Ma 2021. január 27., szerda - Angelika napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-1.7 °C

Hőérzet: -5.8 °C
Szél: 12.02 km/h
Páratartalom: 67%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 18/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Város településképének védelméről

Jánoshalma Városi Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága véleményének kikérésével, valamint Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete alapján a következőket rendeli el


Bevezető rész

1. §


(1) A rendelet célja Jánoshalma város sajátos településképének megőrzése, annak esztétikus és tervszerű alakítása, meglévő építészeti értékeinek védelme.


(2) A rendelet Jánoshalma város közigazgatási területére terjed ki.


A helyi védelem alá helyezés és megszüntetés szabályai

2. §


(1) A helyi védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelettel dönt.

(2) A helyi védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálatot kell készíteni.

(3) A helyi védett értékké nyilvánítást és annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet.


(4) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) egyedi építmények, épületek esetén:

aa) a pontos hely megjelölését (helyrajzi szám)

ab) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (rendeltetés, fotó),

ac) a kezdeményezés indokolását,


b) településszerkezet, utcakép vagy védelemre javasolt együttes esetén:

ba) a terület körülhatárolását,

bb) a védendő értékek rövid leírását, dokumentálását,

bc) a kezdeményezés indokolását.


3. §


(1) A helyi védelem alá helyezési vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:

a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,

b) műalkotás esetén az élő alkotót vagy a szerzői jog jogosultját,

c) a kérelem benyújtóját.

           

(2) A helyi védelem alá helyezési vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról Jánoshalma Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a honlapján tájékoztatást tesz  közzé és írásban értesíti a 3. § (1) bekezdés szerinti érdekelteket (továbbiakban: Érdekeltek)


(3) A kezdeményezéssel kapcsolatban az Érdekeltek, az értesítés átvételét követő 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

(4) A helyi védelemmel kapcsolatban a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt, a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat tájékoztatást ad a honlapján, illetve írásban értesíti az Érintetteket.

(5) A helyi védelem alá helyezésről és a helyi védelem megszüntetéséről szóló döntés előkészítése a polgármester vagy a települési főépítész feladata.A helyi védett értékek nyilvántartása

4. §


(1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: helyi védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

a) a védelem rövid indokolását,

b) legalább egy darab fotót,

c) a védettség kategóriáját (egyedi vagy területi)

d) a védett érték pontos helyét (utca, helyrajzi szám) vagy lehatárolását,

e) egyedi védelem esetén az építmény rendeltetését, használati módját,

f) helyszínrajzot.

(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a polgármester vagy a települési főépítész  gondoskodik.

A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek

5. §


(1) A helyi védett érték jókarbantartása, állapotának megóvása a tulajdonosok kötelezettsége.

(2) A helyi egyedi védett értéknek minősülő építmény fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.


(3) Helyi egyedi védett értéknek minősülő építményt, csak állékonyság vesztés esetén, tartószerkezeti szakértői vélemény birtokában lehet teljesen lebontani.


(4) A helyi egyedi védett értéknek minősülő építményt kizárólag úgy lehet bővíteni, átalakítani, vagy felújítani, hogy a meglévő épület jellege, kialakítása (tömegarányok, tetőforma, homlokzati jellegzetességek, nyílászáró arány), utcaképi szerepe ne változzon. A bővítésnek az épület védett részeivel, formaképzésével, anyaghasználatával összhangban kell lennie.


(5) A helyi egyedi védett értéknek minősülő épület utcai homlokzatának külső hőszigetelése csak abban az esetben engedhető, ha az épület arányai és jellegzetes részletei nem változnak meg.


6. §


A helyi egyedi védett értékek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
Településképi szempontból meghatározó területek

7. §


(1) Településképi szempontból meghatározó - természetvédelmi vagy tájképvédelmi vonatkozású – területnek minősül a 2/A mellékletben jelölt külterületi településrész.


(2) Településképi szempontból meghatározó területnek minősül a 2/B mellékletben jelölt, összefüggő belterületi településrész.Településképi követelmények


8. §

(1) Anyaghasználattal kapcsolatos tiltó követelmények Jánoshalma közigazgatási területén:

a) Új lakóépület tetőfedéseként hullámpala nem alkalmazható.

b) A  2/A. és 2/B. mellékletben meghatározott területekbe nem tartozó és helyi egyedi védett értéknek nem minősülő épületek utcai homlokzatán helyiségfűtő vagy hűtő berendezés kültéri egysége csak takartan (építészeti eszközökkel vagy takartan) helyezhető el.


(2) A  2/A és 2/B mellékletben meghatározott területekbe nem tartozó és helyi egyedi védett értéket nem érintő építmények esetében, anyaghasználattal kapcsolatos javaslatok szakmai konzultáció keretében is megállapíthatók.


9. §


(1) A 2/A. melléklet szerinti területekre vonatkozó követelmények:

a) Területi építészeti követelmények

aa) Új lakó vagy tanyaépület csak földszintes vagy földszintes és tetőtér beépítéssel rendelkező  lehet,

ab) Utcai kerítés anyagaként drótszövet, hullámpala állandó jelleggel nem alkalmazható.b) Egyedi építészeti követelmények:

ba) lapostetős lakóépület nem építhető

bb) új épület építése esetén a tetőfedés anyagaként hullámpala nem alkalmazható,

bc) helyiségfűtő vagy hűtő berendezés kültéri egysége, közterület vagy közforgalom elől el nem zárt út felé néző homlokzaton nem helyezhető el


(2) 2/B. melléklet szerinti területekre  vonatkozó követelmények:

a) Területi építészeti követelmények

 aa) Utcai kerítés anyagaként drótszövet, hullámpala állandó jelleggel nem alkalmazható.


b) Egyedi építészeti követelmények:

ba) új épület építése esetén a tetőfedés anyagaként hullámpala nem alkalmazható,

bb) lapostetős lakóépület nem építhető,

bc) helyiségfűtő vagy hűtő berendezés kültéri egysége közterület felé néző homlokzaton nem helyezhető el.


10. §


(1) A helyi egyedi védett értéknek minősülő épületekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:


  1. közterületről látszó homlokzaton helyiségfűtő vagy hűtőberendezés kültéri egysége nem helyezhető el.
  2. meglévő épület átalakítása, felújítása vagy bővítése esetén csak fa nyílászárók alakalmazhatók.
  3. az építmények utcképi vagy tájképi megjelenését a közterületi növénytelepítés ne zavarja.


(2) A helyi egyedi védett értéknek minősülő épületek felújítása, bővítése, átalakítása során, az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, további egyedi építészeti követelmények is javasolhatók, e rendelet 13. §-ban előírt kötelező szakmai konzultáció keretében.Sajátos építmények, egyéb műtárgyak elhelyezése

11. §


Azokat a területeket, amelyek nem alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére a 3. melléklet tartalmazza.Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

12. §


(1) Jánoshalma Városi Önkormányzat által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése transzparensen lehetséges.


(2) E rendelet a reklámok, reklámhordozók elhelyezése során előírt településképi bejelentési eljárásra vonatkozó külön szabályt nem rögzít.
Rendelkezés szakmai konzultációról

13. §


(1) Szakmai konzultációt kell lefolytatni az alábbi építési tevékenységek megkezdése előtt:

a) új lakóépület építése,

b) helyi egyedi védett értéknek minősülő épület felújítása, bővítése, átalakítása,

c) településképi szempontból meghatározó területen álló üres telek beépítése,

d) településképi szempontból meghatározó területen álló épület utcai homlokzatának felújítása vagy átalakítása,

esetén


(2) A rendelet alkalmazásában, az utcai homlokzat felújításának vagy átalakításának minősül: az utcai homlokzati fal teljes felületének (kivéve a lábazat) utólagos hőszigetelése, burkolása, színezésének megváltoztatása, vagy az utcai homlokzaton történő nyílászáró csere.


(3) A szakmai konzultációt Építtető vagy Tulajdonos személyesen, hivatali ügyfélfogadási időben a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban, elektronikus levélben a hivatal@janoshalma.hu e-mail címen, vagy postai úton kezdeményezheti.


(4) A szakmai konzultációt a kezdeményezésétől számított 8 napon belül a polgármester vagy a települési főépítész lefolytatja.


(5) A konzultáció helyszíne a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal vagy a tervezett építési tevékenység helyszíne.


(6) Az konzultáció során, Építtető vagy Tulajdonos számára településképi követelmények javasolhatók, melyeket a konzultációról szóló emlékeztetőbe kell foglalni.


Településképi kötelezés és bírság

14. §


A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le, e rendelet 8. § (1) valamint 9. § (1)-(2) és 10.§ (1) bekezdéseiben meghatározott településképi követelmények megsértése esetén és az érintett ingatlan tulajdonosát, maximálisan 90 napos határidővel az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi.


15. §


(1) A településképi kötelezésben megállapított határidő eredménytelen leteltét követően az ingatlan tulajdonosával szemben 10.000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő településképi bírság szabható ki.

(2) A bírság kiszabásánál figyelembe kell venni a jogellenes magatartás súlyát, valamint Tulajdonos vagyoni helyzetét.


(3) Az (1) bekezdés szerinti bírságot, az azt kiszabó hatósági határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni, a határozatban megadott számlaszámra.Záró rendelkezések

16. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatályba lépését követően megkezdett kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni.


(3) Hatályát veszti Jánoshalma Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2008 (VI. 27.) Ök. számú rendelet

8.§ (1) bekezdésének b) és e) pontjai

9.§ (1) bekezdésének f) és g) pontjai

12.§ (2) bekezdésének g) pontja

19.§ (3) bekezdésének d) pontja

25.§-a

27.§ (1) bekezdésének “a Petőfi S. és a Dózsa Gy. utca hárs fasorait” szövegrésze.


Jánoshalma, 2017. november 29.

Czeller Zoltán sk.

polgármester

Dr. Benda Dénes sk.

címzetes főjegyző
Kihirdetve:

Jánoshalma, 2017. november 30. Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
18/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet melléklete
13.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.