Ma 2018. July 18., Wednesday - Frigyes napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Image

25.0 °C

Feels Like: 26.2 °C
Wind: 24.12 km/h
Humidity: 53%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Kéményseprő- ipari közszolgáltatás
Jánoshalma Városi Önkormányzat 10/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:I. Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §


(1) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást szervez, tekintettel az Mötv. 12. § (2) bekezdésére a közszolgáltatás ellátását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvállalja. E tevékenység ellátásáról közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a helyi kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.

(3) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás célja az élet- és vagyonbiztonság, valamint a tűzbiztonság óvása érdekében a kémények rendeltetésszerű és biztonságos működtethetőségének biztosítása.A rendelet hatálya2. §


(1) Jánoshalma város közigazgatási területén lévő ingatlanok valamennyi tulajdonosa, használója, bérlője – függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság – (továbbiakban: használó) az önkormányzat által szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(2) Jánoshalma város közigazgatási területe egy kéményseprő körzetet alkot, melyen a szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét, a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles ellátni.II. A közszolgáltatást végző közszolgáltató megnevezése3. §


Jánoshalma város közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást, közszolgáltatási szerződés alapján a TŰZKER IMP Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (Jánoshalma Kőrösi Csoma utca 50. adószám: 20494218-2-03, továbbiakban: szolgáltató) végzi.

..


III. Közszolgáltató kötelezettsége


4. §


(1) A közszolgáltatás rendjének, gyakoriságának meghatározására a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásainak szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11) BM rendelet 3. § valamint a 4. § (2) és (3) bekezdés rendelkezései az irányadók.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás megkezdése előtt legalább 8 nappal megelőzően köteles a tulajdonost írásban, vagy hirdetmény útján értesíteni. Amennyiben az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, az első időponttól számított 30 napon belül eső második napot jelöl meg a szolgáltató.

Amennyiben a közszolgáltató a második időpontban sem tudja a közszolgáltatást elvégezni, az ingatlan használóját írásban tájékoztatja a közszolgáltatás 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről.


IV. A közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosát terhelő jogok és kötelezettségek


5. §


(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett ingatlan használója a 3. §-ban foglalt közszolgáltató szolgáltatását köteles igénybe venni.

(2) Az ingatlan használóját terhelő további jogok és kötelezettségek tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. §, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásainak szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11) BM rendelet 10. § rendelkezései az irányadók.


V. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja


6. §


(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


(2) A közszolgáltatási díj megállapítására a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 3. § rendelkezései az irányadók.


(3) A közszolgáltatás díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(4) A Szolgáltatónak október 31-ig be kell jelentenie a díjemelési igényét a következő évi díjak megállapítása érdekében.


(5) A szolgáltató a tárgyidőszakra megállapított díjakról és egyéb szolgáltatásairól díjjegyzéket készít és telephelyén azt látható módon kifüggeszti.


VI. Záró rendelkezések


7. §


(1) E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról szóló 27/2000.(XII.21.) Ör. sz. rendelet és az azt módosító 1/2002.(I.24.) Ör. sz., 5/2003 (II.28.) Ör. sz., 24/2003 (XII.18.) Ör. sz., 27/2004 (XII.23.) Ör. sz., 25/2005 (XII.15.) Ör. sz., 17/2006 (VI.29.) Ör. sz., 30/2006 (XII.14.) Ör.sz. 1/2008 (I.25.) Ör. sz., 11/2009 (III.27.) Ör.sz., 26/2009 (X.16.) Ör. sz., 35/2009 (XII.18.) Ör. sz., 23/2010 (XII.16.) Ör.sz., 10/2012. (V.25.) Ör.sz., valamint a 29/2012. (XII.14.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.


8. §


 E rendelet a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.                        Dr. Benda Dénes sk.                                                  Komáromi Lajos sk.

                        címzetes főjegyző                                                      alpolgármesterCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 10/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
72.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.COM_BLENDNJT_COPYRIGHT

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 1
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 2
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 3
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 4
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 5
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 6
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 7
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 8
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 9
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 10
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 11
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 12
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 13
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 14
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 15
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 16
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 17
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 18
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 19
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 20
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 21
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 22
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 23
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 24
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 25
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 26
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 27
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 28
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 29
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.