Ma 2021. január 26., kedd - Vanda és Paula napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

1.7 °C

Hőérzet: 1.3 °C
Szél: 3.20 km/h
Páratartalom: 67%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.I. Rész

Általános rendelkezések


1.§

(1)   A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területére.


(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályok az irányadók.

       

2.§

(1) Az Önkormányzat az alábbi adók bevezetését rendeli el:

a) magánszemélyek kommunális adója

b) telekadó

c) helyi iparűzési adó.


(2) E rendelet határozatlan időre szól.II. RÉSZ

Az egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések


1. Magánszemélyek kommunális adója


Az adókötelezettség


3. §

Az adókötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén található lakás céljára szolgáló építmény tulajdonosára, valamint a Htv. 24. §-ában meghatározott bérleti jogra.


Az adó mértéke


4.§

A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként 16 000 Ft.


Az adómentesség, adókedvezmény, méltányosság


5.§

(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

a) szükséglakás tulajdonosa


(2) Kedvezmények az adóból:

a) külterületi lakás, lakóház, lakásbérleti jog -50%,

b) 70. életévét betöltött a 70. életévének betöltését követő év első napjától -50%.


(3) Egy adózót egy kedvezmény illet meg.


(4) Adóévben az adózó kérelmére az önkormányzat jegyzője méltányosság címén a helyi adót elengedheti, illetve mérsékelheti, ha az adó megfizetése az adózó létfenntartását veszélyezteti.


2. Telekadó


Az adó alapja


6.§

A telekadó alapja a Jánoshalma Város központi belterületén lévő telek, vagy telekrész m2-ben számított területe. A központi belterület tervezett határa az 1. melléklet szerinti térképen van jelezve.


Az adó mértéke


7.§

(1) Az adó évi mértéke a telek, vagy telekrész m2-ben számított területe után: a központi belterületen a Dózsa Gy. úton a Széchenyi utcától a Vörösmarty u. sarkáig valamint a Rákóczi úton kiemelt átmenő forgalom mellett elhelyezkedő telkek esetében  200 ,-Ft/m2

(2) Az adó évi mértéke a telek, vagy telekrész m2-ben számított területe után: a központi belterületen az (1) bekezdésben felsorolt telkek kivételével: 30,-Ft / m2.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott területi besorolás szerint, központi belterületnek a 2. melléklet szerinti terület minősül.

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott területi besorolás szerint, központi belterületből a kiemelt átmenő forgalom mellett elhelyezkedő telkeknek 3. melléklet szerinti terület minősül.


Adómentesség


8.§

Mentes az adó alól: az építési telek- magánszemély- tulajdonosa az építésügyi hatóságnál az építkezés megkezdésére irányuló bejelentés évének január 1-től számított 4 évig. Jelen esetben az építkezés megkezdése a lakhatást, valamint a termelő tevékenység tényleges végzését szolgáló főépület kivitelezésének megkezdése. Az építkezés megkezdése szempontjából nem számít annak a melléképület, kerítés, szín, tároló, felvonulási épület, WC stb.

Amennyiben a kezdés bejelentésének évétől számított 4 évig használatbavételi engedélyt a tulajdonos (építtető) nem szerez, az adót e pontban biztosított mentesség lejártát követő év január 1-től köteles megfizetni a kedvezmény megadásától 4 évre visszamenőleg.

Amennyiben az építési telek- magánszemély- tulajdonosa a használatbavételi engedély megszerzése előtt a telket elidegeníti, úgy az adómentesség érvényét veszti, és az adót az adómentes időszak első napjától- visszamenőleg- köteles megfizetni.


3. Helyi iparűzési adó


Az adó mértéke


9.§

(1) Az adó általános mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 5000.-Ft.


Adókötelezettség bevallása


10.§

Az adózó az önkormányzat adóhatósága által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az adó megállapítása, megfizetése érdekében törvényben előírt bejelentését, bevallását, önellenőrzését.


Záró rendelkezések


11.§

(1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. A 9.§ (1) bekezdésben meghatározott adómértéket elsőként a 2017. évre vonatkozó iparűzési adó bevallásakor kell alkalmazni.


(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 17/2015.(XII. 01.) számú, a 18/2015 (XII. 01.) számú, valamint a 19/2015 (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jánoshalma, 2017. november 29.


Czeller Zoltán sk.                                                                                            Dr. Benda Dénes sk.

polgármester                                                                                                   címzetes főjegyző
Kihirdetve:

Jánoshalma, 2017. november 30.


                                                                                              Dr. Benda Dénes

                                                                                              címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
17/2017.(XI.30.)önkormányzati rendelet mellékletei
1.13 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.