Ma 2021. január 27., szerda - Angelika napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-1.7 °C

Hőérzet: -5.8 °C
Szél: 12.02 km/h
Páratartalom: 67%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2011 (VII.1.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

12/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


[1]Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjában, a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 83/A §-ában (továbbiakban: Kultv.) kapott felhatalmazás alapján a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján e rendeletében állapítja meg a helyi önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátásának módját, formáit és mértékét.I. rész


Általános rendelkezések


1. §


Jánoshalma Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást.A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái


2. §


A város minden polgárának és közösségének joga, hogy

(1)megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze,

(2)[2] igénybe vegye az önkormányzat által támogatott Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat,

(3)gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi-művelődési céljainak megvalósítása érdekében, az önkormányzat közművelődési intézményétől színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.3. §

(1) [3] Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa alapított Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár útján látja el.


4. §

A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozók közreműködését is igénybe veheti.5. §[4]

Az Önkormányzat a Polgármester, az Alpolgármesterek, Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság útján gondoskodik a város közművelődési feladatainak koordinálásáról.


6. §


Az Önkormányzat a helyi sajtó útján is tájékoztatja a város lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy

a)a közművelődési programokat ismertesse a helyi újságban (Jánoshalmi Hunyadi Népe), a város hivatalos honlapján (www.janoshalma.hu)

b)[5]az önkormányzati fenntartású intézmények, az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár a programjaikat a város hivatalos honlapján, plakátokon, saját intézményi és önkormányzati hirdetőtáblákon és szórólapokon is közzé tegyék.


7. §


(1)[6] A Jánoshalma, Kossuth u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület közművelődési és könyvtári célt szolgáló épület közművelődési célra vehető igénybe.

Az épületben az alapító okiratban rögzített feladatok ellátásán kívül a közművelődési törvény és a helyi közművelődési rendelet céljaival egyező közművelődési igényekre szolgáltatások kínálhatók amennyiben azokra a lakosság igénye megvan és az épület és a szolgáltatások az épület minél színvonalasabb és gazdaságosabb üzemeltetésével összeegyeztethetők


(2) A közművelődési és könyvtári feladat célját szolgáló épületekben szerencsejáték automata berendezés nem üzemeltethető, egyéb szerencsejáték pénzben nem folytatható.


A rendelet hatálya


8.§.


E rendelet hatálya kiterjed:

 1. )a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és jogi személyekre,
 2. )[7]az Önkormányzat által alapított Imre Zoltán művelődési Központ és Könyvtárra, a közművelődési feladat célját szolgáló épületekre, közösségi színtereire és azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire;
 3. )a Képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra.


II. rész
Az Önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai


9. §.


Az Önkormányzat közművelődési feladatait közművelődési szakmai koncepció alapján végzi, amelynek tartalmát az intézményekkel, a civil szervezetekkel és a polgárokkal egyeztetve határozza meg.


Az Önkormányzat a városban kialakult művelődési hagyományokra, a város fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva – a közművelődés sajátos eszközrendszerével - biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.


10. §


(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 73.§.(2) bek. és a 76. § szerint teljesíti.


(2) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá:

 1. Jánoshalma Város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását,
 2. a város tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét,
 3. az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét,
 4. a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit,
 5. a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét,
 6. a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét,
 7. a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi művelődésszociológiai kutatásokat.


III. rész


Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei


11. §


 1. [8]Az Önkormányzat a törvény 78. §-ának (2) bekezdésben foglaltak szerint a rendelet 10.§-ában foglalt feladatai ellátása érdekében, intézményt alapított.


12. §

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó közalapítványokat hozhat létre, illetve fontos közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogathat.(2)Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

 1. a városban működő közoktatási intézményekkel,
 2. a jánoshalmi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel,
 3. a helyi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző társaságokkal,
 4. a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
 5. az egyházakkal,
 6. a kisebbségi önkormányzatokkal,
 7. a közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
 8. a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel
 9. az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeivel
 10. a település területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de közművelődési tevékenységi körrel rendelkező intézményeket
 1. A (2) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel, és magánszemélyekkel a városi jellegű közművelődési feladatok teljesítése érdekében az önkormányzat közművelődési megállapodásban rögzített szerződéses kapcsolatot létesíthet.


 1. A (1) (2) (3) bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt.13. §


 1. [9]Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár feladatai az alapító okiratban foglaltak keretén belül.
 1. Szervezi és rendezi Jánoshalma Város évi rendezvényterve szerinti programokat, nemzeti, állami és Önkormányzati ünnepeket.
 2. Az Önkormányzati egyéb rendezvényeinek szervezése,
 3. Közreműködik az Önkormányzat és a civil szervezetek közös rendezvényeinek lebonyolításában


(2) Városi szintű közösségi – közéleti feladatai:

 1. Képviselő-testületi üléseknek hely biztosítása a Kossuth u. 3. sz. alatti épületben,
 2. a városban élő lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához színtér biztosítása,
 3. kulturális értékek közvetítése,
 4. a város közművelődési, közösségi igényeinek szolgálata,
 5. befogadó, kezdeményező, működtető, szolgáló, szolgáltató szerepénél fogva ösztönzi, kezdeményezi a lakosság szerveződéseit, lehetőséget biztosít értékeik bemutatására,
 6. társas kapcsolatokhoz, szabad művelődési formákhoz közös szórakozási lehetőségek biztosítása,
 7. közösségi művelődési tevékenységen belül amatőr alkotóműhelyek működésének segítése, az önmegvalósítás, az alkotókedv felkeltése és fejlesztése, klubok, szakkörök létrehozása és fenntartása az életkori sajátosságok és eltérő érdeklődési körök figyelembe vételével,
 8. teret, lehetőséget ad művelődési, közérdekű, közhasznú közösségek, csoportok alakulására, működésére.


(3) A lakosság mindennapi életét segítő, életminőséget javító feladatai:

 1. a mindennapi életben való eligazodás segítése, az egyén problémamegoldó készségének javítása,
 2. egyének, családok, lakossági csoportok életesély-javító képességének erősítése,
 3. személyiségfejlődést elősegítő művészeti tevékenységek, rendezvények működtetése, kikapcsolódási igények kielégítése, művészeti alkalmak, szórakoztató rendezvények szervezése,
 4. új ismereteket adó, képességeket feltáró, esztétikai érzéket fejlesztő formák működtetése.


(4) Társadalmi – közéleti feladatai:

 1. művelődési kapcsolatok együttműködésének építése, gondozása, az intézmények művelődési tevékenységéhez szükséges helyi, térségi, regionális, országos és nemzetközi kiépítése,
 2. a helyi társadalmi életben meghatározó szerepet betöltő civil szervezetek támogatása,
 3. a város társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvények megvalósítása, együtt-működés az aktuális program szervezőivel,
 4. együttműködés a különböző intézményekkel, társadalmi, polgári szervezetekkel.


(5) Egyéb, egyedi művelődési formákat szervező feladatai:

 1. kulturális értékközvetítőként a hagyományok, a művészeti alkotások bemutatása és befogadásának elősegítése, időszakos kiállítások szervezése,
 2. nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetése, népszerűsítése,
 3. szórakoztató és kikapcsolódást biztosító programok kínálata,
 4. a helyi szellemi tőke ápolása, gyarapítása, közkinccsé tétele.
 1.  [10]Működteti és felügyeli a Helytörténeti Gyűjteményt (Jánoshalma, Molnár János u. 4.)


IV. rész


A közművelődési feladatok finanszírozása


14. §


(1) [11]Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra.


V. rész


15. §


(1) [12]Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár évente egy alkalommal számol be. A beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.Záró rendelkezések


16. §


(1) Ezen rendelet 2011. július 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2009.(V.01.) Ör.sz.  rendelet.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jánoshalma, 2011. június 30.            Czeller Zoltán sk.                                               Dr. Benda Dénes sk.

            polgármester                                                      Címzetes főjegyző

                       


A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2011.07.01.


 Dr. Benda Dénes

                         címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2018. november 26.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hatályba lépése: 2018. november 27.

Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző[1]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2018. november 27.

[2]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §, Hatályos: 2018. november 27.[3]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §, Hatályos: 2018. november 27.


[4]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos: 2018. november 27.

[5]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos: 2018. november 27.

[6]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. §, Hatályos: 2018. november 27.

[7]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 7. §, Hatályos: 2018. november 27.

[8]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 8. §, Hatályos: 2018. november 27.

[9]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 9. §, Hatályos: 2018. november 27.

[10]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 10. §, Hatályos: 2018. november 27.

[11]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 11. §, Hatályos: 2018. november 27.

[12]

Módosította: 12/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet 12. §, Hatályos: 2018. november 27.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.