Ma 2021. január 22., péntek - Vince és Artúr napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

7.2 °C

Hőérzet: 3.4 °C
Szél: 24.98 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 14/2009 (V.1.) önkormányzati rendelete
a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Ötv. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra a következő rendeletet alkotja:Rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya a rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztési feladatokban közreműködő szervezetekre, személyekre és a rehabilitációs területen található ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki.Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazása során


a.) rehabilitáció: a város körülhatárolt részének oly módon történő felújítása, amely során alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, az erre érdemes közterületek, épületek korszerűsítésével, új épületek emelésével a fejlesztési elképzeléseknek megfelelő közterületek,  épületek és közösségi funkciók jönnek létre;

b.) rehabilitációs terület: az integrált városfejlesztési stratégiában rehabilitációra kijelölt városias beépítésű terület;

c.) akcióterület: a rehabilitációs területen belül önálló fejlesztésre kijelölt összefüggő terület;

d.) szociális akcióterület: külön közszolgáltatási programokkal fejlesztett akcióterület.3. §


(1) Az akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok:


a.) településfejlesztés;

b.) településrendezés;

c.) épített és természeti környezet védelme;

d.) lakásgazdálkodás.


(2) A szociális akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok:

a.) az (1) bekezdésben szereplő feladatok;

b.) gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól;

c.) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában;

d.) az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermekjóléti és ifjúsági feladatokról való gondoskodás;

e.) közösségi tér biztosítása;

f.) közművelődési tevékenység;

g.) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása;

h.) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése;

i.) a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása, együttműködés a közösségekkel.


(3) Az akcióterületek fejlesztésének sorrendjét, valamint az ellátandó közszolgáltatási feladatok körét a Képviselőtestület határozatban állapítja meg.Rehabilitációs vagyonkezelési szerződés, megbízási szerződés


4. §


  1. A rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztések lebonyolítására az önkormányzat a Városgazda Kft-t (a továbbiakban: Városfejlesztő) jelöli ki, amellyel rehabilitációs vagyonkezelési szerződést, vagy megbízási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt.


(2) A rehabilitációs vagyonkezelési szerződést a külön ilyen konstrukció keretében megvalósításra kijelölt akcióterületre az elfogadott akcióterületi terv alapján kell megkötni, a további bővítés lehetőségével.


A szerződés tartalmazhatja:


a.) a város-rehabilitációs tevékenységet, mint a szerződés tárgyát, a felek kötelezettségvállalását;

b.) a város-rehabilitáció megvalósításának határidejét, ütemezését;

c.) a város-rehabilitációval érintett akcióterület megnevezését;

d.) az akcióterületen megvalósítandó fejlesztési célkitűzéseket;

e.) a szerződés keretében ellátott tevékenységeket, feladatokat, amely lehet:

ea.) fejlesztési tervek, tanulmányok készítése;

eb.) kivitelezési, pénzügyi tervek készítése;

ec.) integrált városfejlesztési stratégia, akciótervek készítése, rendszeres felülvizsgálata;

ed.) telekvásárlások, telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, közterületrendezés;

ef.) közmű- és útépítés, építési tevékenység, épület korszerűsítés megszervezése;

eg.) az akcióterületen magánberuházások koordinálása;

eh.) telek, ingatlan értékesítés, bérleti, vagyonkezelői tevékenység;

ei.) pénzügyi források felkutatása, pályázatkészítés;

f.) a fejlesztések megvalósításának, illetve a feladatok ellátására szolgáló források rendelkezésre bocsátásának módját, pénzügyi ütemezését;

g.) a rendelkezésre bocsátott forrásokkal történő elszámolás módját;

h.) a Városfejlesztő tevékenységének fedezetéül szolgáló díj mértékét;

i.) a Városfejlesztő bevételeinek a szerződésben szereplő fejlesztési célokra fordítását;

j.) a Városfejlesztő évenkénti beszámolásának, az akcióterületi terv évente történő aktualizálásának rendjét;

k.) az önkormányzati ellenőrzés módját;

l.) az alvállalkozók bevonásának rendjét;

m.) a Városfejlesztő kezelésébe adott ingatlanok körét;

n.) a fejlesztések megvalósításában, a feladat-ellátásban közreműködő önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek, közösségek, magánszemélyek közreműködésének módját.


(3) A Városfejlesztő feladatainak megvalósítása során az akcióterületen található önkormányzati ingatlanok hasznosításában együttműködik az önkormányzati intézményekkel.A rehabilitáció forrásai


5. §


(1) A város-rehabilitációs feladatok forrásait az akcióterületi terv megvalósítására szolgáló önkormányzati saját erő, pályázati források és akcióterületi terv végrehajtásából közvetlenül származó önkormányzati bevételek (ide értve a közút- és közműépítési fejlesztési hozzájárulást) képezik.


(2) Az akcióterületen külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően közút- és közműépítési fejlesztési hozzájárulás állapítható meg.


(3) Az akcióterületen külön jogszabályban foglalt ingatlanokon az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.Az önkormányzat és a Városfejlesztő együttműködése


6. §


(1) A Képviselőtestület elfogadja az integrált városfejlesztési stratégiát, az akcióterületi tervet, a rehabilitációs vagyonkezelési szerződést és gondoskodik a rehabilitációhoz szükséges önkormányzati források biztosításáról.


(2) A Képviselőtestület Városgazdálkodási Bizottsága véleményezi az integrált városfejlesztési stratégiát, az akcióterületi tervet és a rehabilitációs vagyonkezelési szerződést, valamint szükség esetén kezdeményezi a Képviselőtestületnél az integrált városfejlesztési stratégia, az akcióterületi terv és a rehabilitációs vagyonkezelési szerződés módosítását.


(3) A Városfejlesztő felé a tulajdonosi képviseletet a polgármester a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően látja el.


(4) A Városfejlesztő döntés előkészítő- és végrehajtó tevékenységének ellenőrzését a Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában kijelölt szervezeti egység látja el. Az akcióterületi terv megvalósítása érdekében a Hivatal szervezeti egységeinek koordinációjáról a kijelölt szervezeti egység vezetője gondoskodik.


(5) A Városfejlesztő előkészíti és koordinálja a külön önkormányzati eljárási rend[1] szerinti közbeszerzési, beszerzési eljárást.7. §


A Városfejlesztő ügyvezetésének külön jogszabályban[2] foglaltak szerinti ellenőrzését a felügyelő-bizottság, könyvvizsgálatát az alapító okiratban kijelölt könyvvizsgáló látja el.


8. §


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jánoshalma, 2009. április 30.
                        Czeller Zoltán                                               dr. Benda Dénes

                        polgármester                                                          jegyző


A rendelet kihirdetve: 2009. május 01.[1]

Jánoshalma Város Önkormányzatának és intézményeinek közbeszerzési szabályzata. Beszerzési szabályzat az önkormányzat és intézményei közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek rendjéről.

[2]

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 33. § - 44. §.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.