Ma 2018. July 23., Monday - Lenke napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Image

19.0 °C

Feels Like: 19.9 °C
Wind: 5.40 km/h
Humidity: 88%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2016 (I.18.) önkormányzati rendelete
a város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008.(VI.27.) Ör rendelet módosításáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága,

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófa-védelmi Hatósági Osztály, 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Felügyeleti Főosztály – Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály,

Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság,

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint

a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatok és partnerségi egyeztetés résztvevői véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. §

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2008. (VI. 27.) Ör. rendelete (továbbiakban: HÉSZ). 28. § és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:


Kulturális örökségvédelem

28. §


A kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait a 2. mellékletben szereplő Régészeti lelőhely lista, a 3. mellékletben szereplő Régészeti lelőhelyek áttekintő térkép, a 4. mellékletben szereplő Műemlékek táblázata és az 5. mellékletben szereplő Műemlékek áttekintő térkép figyelembe vételével kell alkalmazni.”

2. §

A HÉSZ 29. § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az alábbi (ADUVÍZIG-kezelésű) csatornák partélétől számított 10,0 m-en belül semmilyen, 10,0-15,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető:

 1. Kígyós-főcsatorna (1738, 1815, 0138, 0187, 0261, 0279, 0282 hrsz.)
 2. Mátételki-Kígyós csatorna (0216, 0244 hrsz.)
 3. Király-csatorna (0143, 0175 hrsz.)
 4. Molnár-II. csatorna (0183 hrsz.)
 5. Keserű-csatorna (0268 hrsz.)
 6. Legelői-csatorna (0275 hrsz.)
 7. Belsőségi-csatorna (0294, 0306/1, 0311, 0313/2, 0323, 0324 hrsz.)
 8. Jegyzői-csatorna (0314, 0331/4 hrsz.)

(8)       Az alábbi csatornák partélétől számított 4,0 m-en belül semmilyen, 4,0-10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető:

 1. Molnár-csatorna
 2. Keserű-csatorna-mellékág
 3. Jegyzői-II.-csatorna
 4. Vári-csatorna
 5. Király-csatorna-mellékág
 6. Borotai-csatorna”

3. §

A HÉSZ

 1. 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „mellékletét képző” szövegrész helyébe az „1. mellékletét képező” , a Vk-1/3M” szövegrész helyébe a „Vk-1/3/MM”,
 2. 5. § (1) bekezdésben a „Vk-1/3” szövegrész helyébe a „Vk-1/3/MM”,
 3. 8. § (2) bekezdés a) pontban, a 11. § (2) bekezdésben és a 11. § (3) bekezdésben az „elvi Építési engedélyt” szövegrész helyébe az „elvi építési keretengedélyt”,
 4. 14. § (1) bekezdés g) pontjában a „10,0 m” szövegrész helyébe a „min. 10,0 m”,
 5. 25. § (3) bekezdés a) pontjában az „elvi építési engedélyt” szövegrész helyébe az „elvi építési keretengedélyt”

szöveg lép.

4. §

(1) A HÉSZ 1. mellékletének Vk-1/3/M tervlapja helyébe jelen rendelet 1. mellékletében foglalt Vk-1/3/MM tervlap lép.

(2) A HÉSZ a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A HÉSZ a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A HÉSZ a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A HÉSZ az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

5. §

Hatályát veszíti a HÉSZ

1. 2. § (2) bekezdés,

2. 20. § (2) bekezdés a) pontjában a „: melyek mindkét partja mentén 10,0 – 10,0 m széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése érdekében.” szövegrész,

3. 20. § (2) bekezdés b) pontjában a „partélétől számított 4,0 – 4,0 m széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése érdekében.” szövegrész,

4. 25. § (1), (4) és (6) bekezdés,

5. 29. § (3) bekezdés d) pont.

6. §

 1. E rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 2. E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni e rendelet hatályba lépésekor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.                        Czeller Zoltán sk.                                                               Dr. Benda Dénes sk.

                         polgármester                                                                       címzetes főjegyzőZáradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése:                                                       

Jánoshalma, 2016. január 18.                                               


Dr. Benda Dénes

címzetes  főjegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.COM_BLENDNJT_COPYRIGHT

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 1
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 2
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 3
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 4
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 5
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 6
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 7
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 8
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 9
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 10
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 11
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 12
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 13
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 14
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 15
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 16
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 17
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 18
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 19
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 20
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 21
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 22
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 23
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 24
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 25
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 26
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 27
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 28
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 29
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.