Ma 2021. január 19., kedd - Sára és Márió napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-2.9 °C

Hőérzet: -7.3 °C
Szél: 11.59 km/h
Páratartalom: 96%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  1. Általános rendelkezések


  1. §


Jánoshalma Városi Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését helyi közszolgáltatás útján látja el.


2.§


(1) A közszolgáltatás Jánoshalma város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen fekvő minden olyan ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban: Ingatlantulajdonos) kiterjed, akinek az ingatlanán közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezethető szennyvíz keletkezik.


2. A közszolgáltató


3.§


(1) Jánoshalma város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat a Városgazda Kft. (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) jogosult és köteles ellátni

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére a Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Jánoshalma Zenészsor utcai szennyvíztelepét (továbbiakban: Befogadó) kell használni.

(3) A közszolgáltatás időtartama 2020. január 14. napjától kezdődően 5 éves határozott időre szól.3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. §


(1) Az Ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az Ingatlantulajdonosnak kell a Szolgáltatónál megrendelni.

(3) Az Ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételét a Szolgáltatónál telefonon, vagy írásban rendeli meg, amelyről a Szolgáltató nyilvántartást vezet. A közszolgáltatás megrendelésekor felek rögzítik a közszolgáltatás kölcsönösen meghatározott időpontját nap, óra tól-ig keretek között.

(4) A közszolgáltatás igénybevétele során az Ingatlantulajdonos ingatlanán biztosítja a Szolgáltató számára a szennyvíztározóhoz való hozzáférést.

(5) A Szolgáltató a szolgáltatást a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles elvégezni.


(6) Az elmulasztott szolgáltatást a Szolgáltató:

a) amennyiben saját hibájából fakad 24 órán belül,

b) rajta kívül álló okok esetében 48 órán belül,

c) amennyiben a rajta kívül álló ok 48 óra után is fennáll, az akadályoztatás megszűnése után azonnal köteles pótolni.


(7) A Szolgáltató az átvett háztartási szennyvizet az e rendelet 3. § (2) bekezdésben meghatározott befogadó helyre szállítja és rakja le.

(8) A Befogadó a vízellátási adatok alapján nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt fogyasztói helyekről beszállított szennyvíz mennyiségéről.


5.§


(1) A közszolgáltatást igénybevevő Ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszony a szolgáltatás megrendelésével jön létre.


(2) A Szolgáltatónak az ingatlanok tulajdonosaival közszolgáltatási szerződést kell kötnie.


A szerződésben meg kell határozni:

a)         a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és számlavezető pénzintézete);

b)         a szerződés tárgyát;

c)         a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját;

d)         a teljesítés helyét;

e)         a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;

f)          a felek jogait és kötelezettségeit;

g)         a közszolgáltatási díj megállapítását, a díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának következményeit;

h)         a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

i)          az irányadó jogszabályok megnevezését.4. A közszolgáltatást ellátó jogai és kötelezettségei


6.§


(1) A Szolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályokban, valamint az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint folyamatosan ellátni.

(2) A Szolgáltató a tevékenységéről köteles Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete számára évente részletes költségelszámolást készíteni a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag az erre a célra készített, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. A szállításra használt eszközökön a Szolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

(4) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása közben szennyeződés keletkezne, a Szolgáltató köteles haladéktalanul a szennyezett területet fertőtlenítésre alkalmas anyaggal fertőtleníteni és a környezet eredeti állapotát helyreállítani.

(5) A Szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szemrevételezés, szaghatás) alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy nem, vagy nem kizárólag háztartási szennyvizet tartalmaz.5. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


7.§


(1) A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő magánszemélyek és jogi személyek adatainak kezelésére a közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben és terjedelemben.

(2)  A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit.

(3) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) személyes adat kezelésére jogosult.

(4) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az Ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok benyújtására használhatja fel.6. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


8.§


(1) Az Ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán álló építménye használata során keletkező, vagy onnan származó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes elhelyezéséről és a Szolgáltatónak való átadásáról.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, tárolása során köteles az Ingatlantulajdonos megfelelő gondosságot tanúsítani annak érdekében, hogy a szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét, a környezetet, az állat-és növényvilágot, valamint az épített környezetet ne veszélyeztesse és károsítsa.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az Ingatlantulajdonosnak kell a Szolgáltatónál megrendelni.

(4) Az Ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást megfelelő rendszerességgel igénybe venni, de különösen akkor, ha zárt szennyvíztározója az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel megtelt, vagy az további szennyvíz befogadására már nem alkalmas.

(5) Az Ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára.

(6) Az Ingatlantulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Szolgáltató a panasz alapjául szolgáló körülmény, cselekményt, vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8 napon belül a Jegyzőhöz továbbítani.

(7) Az üdülőingatlanok, időlegesen használt és a nem használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az ingatlanon nem történik vízfelhasználás. Ebben az esetben az Ingatlantulajdonos köteles a Szolgálattó felé írásban nyilatkozni, hogy az ingatlanán nem történt olyan vízfogyasztás, amely szennyvíz kibocsátásával jár együtt, vagy az ingatlanon nem történt vízfogyasztás.7. A közszolgáltatási díj


9.§


(1)       Az Ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíjból és ürítési díjból álló - közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A közszolgáltatási díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az alapdíj ürítési alkalmanként fizetendő.

(4) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára (m3) vetített díja.

Az Ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.10.§


(1) A Szolgáltató a szolgáltatás elvégzését követően a fizetendő díjról számlát bocsát ki, melyet a szolgáltatás elvégzésével egy időben a helyszínen készpénzben vagy 30 napon belül átutalással kell az Ingatlantulajdonosnak kiegyenlíteni.

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az Ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szolgáltató válaszolni köteles.

(3) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Szolgáltató visszafizeti vagy az Ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás igénybevételéért az Ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.8. Záró rendelkezések


11.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Jánoshalma Város Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szóló közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete. 


Jánoshalma, 2020. október 29.                               Czeller Zoltán                                                Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

                                polgármester                                                                  jegyzőZáradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Jánoshalma, 2020. október 30.Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
16/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet melléklete
13.39 KB
16/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet indokolása
14.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.