annyiszor meg kell fizetni, ahány anyakönyvvezető működik közre.


(9)Nem kell megfizetni az (1) bekezdésben meghatározott díjat a házasulók, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota esetén.A szolgáltatási díj megfizetése


5.§


(1)Az anyakönyvi és egyéb családi eseményt kérelmezők megrendeléséről az anyakönyvvezető az 1. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki három példányban, melyből egy példányt az anyakönyvi iratokban helyez el, egy példányt kap a megrendelő, egy példányt a pénztáros.


(2)A jelen rendeletben meghatározott szolgáltatási díj megfizetése, a kérelem anyakönyvvezetőhöz történő benyújtásakor, de legkésőbb öt munkanapon belül, a megrendelt szolgáltatást megelőzően, a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal házipénztárába pénztári nyitvatartási időben való befizetéssel történik.


(3)A szolgáltatási díj befizetéséről, a befizetők részére, a pénztáros számlát állít ki, amit a megrendelők bemutatnak az anyakönyvvezetőnek.


(4)A szolgáltatási díj házipénztárba történő befizetésének elmulasztása esetén a megrendelők a megrendelt szolgáltatásra nem tarthatnak igényt.


(5)A kérelem elutasítása esetén, a határozat jogerőre emelkedését követően, a befizetett szolgáltatási díjat a befizető részére a jogerőre emelkedést követő első ügyfélfogadási napon vissza kell fizetni.


(6)Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek legkésőbb, a kitűzött időpont előtti munkanapon az ügyfélfogadási idő végéig írásban az anyakönyvvezetőnél bejelentik, a befizetett szolgáltatási díjat 5 napon belül vissza kell fizetni a befizető részére.


(7)Amennyiben a megrendelők az (6) bekezdésben rögzített előzetes bejelentést elmulasztják, a befizetett szolgáltatási díj nem jár vissza.


(8)Az anyakönyvi esemény elmaradottnak tekintendő, ha a házasságkötésre előzetesen bejelentkező menyasszony és vőlegény, illetve a tanúik; a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére előzetesen bejelentkezett pár, illetve a tanúik; valamint az egyéb családi esemény megünneplésére az ünnepeltek, a kitűzött időpontot követően 15 percen belül nem jelennek meg a megrendelt helyszínen.Az anyakönyvvezetőnek és a szertartássegédnek

fizetendő díj mértéke


6.§


(1)A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 5.500 Ft díjazás illeti meg.


(2)A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 11.000 Ft díjazás illeti meg.


(3)A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet szertartásonként 2.200 Ft díjazás illeti meg.


(4)A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet szertartásonként bruttó 3.300 Ft díjazás illeti meg.


(5)A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó A hivatali helyiségen kívül történő egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 16.500 Ft díjazás illeti meg.


(6)A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet eseményenként bruttó 5.500 Ft díjazás illeti meg.


(7)A hivatali helyiségen kívül történő egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet eseményenként bruttó 5.500 Ft díjazás illeti meg.


(8)Vasárnapi napon és december 31-én hivatali helyiségben és azon kívül történő anyakönyvi-, egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 20.000,-FT díjazás illeti meg.


(9)A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet eseményenként bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg.


(10)Az anyakönyvvezető a polgármesteri hivatal pénztára felé havonkénti kimutatásban igazolja a hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, valamint a külső helyszínen történt közreműködést.


(11)Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül végzett munkájáért választása szerinti szabadidőt a következő hónap végéig, de legkésőbb az adott év december 31-ig ki kell adni.


(12)Az anyakönyvvezető és a szertartássegéd részére járó díjat, az anyakönyvi eseményt követő hónap utolsó napjáig ki kell fizetni.Záró rendelkezések

7.§


(1)E rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 14/2011.(VII.01.) és annak a módosításáról rendelkező 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet.


(2)E rendeletben meghatározott szabályokat, szolgáltatási díjakat a rendelet hatálybalépését követően bonyolított anyakönyvi események során kell alkalmazni.Jánoshalma, 2017. január 19.Czeller Zoltán sk.

polgármester

dr. Benda Dénes sk.

címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2017. január 20.
dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző1. számú melléklet a 1/2017.(I.20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Adatlap

anyakönyvi és egyéb családi események megrendeléséhez


A kért szertartás

időpontja

            Év             hó        nap                nap       óra       perc


helyszíne:

A szertartás jellege:


A fizetendő díj:


Az ünnepelt/ek neve:A megrendelők neve:
Szül. hely, idő:Lakcíme:Telefonsz:

A díjat a mai napon, de legkésőbb a következő pénztári ügyfélfogadási napon be kell fizetni a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal pénztárába, legkésőbb ___________________________________________ –ig.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjat a megadott határidőig nem fizeti be, a megrendelt szolgáltatásra nem tarthat igényt.


A szolgáltatási díj nem tartalmazza:

A díszítéshez szükséges virág és egyéb kellékek díját, a díszítés munkadíját, a szülők köszöntéséhez szükséges virágcsokrot, a gyertyákat, illetve az azt helyettesítő egyéb kellékeket, a pezsgőt, a kenyeret, a bort, azok csomagolását, a szalagot, a fényképész, videós díjait, a versmondó, az énekes, a zenész, a technikus díjait,a szerzői jogdíjat.


A szolgáltatási díj befizetéséről, a szolgáltatást igénybevevők részére, a pénztáros számlát állít ki, amit a megrendelők bemutatnak az anyakönyvvezetőnek.


A kérelem elutasítása esetén, a határozat jogerőre emelkedését követően, a befizetett szolgáltatási díjat a befizető részére a jogerőre emelkedést követő első ügyfélfogadási napon vissza kell fizetni.


Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a kérelmezők legkésőbb, a kitűzött időpont előtti munkanapon az ügyfélfogadási idő végéig írásban az anyakönyvvezetőnél bejelentik, a befizetett szolgáltatási díjat 5 napon belül vissza kell fizetni a befizető részére. Az előzetes bejelentés elmulasztása esetén, a befizetett díj nem jár vissza. Az anyakönyvi esemény elmaradottnak tekintendő, ha a kérelmezők a kitűzött időpontot követő 15 percen belül nem jelennek meg a megrendelt helyszínen.


A hivatali helyiség a szertartás idejére a megrendelt kezdő időponttól számított maximum 30 perc időtartamig áll a résztvevők rendelkezésére.

A szertartás megszervezése, lebonyolítása a kérelmezők feladata.


Kelt: Jánoshalma, _________ év _____________________ hó _________ nap.megrendelő


megrendelő


anyakönyvvezető


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.