Ma 2021. január 26., kedd - Vanda és Paula napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

1.7 °C

Hőérzet: 1.3 °C
Szél: 3.20 km/h
Páratartalom: 67%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Kéményseprő- ipari közszolgáltatás
Jánoshalma Városi Önkormányzat 10/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

(23/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)


Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:


I. Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §


(1) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást szervez, tekintettel az Mötv. 12. § (2) bekezdésére a közszolgáltatás ellátását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvállalja. E tevékenység ellátásáról közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a helyi kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.

(3) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás célja az élet- és vagyonbiztonság, valamint a tűzbiztonság óvása érdekében a kémények rendeltetésszerű és biztonságos működtethetőségének biztosítása.


A rendelet hatálya


2. §


(1) Jánoshalma város közigazgatási területén lévő ingatlanok valamennyi tulajdonosa, használója, bérlője – függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság – (továbbiakban: használó) az önkormányzat által szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(2) Jánoshalma város közigazgatási területe egy kéményseprő körzetet alkot, melyen a szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét, a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles ellátni.


II. A közszolgáltatást végző közszolgáltató megnevezése


3. §


Jánoshalma város közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást, közszolgáltatási szerződés alapján a TŰZKER IMP Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (Jánoshalma Kőrösi Csoma utca 50. adószám: 20494218-2-03, továbbiakban: szolgáltató) végzi.


III. Közszolgáltató kötelezettsége


4. §


(1) A közszolgáltatás rendjének, gyakoriságának meghatározására a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásainak szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11) BM rendelet 3. § valamint a 4. § (2) és (3) bekezdés rendelkezései az irányadók.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás megkezdése előtt legalább 8 nappal megelőzően köteles a tulajdonost írásban, vagy hirdetmény útján értesíteni. Amennyiben az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, az első időponttól számított 30 napon belül eső második napot jelöl meg a szolgáltató.

Amennyiben a közszolgáltató a második időpontban sem tudja a közszolgáltatást elvégezni, az ingatlan használóját írásban tájékoztatja a közszolgáltatás 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről.


IV. A közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosát terhelő jogok és kötelezettségek


5. §


(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett ingatlan használója a 3. §-ban foglalt közszolgáltató szolgáltatását köteles igénybe venni.

(2) Az ingatlan használóját terhelő további jogok és kötelezettségek tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. §, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásainak szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11) BM rendelet 10. § rendelkezései az irányadók.


V. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja


6. §


(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


(2) A közszolgáltatási díj megállapítására a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 3. § rendelkezései az irányadók.


(3) A közszolgáltatás díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

(4) A Szolgáltatónak október 31-ig be kell jelentenie a díjemelési igényét a következő évi díjak megállapítása érdekében.


(5) A szolgáltató a tárgyidőszakra megállapított díjakról és egyéb szolgáltatásairól díjjegyzéket készít és telephelyén azt látható módon kifüggeszti.


VI. Záró rendelkezések


7. §


(1) E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról szóló 27/2000.(XII.21.) Ör. sz. rendelet és az azt módosító 1/2002.(I.24.) Ör. sz., 5/2003 (II.28.) Ör. sz., 24/2003 (XII.18.) Ör. sz., 27/2004 (XII.23.) Ör. sz., 25/2005 (XII.15.) Ör. sz., 17/2006 (VI.29.) Ör. sz., 30/2006 (XII.14.) Ör.sz. 1/2008 (I.25.) Ör. sz., 11/2009 (III.27.) Ör.sz., 26/2009 (X.16.) Ör. sz., 35/2009 (XII.18.) Ör. sz., 23/2010 (XII.16.) Ör.sz., 10/2012. (V.25.) Ör.sz., valamint a 29/2012. (XII.14.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.


8. §


 E rendelet a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.                        Dr. Benda Dénes                                                       Komáromi Lajos

                        címzetes főjegyző                                                      alpolgármester


Z á r a d é k :


A rendelet kihirdetése 2013. június 27. napján megtörtént.


                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dr. Benda Dénes

                                                                                                          címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 10/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
1.56 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.