Ma 2021. január 28., csütörtök - Károly és Karola napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-2.2 °C

Hőérzet: -6.2 °C
Szél: 10.76 km/h
Páratartalom: 90%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 22/2014 (XI.24.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről


Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások fogalma


1. § A közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele, alapvető szabálya az önkormányzati rendeletek betartása és betartatása.


2. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti.2. A rendelet hatálya


3. § A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki (amely) Jánoshalma város területén az e rendeletben meghatározott cselekmények valamelyikét elköveti.3. Eljárási szabályok


4. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.


5. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.


6. § Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


7. § (1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) A közigazgatási bírság kiszabását a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás, cselekmény vagy mulasztás megszüntetésére - a (3) bekezdés kivételével - vonatkozó felhívásnak kell megelőznie.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.II. Fejezet

Egyes, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások


4. Önkormányzati jelkép és a kerület történelmi városrésznevének

 jogosulatlan használata


8. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Jánoshalma város címeréről és zászlójáról szóló 9/1999. (V.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jelképeket a rendeletben vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy engedély nélkül jogosulatlanul használja.5. Szeszesital közterületen történő fogyasztásának tilalma


9. § (1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály máshogy nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Jánoshalma város közigazgatási területén közterületen – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – szeszesitalt fogyaszt.

(2) A tilalom hatálya nem terjed ki:

a) az érvényes közterület-használati szerződéssel rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre.

b) minden év első és utolsó napjára.6. Közterület és ingatlanok rendje


10. § Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg:

a)  aki a tulajdonában lévő, vagy használt ingatlana tisztántartásáról, rendszeres        takarításáról rovar- és rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik, gyomnövényzetet –    különös tekintettel az allergén növényekre – nem irtja rendszeresen,

b) aki a tulajdonában lévő, vagy használt ingatlanával határos utcaszakasz tisztántartásáról, az aljnövényzet nyírásáról, a gyomnövényzet rendszeres irtásáról, a lakóház szélességében az önkormányzattal egyeztetetten nyílt árok kiásásáról, tisztántartásáról, átereszek elhelyezéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik,

c) a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek használója, illetve üzemeltetője, ha a használt ingatlan előtti tisztántartási kötelezettségét elmulasztja, továbbá, ha szemétgyűjtő tartályt nem helyez el, illetve azt nem tartja tisztán,

d) aki a közút szélétől számított 0,5 méteren belül tárgyat, vagy növényt helyez el, és felszólításra azt nem távolítja el,

e) aki a közterületen tartott rendezvényt követően a takarítási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,

f)  aki vezetékes vízzel rendelkezik és a közkifolyók vizét a szomjoltást kivéve használja,

g)  aki közterületen elhullott állata tetemének elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik,

h)  aki zöldterületen növényeket szed, hasznos állatokat, védett madarakat megzavar,

i) aki zöldterületre járművel behajt, ott parkol,

j) aki közterületen hirdető és reklámcélú plakátokat nem a kijelölt helyen – különös tekintettel az élő fákra - illetve a nem kijelölt helyen engedély nélkül helyez el,

k) aki parkban járművel (kerékpár, motoros jármű stb.) közlekedik – kivéve a közterület fenntartó gépjárművek vezetőit e tevékenységükkel összefüggésben –, illetve a füves területen sportol,

l) aki a közterület-névtáblát, a házszámot, a szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel,

m) aki a tulajdonában, használatában álló épületen a házszám közterületről jól látható módon történő kihelyezését elmulasztja,

n) aki közterületen engedély nélkül fát kivág,

o) aki a város belterületén a közegészségügyi szabályok megsértésével tart állatot, illetve állattartása a szomszédjai jogos érdekeit sérti,

p) aki tűzcsapot, közkifolyót megrongál vagy megközelítését akadályozza.7. Közutak felbontására, használatára vonatkozó szabályok megszegése


11. § (1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Jánoshalma város önkormányzatának tulajdonában álló közutakon

a) utat engedély, hozzájárulás nélkül felbont vagy elfoglal,

b) a kezelői hozzájárulásban, munkakezdési hozzájárulásban foglalt előírásokat nem tartja be,

c) rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett munka helyett más jellegű munkát végez.8. Környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok megszegése


12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki Jánoshalma város önkormányzat közigazgatási területén – kivéve a külterületi mezőgazdasági célra hasznosított területeket:

a) kutyák és más háziállatok egészségügyi sétáltatásakor az állat ürülékét nem takarítja el,

b) játszótérre, homokozóba, parkosított zöld felületekre háziállatot bevisz vagy beenged,

c) közterületen szemetet, építési vagy bontási hulladékot, állati vagy növényi eredetű szerves anyagot, veszélyes anyagot eldob, elszór vagy elhelyez,

d) mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot nyílt téren éget,

e) kommunális vagy ipari eredetű hulladékot éget,

f) avart és kerti hulladékot nem szélcsendes időben éget, és nem gondoskodik a tűzgyújtás    szabályainak betartásáról,

g) állatokat úgy tart, hogy a keletkező trágyát nem trágyatárolóba gyűjti,

h)  trágyatárolót bűzhatás megelőzése céljából nem fedi le,

i) trágyatárolót három havonta nem üríti ki,

j) nyíltan tárolt trágyát 48 órán belül földbe nem forgatja be,

k) csapadékvíz csatornába, csapadékvíz gyűjtő árokba szennyvizet, szennyező anyagot (trágyalé, iszap, vegyszer maradék) vezet, vagy elhelyez.9.  Települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos

 magatartási szabályok megszegése


13. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki:

a) a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőponton, hulladékgyűjtő szigeten ott el nem helyezhető hulladékot helyez el;

b) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edénybe, tartályba nem megfelelő hulladékot helyez el;

c) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényből, tartályból a hulladék kezelőjének hozzájárulása nélkül hulladékot kivesz;

d) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékának kezeléséről nem az arra jogosult

     Közszolgáltató közreműködésével gondoskodik.

 


10. Települési folyékony hulladék gyűjtésével kapcsolatos magatartási szabályok megszegése


14. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki:

a) a városi szennyvízhálózatra nincs rákötve és az ingatlanán keletkező szennyvizet nem vízzáró szennyvíztárolóba gyűjti,

b) a városi szennyvízhálózatra nincs rákötve és az ingatlanán keletkező szennyvizet nem, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szóló közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben nevesített közszolgáltatóval végezteti,

c) az ingatlanán keletkező szennyvizet az ingatlanára vagy szomszédos területre kiüríti,

d) olyan minőségű, vagy mennyiségű szennyezőanyagot vezet az általa működtetett közműpótlóba vagy a városi szennyvíz hálózatra, amit és amennyit a kommunális jellegű szennyvíz nem tartalmazhat.

 


III. Fejezet

Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybelépést követően elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Jánoshalma, 2014. november 20.Czeller Zoltán sk.

Dr. Benda Dénes sk.


címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2014. november 24.Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.