Ma 2021. január 22., péntek - Vince és Artúr napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

7.2 °C

Hőérzet: 8.4 °C
Szél: 1.62 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016 (III.29.) önkormányzati rendelete
a városi címer, zászló és a Jánoshalma név használatáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet


Jánoshalma város címerének leírása és a címer használata


1.§


Jánoshalma Város címer alakja álló pajzs.

Uralkodó színei: zöld, arany, ezüst, kék, fekete.

Fő eleme: a pajzsban 3 halom, melyen zászlós húsvéti bárány áll, a fejét szent fénykör veszi körül és hatágú három csillag, mely jelképezi Jézus születését, halálát és feltámadását. A pajzs alapszíne kék. A három halom zöld színű, melyen a zászlós bárány ezüst, míg a feje körüli szent fénykör és a fölötte lévő hatágú 3 csillag aranyszínű. A zászló alapszíne ezüst, melyen piros kereszt található.


A három halom a jánoshalmi határ sok halmát szimbolizálja, de különösképpen Jánoshalma, Kéleshalom és Terézhalom települések nevében szereplő halmokat jelképezi.


1731-ben újratelepült jánoshalmiak vették fel a pecsétjükbe a zászlós húsvéti bárányt és 1808-ig használhatták, mely a feltámadást ábrázolja. Még a középkorban elsősorban a kun származású települések alkalmazták. Jánoshalma elődje Csőszapa kuntelep volt.


A pajzson felül aranyszínű pajzskorona található, melyen balra forduló, szájában arany gyűrűt tartó fekete holló áll. A Hunyadi család címere a holló. Jánoshalma egyik elődje Jankószállás, a Hunyadi uradalom telepítése és tulajdona volt. Ez indokolja a címer holló használatát.


A pajzsot dekoratív kartus veszi körül, zöld szőlőlevelek között arany szőlőfürtök válnak ki.


A szőlő az egykori fejlett bor- és gyümölcstermesztésre utal.


2.§


(1) A város címere a polgármester írásbeli hozzájárulásával használható fel.

(2) Írásbeli hozzájárulás nélkül csak az e rendeletben megfogalmazott alábbi esetekben lehetséges a felhasználása:

 • az önkormányzat képviselő-testülete és azok szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények a település életével, fejlődésével kapcsolatos kiadványain, emléktárgyain, más információhordozóin, az általuk szervezett ünnepségeken, rendezvényeken
 • más a városhoz kapcsolódó ünnepségeken, városi rendezvényeken
 • a polgármester önkormányzathoz kapcsolódó tevékenysége során
 • idegenforgalmi propagandában
 • nemzetközi kapcsolatok felvétele és fenntartása során
 • tudományos és oktatási célból.

(3) A városi címer nem használható fel, felhasználására hozzájárulás nem adható a következő esetekben:

 • az állami címer elsőbbségét sértő módon
 • védjegyként használatra
 • politikai szervezetek szimbólumrendszerében, vagy azok szimbólumaként
 • vásári bóvlikon
 • politikai szervezetek politikai kiadványain, szórólapjain, más reklámhordozóin
 • közerkölcsöt sértő kiadványokon és tárgyakon.


3.§


(1) A város címerét kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott, hiteles alakban, a méretarányok megtartásával, eredeti színben lehet ábrázolni.


(2) Egyes esetekben - külön engedélyben megjelölt módon - megengedhető, hogy a város címere kizárólag az anyag színében (fém, fa, bőr stb.) készüljön, nyomdai előállítás esetén fekete-fehér színben felhasználható.


(3) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


4.§


(1) 2.§.(1) bekezdésében szabályozott esetben a felhasználás iránti részletes kérelmet kell a Polgármesterhez benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező megnevezését, címét;
 • a felhasználás célját;
 • eseti felhasználásnál a használat helyét;
 • a címer előállításának anyagát;
 • a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal esetén ennek módját, helyét és idejét;
 • a használat időtartamát;
 • a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét, digitalizált képét, makettjét, stb.);
 • a felhasználásért felelős személy megnevezését.


 (2) A Polgármester döntését írásban közli, azt indokolni nem köteles. A használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

 • az engedélyes megnevezését és székhelyét, címét;
 • az engedélyezett felhasználási cél megjelölését;
 • az engedély időtartamát;
 • a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket;
 • a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket;
 • az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést.


(3) A hozzájárulás szólhat:

 • egy alkalomra;
 • meghatározott eseményre, vagy időre,
 • meghatározott tárgyra.


(4) A hozzájárulásban rögzítettektől eltérő felhasználás esetén a hozzájárulást a polgármester visszavonhatja.


5.§


A hozzájárulást vissza kell vonni, ha a felhasználás módja a város, vagy a lakosság jogát és jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti.


6.§


A címerhasználat díjazás ellenében, vagy anélkül engedélyezhető. A címerhasználati díj mértékét a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyében határozza meg. A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.


II. Fejezet


Jánoshalma város zászlaja és zászló használata


7.§


Jánoshalma város zászlója kék - fehér középen eredeti színeiben a város címerével és fekete színű JÁNOSHALMA felirattal.


8.§


A zászló használható:

 • a Képviselő-testület ülésein,
 • a város életében jelentős, az önkormányzat által vagy részvételével szervezett helyi események alkalmával,
 • az önkormányzati szervek, intézmények ünnepségein, rendezvényein,
 • több település részvételével megtartott rendezvényeken, megkülönböztetésül,
 • települések között bel- és külföldi kapcsolatokban,
 • cserezászlóként,
 • elismerésként - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével - adományozható.


9.§


A zászló felhasználására vonatkozó előírások megegyeznek a címernél rögzítettekkel.


III. Fejezet


A „Jánoshalma” név felvétele és használata


10. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed azon jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik (amelyek)

 • megnevezésükben,
 • tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,
 • emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken

Jánoshalma település nevét használni kívánják.


 (2) A „Jánoshalma” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: „Jánoshalma” név) e szakasz (1) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra engedéllyel vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat).


11.§


Nem engedélyköteles

 • az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,
 • az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek névhasználata,
 • a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználat.


12.§


(1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja.


(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései – e rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók.


13. §


(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a polgármesterhez kell benyújtani.


(2) A kérelemnek a Ket. 35. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:

 • a kérelmező tevékenységi körét,
 • a kérelmezett névhasználat időtartamát,
 • a kérelmezett névhasználat célját,
 • a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, amennyiben a kérelmező a „Jánoshalma” nevet a 10. § (1) bekezdésének első pontjában meghatározott célból kívánja használni.


(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell:

 • a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát,
 • az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a kérelmező a „Jánoshalma” nevet a 10. § (1) bekezdés 3 pontjában meghatározott célból kívánja használni.


14. §


(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező

 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság székhelye, telephelye, vagy fióktelepe Jánoshalma közigazgatási területén található, vagy
 • tevékenysége, működése jellemző módon Jánoshalmához kötődik, valamint
 • legalább már két éve működik.


(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:

 • a névhasználat célja, módja vagy körülményei jogszabályba ütköznek, bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok,
 • a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem különbözik.


(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel –

 • határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig,
 • a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére,
 • egy vagy több alkalomra engedélyezhető.


(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb előírások is megállapíthatók.


15. §


(1) A névhasználati engedély a Ket. 72. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza:

 • a névhasználat időtartamát,
 • a névhasználat célját,
 • a névhasználat módját,
 • a névhasználat díjmentességére történő utalást,
 • az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,
 • a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat.


(2) A névhasználati engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.


16.§


A névhasználat díjmentes.


17.§


A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben a kérelmező

 • a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,
 • az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi,
 • a 14. § (2) bekezdésben meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be.


18. §


Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználatot meg kell tiltani.


IV. Fejezet


Záró rendelkezések


20. §


(1) E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jánoshalma város címeréről és zászlójáról 9/1999. (V. 27.) önkormányzati rendelete valamint a módosításairól szóló 6/2000.(III.30.), 26/2009.(X.16.) önkormányzati rendeletek.

 (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jánoshalma, 2016. március 24.Czeller Zoltán sk.

polgármester

Dr. Benda Dénes sk.

címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2016. március 29.


 Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.