Ma 2021. január 21., csütörtök - Ágnes napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

8.9 °C

Hőérzet: 10.2 °C
Szél: 1.62 km/h
Páratartalom: 65%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1.§ E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Jánoshalma város közigazgatási területén reklámot, reklámhordozót, plakátot tesz közzé, cégért tart fenn, helyez el, valamint ezek elhelyezésének céljával felületet alakít ki.


2. értelmező rendelkezések


2.§ E rendelet alkalmazásában:

1. cégér: cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés;

2. más célú berendezés: reklámfelületet tartalmazó kerékpárállvány, hulladékgyűjtő, korlát, árnyékoló berendezés és egyéb utcabútor;

3. reklám: a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti gazdasági reklám, kivéve cégér, kirakat, járművön elhelyezett reklám;

4. reklámhordozó: funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt reklám közzétételét, elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény;


3. Reklámok, reklámhordozók, más célú berendezések és cégérek

elhelyezésére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályok


3.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen reklámok, reklámhordozók, más célú berendezés és cégérek csak a jelen rendeletben előírt módon, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követőn helyezhető el, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseink végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. és 2 mellékletei által meghatározott terület-felhasználású területen és módon.


(2) Jánoshalma város közigazgatási területén, a város szempontjából jelentős kulturális, sport, kereskedelmi, szolgáltató programokról és rendezvényekről (amelyek szerepelnek a városi rendezvények jegyzékében) vagy a közösséget szolgáló más rendezvényekről, való tájékoztatás, figyelemfelhívás érdekében legfeljebb fél évre helyezhető el közterületen, illetve önkormányzati tulajdonú épületeken, hirdetési felületeken.


4.§ A településkép védelme érdekében Jánoshalma város közigazgatási területén lévő közterületeken, valamint a közterületről látható magánterületeken reklám, reklámhordozó és más berendezés csak az alábbiak szerint helyezhetőek el:

a) az ingatlan tulajdonos, bérlő, vagyonkezelő előzetes hozzájárulása szükséges

b) belterületen a reklám vagy reklámhordozó típusának igazodnia kell az épület, épülethomlokzat, valamint más egyéb környezet stílusához

c) állandó, vagy váltakozó tartalmú hirdetmények belülről, vagy kívülről megvilágított, un. fényreklám alkalmazását mellőzni kell a forgalmasabb csomópontoknál a balesetmentes közlekedés érdekében

d) reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási, elektromos és távközlési oszlopon, csak az adott szolgáltató előzetes engedélyével helyezhető el

e) a kihelyezett reklámhordozón tartós módon és olvasható méretben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét vagy megnevezését, valamint címét vagy székhelyét. Az adatokban bekövetkezett változásoknak megfelelően a feliratot 15 napon belül módosítani kell

f) a reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is elbontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet vagy annak egy része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell tekinteni.


5.§ Reklámok, reklámberendezések elhelyezése csak a közterületi-használati hozzájárulás kiadása, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján történhet.


6.§ A homlokzatra merőlegesen elhelyezett cégér oldalanként legfeljebb 0,5 m2 felülettel és 0,3 m szerkezeti vastagsággal alakítható ki.


4. Településképi bejelentési eljárás


7.§ (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezése tekintetében e rendeletben, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglalt követelmények érvényesítése érdekében.


(2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez az I. melléklet szerinti kérelem, valamint a 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 26/B. § (3) bekezdése szerinti építészeti-műszaki terv benyújtásával indul.


(3) Az építészeti-műszaki tervnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) műszaki leírást a telepítésről és a műszaki kialakításról, mely tartalmazza a létesítmény formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját

b) helyszínrajzot, mely tartalmazza a műszaki berendezés által igénybe vett helyszín alaprajzát és elhelyezésének pontos helyét, elhelyezkedésének módját

c) nézetrajzot

d) utcaképi vázlatot, valamint

e) látványtervet.


(4) A bejelentési eljárás keretében vizsgálni kell, hogy a tervezett reklám, reklámhordozó vagy cégér nem sérti-e jelen rendeletben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakat.


5. Záró rendelkezések


8.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a gondoskodik.
Jánoshalma, 2017. november 29.
            Czeller Zoltán sk.                                                                  Dr. Benda Dénes sk.

              polgármester                                                                        címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve: 

Jánoshalma, 2017. november 30.                                                                                              Dr. Benda Dénes

                                                                                              címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
21/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet melléklete
12.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.