Ma 2021. január 19., kedd - Sára és Márió napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-2.2 °C

Hőérzet: -6.4 °C
Szél: 11.59 km/h
Páratartalom: 68%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2005 (X.20.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről

Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal házasok (élettársak) első önálló lakáshoz jutásának elősegítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése valamint és az 1993. évi CXXVIII. tv. 34.§.-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik:Általános rendelkezések


1. §.


Az önkormányzat azzal a céllal, hogy a fiatal házasok (élettársak) e rendeletben meghatározott csoportja részére lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb öt évig - elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel - segítséget nyújtson, fiatal házasok elhelyezésére szolgáló építendő 6 lakásos garzon-fecskeházat tart fenn és üzemeltet.


2. §.

(1) Az 1. §-ban megjelölt feladatok ellátásához a Képviselő-testület az alábbi önkormányzati tulajdonban álló épületet -  jelöli ki:

Jánoshalmán a Kálvária utca 1/A.sz. (4129/2 hrsz.) alatt a Széchenyi tervpályázati támogatással megépített 6 lakásból álló önálló ingatlan.


3. §.


A hat lakást az e rendeletben foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya kezeli és üzemelteti.


4. §.

(1) A fenti fiatal házasok elhelyezésére szolgáló épületet kizárólag e rendeletben meghatározott célra lehet használni


(2) A rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott épület házirendjét a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya készíti el, és a polgármester hagyja jóvá.


5. §.


(1) Az épületekben elhelyezésre kerülő fiatal házasok lakásügyük 1. § szerinti végleges rendezéséről egyénileg, legkésőbb a lakásbérleti szerződésben foglalt határidő lejártáig kötelesek gondoskodni.


(2) A takarékosságra ösztönzés a rendeletben meghatározott összeg előzetes befizetése (induló előtakarékosság) és havonta rendszeres összeg zárolt takarékbetétben történő elhelyezése (kötelező előtakarékosság) útján valósul meg.

2


Az épületekben történő elhelyezésre jogosultak köre


6. §.


(1) Az épületekben történő elhelyezésre jogosultak azok a fiatalok, akik:

a) házassági vagy élettársi életközösségben élnek, ( továbbiakban házastársak, fiatal házasok )

b) a házastársak egyike legalább 2 éve életvitelszerűen Jánoshalmán lakik, vagy 3  éve munkahellyel rendelkezik,

c) a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét,

d) nem rendelkeznek beköltözhető lakással, vagy saját családi környezetükben elhelyezésük nem oldható meg,

e) vállalják, hogy a lakásügyük megoldásáról az 5. §-ban foglaltak szerint gondoskodnak,

f ) az épületekben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elismerik és kötelezettséget  vállalnak a jelen rendelet szerinti szerződés megkötésére

g) kereső tevékenységet végeznek vagy valamelyik felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.

h)  abban az esetben, ha a feltételeknek megfelelő kellő számú fiatal házaspár/élettárs igénylőként nem jelentkezik,  az  önkormányzat a lakást költségelvű lakbér felszámításával másoknak is kiadhatja.


(2) A jogosultság megállapításához az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása szükséges.


(3) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállásának kötelezettsége alól indokolt esetben a b) pont tekintetében az Egészségügyi és Szociális Bizottság felmentést adhat.


(4) Az élettársi kapcsolatban élőknek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy legalább 2 éve életvitelszerűen együtt laknak.Kérelem benyújtása és elbírálása


7. §.


(1) Az épületben történő elhelyezésre irányuló kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. (1.sz. melléklet)


(2) A kérelmek alapján a Városgazdálkodási Osztály által készített éves névjegyzéket az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja. Az épületekben elhelyezésre kerülő fiatal házasokat a névjegyzékről a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület jelöli ki.


(3) A kijelölésnél előnyben kell részesíteni:

a) Jánoshalma Város  Önkormányzatával közalkalmazotti, köztisztviselői vagy munkajogi jogviszonyban állókat

b) ha hosszabb ideje, de legfeljebb 1 éve albérletben laknak, és havi jövedelmükhöz képest magas összegű albérleti díjat fizetnek, vagy bármelyikük szüleinél zsúfolt körülmények között élnek,

c) ha az elhelyezést 5 évnél rövidebb időre kérik,

d) ha a 12. §.(1) bekezdésében meghatározott összegnél nagyobb összegű kötelező előtakarékosságot vállalnak,e) ha azonos feltételek fennállása esetén kérelmüket korábban nyújtották be.A bérlő kijelölése


8. §.

(1) A polgármester írásban értesíti a jogosultakat a kijelölésről, az elhelyezés feltételeiről, és időpontjáról, továbbá felhívja a fiatal házasok figyelmét, hogy a beköltözhetőségtől számított 8 napon belül lakásbérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötelesek kötni.


(2) Ha a fiatal házasok a megjelölt határidőn belül a szerződést nekik felróhatóan nem kötik meg, a kijelölés hatályát veszti.A lakásbérleti szerződés létrejötte, tartalma


9. §.


(1) A szerződés - a polgármester kijelöléséről szóló értesítésben foglaltak szerint - a Polgármester, mint az önkormányzat képviselője és a fiatal házasok között határozott időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra jön létre.


(2) A szerződés tartalmazza:

a) a lakás megjelölését,

b) a lakáshasználati díj összegét,

c) a havonta zárolt takarékbetétben elhelyezésre kerülő összeget (kötelező előtakarékosság),

d) a felek jogait és kötelességeit.Lakásbérleti díj


10. §.


(1) A lakás használatáért a fiatal házasok havonta előre a szerződésben megállapított lakásbérleti díjat kötelesek fizetni.


(2) A lakásbérleti díj azonos az önkormányzati bérlakások lakbérének megállapításáról szóló helyi rendeletben az ugyanilyen komfortfokozatú önkormányzati bérlakásokra megállapított mindenkori lakásbérleti díj összegével.


(3) A lakásbérleti díjat a Polgármesteri Hivatal folyószámlájára kell fizetni, amelyet elkülönítve kell kezelni.

A befolyt lakásbérleti díjról, valamint a rendelet 16. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott lakásbérleti pótdíjak összegéről a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya külön nyilvántartást köteles vezetni.


(4) A lakásbérleti díj az egyéb közüzemi díjakat nem tartalmazza, e díjakat a lakáshasználó a szolgáltatásokat végző szervnek külön köteles megfizetni.Kötelező takarékosság


11. §.


(1) A bérbevételi kérelem benyújtásakor a fiatal pár egyike nyilatkozatban vállalja, hogy a lakásbérleti szerződés megkötésekor olyan lakástakarékossági szerződést köt, amely keretében havonta 20.000,-Ft betétet befizet. Az előtakarékossági szerződést –legalább a bentlakás időtartamára- valamely Európai Unió területén bejegyzett hitelintézetnél vagy biztosítónál kell megkötni.

(2) Az előző éves befizetés összegét minden év március 31-ig igazolni kell.12. §.


A lakás átadására az önkormányzati bérlakások leadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Az átadásról – átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.) Az épület használata, a lakók jogai és kötelességei


13. §.


A fiatal házasok a számukra kijelölt lakást és a közös célokat szolgáló helyiségeket kötelesek a házirendben rögzítetteknek megfelelően használni.A lakásbérleti szerződés megszűnése


14. §.


A bérleti szerződés megszűnik:

a) a benne megállapított határidő elteltével,

b) ha a fiatal házasok bármilyen jogcímen lakásigényüket kielégítő lakáshoz jutottak,

c) a Polgármester felmondása következtében, ha a fiatal házasok lakbérleti díjfizetési és előtakarékossági kötelezettségüknek írásbeli felszólítás ellenére sem tesznek eleget,

d.) abban az esetben, ha a kereső tevékenység 90 napnál hosszabb időre, vagy a hallgatói jogviszony megszűnik (kivéve, ha a tanulmányok befejezése után a lakásban lakó munkába áll és a szerződés szerinti idő, még nem telt el).


15. §.


(1) A szerződés megszűnését követő 15 napon belül a fiatal házasok kötelesek a lakást elhagyni.


(2) Amennyiben a fiatal házasok az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a lakást nem hagyják el, a jogosulatlan használat kezdetétől számított hat hónapot követő három hónapban a lakásbérleti díjon felül a mindenkori lakásbérleti díj kétszeresét, majd azután pedig az ötszörösét kell pótdíjként megfizetni.


(3) A lakásbérleti díjon felül kétszeres pótdíjat is kell fizetniük azoknak, akik lakásügye a lakásbérleti szerződés lejártát megelőzően rendeződött, de lakásukat az 5 év elteltével még nem tudják használatba venni. Ilyen esetekben a lakáshasználat legfeljebb 6 hónapig engedélyezhető.


(4) A szerződés lejártát követő 6 hónapon túli használat esetén a lakás visszaadása iránt a bérbeadó  köteles pert indítani.Vegyes rendelkezések


16. §.


(1 ) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 5/2002(II.28.)Ör.sz. rendelet hatályát veszti.


(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Jánoshalma, 2005. október 20.
        Rapcsák András  sk.                                                                      Dr. Benda Dénes sk.

         polgármester                                                                                    jegyző    


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.