Ma 2021. január 23., szombat - Zelma és Rajmund napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

11.7 °C

Hőérzet: 12.3 °C
Szél: 3.20 km/h
Páratartalom: 61%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2017 (IV.21.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

(1)       A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően


1 281 581 649 Ft bevétellel

1 169 070 773 Ft kiadással

jóváhagyja.


(2)       A Képviselő-testület a 2016. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 4., 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.


2.§.


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését

337 155 265 Ft-ban állapítja meg.


(2)       Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2016. évben költségvetési szervenként:


            Helyi Önkormányzat.............................................................................. 47 fő

            Polgármesteri Hivatal............................................................................. 24 fő

Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család-

és Gyermekjóléti Központ...................................................................... 50 fő

            Költségvetési szervek összesen:........................................................... 121 fő

Közfoglalkoztatottak................................................................................ 0 fő

Önkormányzat mindösszesen:........................................................... 121 fő


(3)       A Képviselő-testület a 2016. évi munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítését 94 164 924 Ft-ban állapítja meg.3. §

(1)       A Képviselő-testület a 2016. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 300 441 857 Ft-ban állapítja meg.


(2)       A Képviselő-testület a 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítését
9 896 030 Ft-ban állapítja meg.


(3)       A Képviselő-testület a 2016. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítését 262 714 644 Ft-ban állapítja meg.


(4)       A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak feladatonkénti teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(5)       A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti teljesítését a 7., 7/a, 7/b, 7/c mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(6)       A Képviselő-testület a 2016. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését

            348 172 937 Ft-ban állapítja meg a 9. mellékletben foglalt részletezéssel.4. §

(1)       A Képviselő-testület a 2016. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 3 205 205 Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.


(2)       A Képviselő-testület a 2016. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését

26 066 953 Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.


(3)       A Képviselő-testület a 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését 117 789 970 Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.5.§

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


6.§.

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerint a mérlegadatok alapján 7 771 398 567 Ft-ban állapítja meg.


(2)     A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2016. december 31-i állapot szerint 276 914 685 Ft.


Részleteiben:

Immateriális javak

41 755 568 Ft

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

3 792 000 Ft

Gépek, berendezések, felsz., járművek

201 929 763 Ft

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök


29 437 354 Ft

Összesen:

276 914 685 Ft

(3)       A 2016. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.


(4)       A 2016. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű Társulat beruházási (éven túli lejáratú) 556.340.000,- Ft és 25 millió Ft összegű hitelei kapcsán az IBD-MUN-12-0253-THB/KEZ. számú Készfizető kezességvállalási szerződés szerint. A tőketartozás visszafizetésének véghatárideje 2022. szeptember 1.


(5)       Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.


(6)       A 2016. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.


(7)       Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.


7.§.

(1)       A Képviselő-testület az alaptevékenység 2016. évi költségvetési maradványát 82 494 774 Ft, a vállalkozási tevékenység maradványát 30 016 102 Ft összegben hagyja jóvá a 15. mellékletben részletezettek szerint.


(2)     A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének 2016. évi költségvetési maradványát a 15. mellékletben foglaltak szerint, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:


            a.) Helyi Önkormányzat.............................................................................. 80 794 940 Ft

            b.) Polgármesteri Hivatal.................................................................................. 213 817 Ft

            c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család- és

                  Gyermekjóléti Központ........................................................................... 1 486 017 Ft

(3)   A Képviselő-testület a helyi önkormányzat vállalkozási tevékenységének 2016. évi maradványát 30 016 102 Ft összeggel hagyja jóvá a 15. mellékletben foglaltak szerint.


(4)       A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket

98 059 309 Ft összegben hagyja jóvá, a 15/a. mellékletben részletezettek szerinti.


(5)       A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 15. melléklet szerinti, 2016. évi szabad költségvetési maradványát elvonja és a 2017. évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi.


8. §


(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadásait 17 635 925 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:


Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


17 635 925 Ft

Összesen:

17 635 925 Ft

(2)       Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2016. december 31-én fennálló adósságállománya nincs.


(3)       Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(4)       A 2016. évi tartalékok felhasználását a 17. melléklet tartalmazza.9.§.


(1)       A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)       A Képviselő-testület a 2016. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.10.§.


(1)       A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, jelen rendelet 1-1 (egy-egy) példányának megküldésével értesítse az önkormányzat költségvetési szerveit.


(2)       Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(3)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Czeller Zoltán sk.

polgármester

Dr. Benda Dénes sk.

címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2017. április 21.


                                                                                                 Dr. Benda Dénes

                                                                                                címzetes főjegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek a 7/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelethez
608 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.