Ma 2021. január 22., péntek - Vince és Artúr napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

7.8 °C

Hőérzet: 9.0 °C
Szél: 1.62 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzat
19 / 2008. (IX.12.) Ör.sz. rendelete a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról (3/2009.(I.30.), 18/2009.(V.29.), 21/ 2009. (IV.24.), 6/2011.(V.01.), 11/2014.(V.13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

Jánoshalma Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1.§. (6) bek. a.) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.Jánoshalma Város Képviselő-testülete által alapított kitüntető címek


1.§ Jánoshalma Város Önkormányzata nagyra becsüli a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkáját. A Képviselő-testület a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munka, életmű elismerésére az alábbi elismeréseket alapítja:

 • „Jánoshalma Város Díszpolgára” cím
 •  „Jánoshalma Város Tiszteletbeli polgára” cím
 • „Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” cím
 • „Jánoshalma Város Kultúrájáért” cím
 • „Jánoshalma Város Egészségügyéért” cím
 • „Jánoshalma Város Szociális Munkáért” cím
 • „Jánoshalma Város Közszolgálatáért” cím
 • „Jánoshalma Város Sportjáért” cím
 • „Jánoshalma Város Életmű” cím
 • „Bátorság Érdemszalag” [1]
 • „Az év vállalkozója Díj”


„Jánoshalma Város Díszpolgára” cím


2. §Jánoshalma Város Képviselő-testülete a "Jánoshalma Város Díszpolgára" kitüntető cím  adományozásával kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik egész életükben a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodnak, illetőleg munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életművét, akik maradandót alkotnak, alkottak és ezzel hozzájárulnak(tak) a város szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az, aki városunk nemzetközi hírnevét tovább erősítette.


3. §„Jánoshalma Város Díszpolgára” kitüntető cím posztumusz címként is adományozható. A posztumusz cím átvételére a kitüntetett házastársa, egyeneságbeli hozzátartozója jogosult.


4. §A „Jánoshalma Város Díszpolgára” cím adományozását, a kitüntetett nevét a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni és a város a „Díszpolgárok Könyvében” kell megörökíteni. A „Díszpolgárok Könyve” tartalmazza az adományozó megnevezését, a Képviselő-testület határozatának számát, a díszpolgári cím adományozásának időpontját, a díszpolgár nevét, foglalkozását, életművének leírását, a polgármester, a jegyző aláírását.


5. §A város díszpolgárát

- megilleti a díszpolgári cím viselésének joga,

- tanácskozási jog illeti meg a Képviselő-testület ülésein,

- részt vehet az önkormányzat egyéb rendezvényein,

- felkérésre delegáció tagjaként képviseli az önkormányzatot.„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára” cím


6. §„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára” cím annak a városba látogató magyar, illetve külföldi személynek vagy a várost távollétében is segítő, támogató, a város lakói számára példaképül szolgáló személy, közösség számára adományozható, aki Jánoshalma város határain túlmutató, belföldön vagy külföldön végzett gazdasági, tudományos, irodalmi, művészeti, sport, szociális, karitatív tevékenységet végzett, kiemelkedőt alkotott, belföldi vagy külföldi hírnévre tett szert.„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” cím


7. §„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” kitüntető címben részesülhet az a pedagógus, aki kimagasló oktatói, nevelői, vezetői munkát végez és éveken keresztül kiemelkedő, maradandó értékteremtő tevékenységet folytat az oktatásügy területén.„Jánoshalma Város Kultúrájáért” cím


8. §„Jánoshalma Város Kultúrájáért” cím adományozható tevékenysége révén Jánoshalmához kötődő személynek, aki Jánoshalma város kulturális közéletében meghatározó személyiség, illetve érdemeket szerzett a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységével, alkotásaival országos és nemzetközi elismerést szerzett, ezzel is hozzájárulva Jánoshalma város értékeinek gyarapításához.


„Jánoshalma Város Egészségügyéért” cím


9. §„Jánoshalma Város Egészségügyéért” cím adományozható tevékenysége révén Jánoshalmához kötődő személynek, szervezetnek, aki Jánoshalma város egészségügyének szolgáltában kimagasló munkát végzett illetőleg az egészségügy területén meghatározó személyiség, ezzel is hozzájárulva a város értékeinek gyarapításához.„Jánoshalma Város Szociális Munkáért” cím


10. §„Jánoshalma Város Szociális Munkáért” cím adományozható tevékenysége révén Jánoshalmához kötődő személynek, civil szervezetnek, akik a demokrácia követelményeihez igazodva kiemelkedő tevékenységet folytat és a sajátos, illetve nehéz élethelyzetben lévő egyének, családok, csoportok és közösségek érdekében kiemelkedő, áldozatos munkát végzett. Elismerésben részesíthetők a civil szervezetekben, a szociális- és gyermekjóléti alapellátásban a szociális- és gyermekvédelmi szakellátásban, a szakképzésben és a szociális adminisztráció területén dolgozó szakemberek.„Jánoshalma Város Közszolgálatáért” cím


11. §„Jánoshalma Város Közszolgálatáért” cím adományozható tevékenységük révén Jánoshalma önkormányzatánál végzett kiváló közigazgatási munkát végző jegyzőnek, köztisztviselőnek, munkaügyi központ alkalmazottainak, továbbá védelmi és rendészeti szerveknél alkalmazásban álló köztisztviselőnek, alkalmazottaknak.11/A. §.[2] (1) „Bátorság Érdemszalag” egyszer adományozható ékítmény, a tűzoltók erkölcsi megbecsülésére, azon tűzoltóknak, akik legalább három év szolgálati időt teljesítettek.

(2)Az ékítményt a mindenkori Tűzoltó Parancsnok javaslatára a Polgármester adományozza.

(3)Kiemelkedően bátor helytállás esetén a várakozási idő eltörölhető.

(4)A kitüntetés 85 cm hosszúságú fonott kék-fehér és piros zsinór, ezüst vagy arany színű rögzítő hurokkal.

(5)A kitüntetés viselése: Jobb kar körül a vállhoz rögzítve szolgálati és társasági

egyenruha téli és nyári változatán.

(6)A kitüntetés visszavonható, tűzoltóhoz méltatlan cselekmény esetén, fegyelmi vizsgálatot követően a parancsnok javaslatára a polgármester az ékítmény viselését megtilthatja.


„Jánoshalma Város Sportjáért” cím


12. §„Jánoshalma Város Sportjáért” cím adományozható azon edzőnek, oktatónak, szakoktatónak, menedzsernek, sportvezetőnek, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat felkészítettek, a testnevelési és sport életében elért kiemelkedő gyermek, ifjúsági és felnőtt teljesítményért hozzájárulva ezzel Jánoshalma város jó hírnevének öregbítéséhez.


 „Jánoshalma Város Életmű” cím


13. §„Jánoshalma Város Életmű” cím adományozható azon nyugdíjba vonuló és nyugdíjas Jánoshalmához kötődő személynek, aki aktív korában a munkájában tartósan kiemelkedő tevékenységet végzett.


 „Az év vállalkozója” díj


13/A. §[3] „Az év vállalkozója” díj adományozható egyéni vállalkozásnak vagy gazdasági társaságnak a következő feltételek megléte esetén:

 • legalább 3 éve sikeres vállalkozás, vagy olyan új vállalkozás, aki egyszerű év alatt legalább 4 munkahelyet teremtett
 • a közterheket maradéktalanul megfizette, ellene büntetőeljárás nem indult
 • a városban, illetve a szakmában elismert vállalkozó vagy gazdasági társaság
 • a vállalkozó vagy a gazdasági társaság vezető tisztségviselője köztiszteletben álló személyiség
 • a vállalkozás illetve a gazdasági társaság folyamatosan fejlődik, növekszik, fenntartható üzleti fejlődést produkál
 • tevékenységével hozzájárul a város hírnevéhez


14. §(1) A kitüntető címek adományozásával egyidejűleg kerül átadásra a díszes kivitelű oklevél és az emlékplakett.

(1)Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a kitüntetett nevét és foglalkozását, a kitüntető cím megnevezését, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos szárazbélyegzőjének lenyomatát.

(2)A plakett: 90mmx90mm lakkozott réz lapra rögzített, ovális, 40mmx30mm lakkozott réz alapon tűzzománccal készült Jánoshalma címer. A réz lapba belevésve: a díjazott neve, a kitüntető cím megnevezése és az adományozás éve. Az oklevélen Jánoshalma Város címere. A díj és az oklevél kék velúr díszdobozban elhelyezve.


15. §A Jánoshalma Város Képviselő-testület Kitüntető Címek adományozását, a kitüntetett nevét a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A címek adományozásról a jegyző kitüntetésenként nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, foglalkozását, a Képviselő-testület határozatának számát, a kitüntető cím adományozásának időpontját.


Az adományozás rendje, eljárási szabályok


16.§E rendeletben felsorolt kitüntető címek odaítéléséről Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint adományozó, minősített többséggel dönt.

(1)Az elismeréseket a polgármester adja át az adományozottnak, hozzátartozójának vagy megbízottjának az alábbiak szerint, ünnepi alkalmakkor:

a.) „Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” címet a Városi Pedagógus Napon,

b.) „Jánoshalma Város Kultúrájáért”, „Jánoshalma Város Szociális Munkáért”, „Jánoshalma Város Sportjáért” címeket a Jánoshalmi Napokon,

c.) „Jánoshalma Város Közszolgálatáért” címet a Köztisztviselői Napon,

d.) „Jánoshalma Város Egészségügyéért” címet a Semmelweis Napon,

e.) „Jánoshalma Város Díszpolgára”, „Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”, „Jánoshalma Város Életmű”  kitüntető címeket az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen.

f.)[4]„Jánoshalma Város Szociális Munkáért” címet a Szociális Munkások Napján

g.)[5] „Bátorság Érdemszalag” az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen.

h.) „Az év vállalkozója díj” augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen.

(3)[6] Az 1. §-ban megállapított kitüntető címekből évente egy – egy cím adományozható. Kivételes események, kiemelkedő évfordulók alkalmából, valamint a város évfordulója alkalmából (a városi cím megszerzésétől számított ötévenként) több cím is adományozható.

 (4) A kitüntetettek részére a cím először az élő részére kerül átadásra, és azt követi a posztumusz cím.

(5) A kitüntetetteket a Polgármester a Képviselő-testület döntését követően, levélben értesíti a cím adományozásáról.


17.§(1) Az adományozásra javaslatot tehetnek:

a.) a Képviselő-testület tagjainak 1/4-e,

b.) szakmai érdekképviseleti szervek,

c.) a városban működő bejegyzett társadalmi, gazdasági szervezetek, intézmények,

d.) egyesületek szakmai, szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak.

e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos állampolgár.

f.) [7]„Az év vállalkozója” díjra javaslatot tehetnek fentieken kívül:

     az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság munkavállalói

(2) Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult egy alkalommal díjanként csak egy személyre (közösségre) tehet javaslatot.

(3) A javaslatokat az előírt adatlapon (1. sz. Melléklet) minden év március 1. napjáig  Jánoshalma város polgármesterének kell megküldeni.

(4) A javaslattételre a helyben szokásos módon fel kell hívni az (1) bekezdés szerinti javaslattevők figyelmét a (3) bekezdésben foglalt javaslattételi határidőt megelőzően legkésőbb 90 nappal.


18. §[8]


Az elismerések visszavonása


19. § (1) Valamennyi elismerést vissza lehet vonni, ha azt a kitüntetett bizonyíthatóan érdemtelenül kapta, vagy arra érdemtelenné, méltatlanná vált.

(2) Az elismerés visszavonását bárki kezdeményezheti, aki az adományozó javaslat megtételére is jogosult volt. Az érdemtelenséget, méltatlanná válást, az elismerés visszavonását indítványozónak kell bizonyítani.

(3)Az elismerés visszavonásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(4)Az elismerés visszavonásáról szóló döntést az érintettel közölni kell.

(5)A kitüntetések visszavonásáról a város lakosságát a helyi sajtó útján a jegyző tájékoztatja.


Záró rendelkezések

20.§ (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Díszpolgári és a Jánoshalmáért cím adományozásáról szóló 18/2007.(IX.13.)Ör.sz. rendelet, „Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” cím adományozásáról szóló 7/2004(IV.1.)Ör.sz. rendelet, „Jánoshalma város tiszteletbeli polgára” díj alapításáról szóló 2/2008(II.02.) sz. rendelet.

(2)[9] „Javaslatokat kitüntető címek adományozására a 2009. évben, a rendelet 17. §. (3) bekezdésétől eltérően, 2009. június 12. napjáig kell megküldeni.”

(2)Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) „Az év vállalkozója” díj 2010. év augusztus 20-án ítélhető oda első alkalommal.


Jánoshalma, 2008. szeptember 11.


  Czeller Zoltán sk                                                                             Dr. Benda Dénes sk.

    polgármester                                                                                            jegyző


Kihirdetve:


Jánoshalma,  2008-09-12.

Dr. Benda Dénes

                                                                                             jegyző


19/ 2008.(IX.12.)Ör.sz. rendelete Melléklete


___________________________________

a javaslattevő megnevezése, címe,

telefonszáma

J A V A S L A T

Jánoshalma Város Képviselő-testülete által alapított elismerésre

(A nyomtatvány sokszorosítható, közösségre vonatkozó javaslat esetén értelemszerűen kitöltendő)1. A javasolt adatai:

N e v e :

Születési helye, év, hó, nap:

Anyja neve:

Címe:

Munkahelye:

Beosztása (foglalkozása):

Tudományos fokozat:

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal):


2. Javasolt elismerés:


3. A javasolt személy (közösség) szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a városra, a város közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény kiemelésével:

(A javaslat részletes indoklása folytatható a túloldalon)


Dátum:


……….…………………………

      javaslattevő aláírása

                                                                       (Több javaslattevő esetén pótlapon folytatható.)


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.