Ma 2021. január 26., kedd - Vanda és Paula napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

1.7 °C

Hőérzet: 0.4 °C
Szél: 4.82 km/h
Páratartalom: 70%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/1996 (I.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséről

(8/1996 (III.27.),16/1996 (IV.24.), 23/2000 (XII.21.),  10/2004(IV.22.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)


Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16.§./1/ be-kezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükről szóló 1994. évi XVII. tv-el módosított 1993. évi LXXVIII. tv.-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


I.rész


Általános rendelkezések


1.§.


/1/        A rendelet hatálya Jánoshalma város önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokra      terjed ki.


/2/        Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló     1993. évi LXXVII. tv. /a továbbiakban Lt./ rendelkezései az irányadók.II. rész


Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítése


2.§.


/1/        Jánoshalma Város önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakásokon vételi jog nincs.


/2/        Az önkormányzat a tulajdonában lévő egyes lakásokat e rendeletben szabályozott feltételekkel elidegenítésre kijelöli.

            Az elidegenítésre kijelölt lakásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az egyes lakások értékesítési áráról minden esetben a Képviselő-testület dönt.[1]


/3/        Az önkormányzati és személyi tulajdon keveredé-   sének elkerülése érdekében a  lakáscseréket támogatni kell.[2]3.§.


Az elővásárlási jog


/1/        Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítése esetén elővásárlási jog illeti    meg:

            a./ bérlőt,

            b./ a bérlőtársat egyenlő arányban,

            c./ a társbérlőt, az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában,

            d./ az a./-c./ pontban felsoroltak hozzájárulásával azok egyenes ági rokonát, valamint örökbefogadott gyermekét.


/2/        Annak a bérlőnek a lakását, aki nyugellátásban részesül és elővásárlási jogával nem él, szerződésének fennállásáig harmadik személy részére csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni.


4.§.


/1/        Az elővásárlási jog jogosultja írásban nyilatkozatot nyújthat be, az értékesítési feladatokat végzőhöz.


/2/        Az értékesitést végző az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat a beérkezést követően megvizsgálja és amennyiben az elővásárlási jog gyakorlását kizáró, vagy akadályozó körülmény áll fenn, erről a kérelmezőt 30 napon belül    tájékoztatja annak megjelölésével, hogy az akadály elhárítható-e és közli az           elhárítás módját.

            A lakást jogcim nélkül használó személyt az elővásárlási jog nem illeti meg.


5.§.


/1/        Az értékesítési feladatot végző az írásbeli nyilatkozat kézhezvételétől számított 180 napon belül - amennyiben az megfelel az Lt-ben és e rendeletben foglalt feltételeknek- köteles az elővásárlási jog jogosultját tájékoztatni a vételárról és nyilatkoztatni a   vételár  megfizetésének módjáról.


/2/        Elővásárlási jog gyakorlása vonatkozásában, az eladó ajánlati kötöttségének ideje -  a vételárat is tartalmazó vételi ajánlatnak - az elővásárlási jog jogosultja általi kézhezvételtől számított 30 nap.

6.§.


/1/        Az elővásárlási jog gyakorlásával elidegenítésre kerülő lakásokkal kapcsolatos értékesítési feladatokat Dr.Hegyes Edina, Dr.Jágity Zsuzsanna , és Simonné dr. Zsúnyi Franciska ügyvédek látják el, Kiskunhalas, Kossuth u. 29. az erről kötendő megállapodás keretében. A megállapodást a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.


/2/        A bonyolító elkészíti az adás-vételi szerződéseket, a társasház alapító okiratot, az esetleges műszaki megosztásokat. Aláírásra elkészíti a társasház földhivatali   bejegyzéséhez szükséges okmányokat.III. rész


A lakások vételára


7.§.


/1/        A lakások vételárának mértékét, ha a lakást az Lt. vagy e rendelet alapján arra jogosult   vásárolja meg, a hasonló adottságú beköltözhető lakások helyi forgalmi értéke hivatalos értékbecslő által készített részletes vagyonértékelés alapján kell megállapítani.


/2/        A vételár mértékét a bonyolítást /értékbecslést/ végző szerv javaslatából kiindulva    /1.sz. melléklet/ a Képviselő-testület állapitja meg.


8.§.


/1/        Ha a lakást az elővásárlási jog bentlakó jogosultja vásárolja meg, a vételár a 7.§.   alapján megállapított vételár mértékének 50 %-a. [3]


/2/        Amennyiben az önkormányzati lakás beköltözhető, a lakás vételára a 11. §. szerinti nyilvános pályázat során igért legmagasabb ár.

            Ez esetben vevőnek a vételárat egy összegben kell az önkormányzat részére megfizetni. Indokolt esetben részletfizetést a Képviselő-testület engedélyezhet.


9.§.


A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények,

 illetőleg alkalmazható szankciók


/1/        Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételárat egyösszegben,  vagy kérelme alapján 25 évig terjedő részletfizetési kedvezménnyel fizetheti meg.          Amennyiben a jogosult az adásvételi szerződést már megkötötte, a kedvezmények örö-   kösét is megilletik.


/2/        Az /1/ bekezdésben felsorolt személyeknek részletvétel esetén a szerződés megkötése-    kor a lakás vételárának legalább 10 %-át kell készpénzben megfizetniük.


/3/        Részletvétel esetén, a vételár hátralékra  a vevőt kamatfizetési kötelezettség terheli.

           

            A kamat mértéke a mindenkori Ptk. 231. §. /2/ bekezdése szerinti kamat. A részletfizetés késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 301.§. /2/ bekezdése szerinti kamatot kell       felszámítani.


/4/        Az első vételár részlet megfizetését követően fennálló vételárhátralék alapján, a törlesztési idő figyelembevételével havi törlesztési részleteket kell meghatározni.


           

/5/        Ha az /1/ bekezdésben felsorolt személyek a szerződés megkötésekor a vételárat egy-      összegben fizetik meg, akkor őket a 8.§. szerinti kedvezménnyel csökkentett vételárból 15 % árengedmény illeti meg. [4]


/6/        Amennyiben az elővásárlási jog jogosultja vállalja, hogy részletvétel esetén a 8. §./1/ bekezdésében szabályozott vételárból a szerződéskötéskor legalább 30 % befizetést  teljesít a vételár hátralékot pedig 5 év alatt havi egyenlő részletekben kiegyenlíti, részére a  8. §. szerinti kedvezménnyel csökkentett vételárból 15 % árengedmény jár.[5]


/7/        Aki a 8. §. /1/ bekezdése szerinti vételárból egyösszegben a szerződés megkötésekor

            10 %-ot fizet be és a vételár hátralék kiegyenlitésére részletfizetéssel vállalkozik,  amennyiben a vételár hátralékot a szerződésben vállalt határidő előtt kiegyenliti /rendkivüli törlesztés/ a vevő részére a fennálló tartozásból 10 % engedményt kell adni. Ez a kedvezmény a 9. §. /6/ bekezdése szerinti esetben nem jár.[6]


/8/        A 8. §. és a 9. §.-ok alapján együttesen igénybe vehető vételárat csökkentő kedvezmények együttes összege nem haladhatja meg a lakás 8. §. /1/ bekezdésben meghatározott vételárának 60 %-át.


/9/        Ha a vevő legalább 3 havi részletfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére határidőben nem tesz eleget, az eladó a részletfizetési kedvezményt megvonja, és a hátra-   lékos vételár egyösszegben esedékessé válik.

            Amennyiben a vevő a kötelezettségének további 3 hónapon belül nem tesz eleget, úgy    az eladót megilleti az elállás joga és a felek kötelesek az eredeti állapotot      helyreállítani. Ez esetben a vevő az elővásárlási jogát ismételten nem gyakorolhatja.


10.§.


/1/        Amennyiben a vevő részletfizetési kedvezményt vesz igénybe, úgy a tartozás és annak   járulékai erejéig jelzálogjogot és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlannyilvántartásba bejegyeztetni, a vételárhátralék kiegyenlítésének   időtartamára, Jánoshalma város önkormányzata javára.


/2/        A kedvezménnyel vásárlolt önkormányzati lakás 5 éven belüli elidegenítése esetén a lakás eladója a későbbiek során önkormányzati bérlakásra nem jogosult.


11.§.


/1/        Amennyiben az önkormányzati lakás beköltözhető, vagy az elővásárlási jog jogosultja e jogának gyakorlásáról lemondott, kivéve a 3. §./2/ bekezdésében meghatározott bérlő esetében a lakás értékesítése nyilvános pályázat keretében versenytárgyalás útján            történik.


/2/        A jogosult a kedvezménnyel vásárolt lakás tulajdonjogát csak az önkormányzat hozzájárulásával ruházhatja át, az elidegenítési és terhelési tilalom alatt. Ha az  önkormányzat   az átruházáshoz hozzájárult, a jogosult az átruházás előtt a vételár    hátralékot - a kedvezmények levonása nélkül számított - teljes vételáron, illetve a         vételár egyösszegű megfizetése esetén a kapott árengedményt köteles megfizetni.IV. rész


Átmeneti rendelkezések


12.§.


/1/        Az értékesítésre kijelölt, illetve az elővásárlási jog jogosultja bejelentése alapján értékesítésre előkészített épületen, helyiségben, lakásban a kezelő csak azonnali beavatkozást igénylő munkákat végez el.

            Amennyiben a karbantartás körét meghaladó mértékig javítási munka kerül elvégzésre,  a házingatlan vételárát újból meg kell állapítani.


/2/        Az elővásárlási jog alapján csak akkor köthető adásvételi szerződés, ha a lakásra, helyiségre semminemű köztartozás, üzemeltetési költséghátralék, bérleti díj hátralék nem áll fenn.


/3/        A rendelet 1. számú mellékletében kijelölt lakásokat az ott meghatározott áron 1997.
            június 31-ig lehet értékesíteni. [7]


13.§.


Záró rendelkezések


/1/        E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.


/2/        A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


 JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

14.§[8]


„E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgálja.”


Jánoshalma, 1996. január 24.


         Kiss György sk.                                                                               Dr. Benda Dénes sk.

           polgármester                                                                                            jegyző

[1]

Módosította a  23/2000. (XII.21.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította a  8/1996. (III.27.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította a 8/1996.(III.27.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította a 8/1996 (III.27.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította a 8/1996 (III.27.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította a 16/1996 (IV.24.) önkormányzati rendelet


[7]

Módosította a 31/1996.(XII.18.) önkormányzati rendelet

[8]

Módosította: 26/2009.(X.16.) önkormányzati rendeletCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet a 2/1996.(I.24.) önkormányzati rendelethez
32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.