Ma 2021. január 23., szombat - Zelma és Rajmund napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

7.2 °C

Hőérzet: 8.4 °C
Szél: 1.62 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testületének
19/2013.(XII.01.) Önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143.§ (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet célja


E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Jánoshalma város közterületeit pontosan megjelölje,

azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.


2. §

Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

1.  Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás is ekként tartja nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása.

2. Közterületnév: közterület neve (személynév, fogalom, tárgy) és közterület jellege (út, utca, tér, köz, stb.).

3. Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése.


3. §

Általános szabályok


(1)       Jánoshalma városban minden belterületi közterületet el kell nevezni és minden külterületi vagy magánutat el lehet nevezni.

(2)                   Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követően két hónapon belül meg kell állapítani a közterület nevét.

(3)                   Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

                             

4. §


(1)      Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

(2)       Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 14.§ (2)-(3) bekezdéseit.

(3)       A közterület elnevezésekor névazonosság nem állhat elő.

(4)       Új közterület elnevezését kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők, a Képviselőtestület bizottságai, Jánoshalmán székhellyel rendelkező civil szervezetek és Jánoshalmán lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább ötven főből álló csoportja.

(5)       Közterület nevének változását kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők, a Képviselő-testület bizottságai és az érintett közterületen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárok 20 %-a.  


5. §

Hatásköri és eljárási szabályok


(1)       A közterület elnevezése és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt. A képviselő-testületi döntéssel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya végzi el.

(2)       Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság véleménynyilvánítása e rendelet 8. §-a alapján történik, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.

(3)       Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő-testület kikérheti a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincsen kötelező ereje.


6. §


(1)       A közterületnév megállapításáról, illetőleg megváltoztatásáról szóló határozatban a Képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetőleg megváltozott közterületnév mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkeznie kell az utcanév-táblák elhelyezésének határidejéről.

(2)       A Képviselő-testület döntéséről a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya 30 napon belül köteles értesíteni:

a) az érintett tulajdonosokat (lista szerint, ingatlanonként 1 személyt),

b) a települési lakcímnyilvántartót helyben,

c) a települési adóhivatalt helyben,

d) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalát,

e) a közhiteles ingatlan-nyilvántartást vezető szervet,

f)  a Magyar Posta Jánoshalmi Hivatalát

g) a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot,

h) a tűzvédelmi hatóságot,

i)  a Mentőszolgálatot

j)  a közműszolgáltatókat és közszolgáltatókat

k)  a Földrajzinév-bizottságot valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (csak

településrész-névvel kapcsolatos döntés esetében).

7. §

Közterületnév táblák


(1)       Az utcanév-táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályának a feladata.

(2)       Az utcanév-táblákat építményeken (épületen, kerítésen, támfalon), illetőleg önálló vagy pedig más célra is szolgáló oszlopon, jól látható helyen kell elhelyezni.

(3)       Növényzetre utcanév-táblát elhelyezni nem szabad.

(4)       Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.


8. §

A lakosság vélemény-nyilvánításának rendjére vonatkozó szabályok


(1)       A lakosság véleményének kikérésében, azok összesítésében, a Képviselő-testület döntésének előkészítésében a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal működik közre.

(2)       A lakosság a Képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és elektronikus úton egyaránt benyújthatja.

(3)       Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal hirdetményt tesz közzé – az Önkormányzat honlapján, illetőleg a Hivatal hirdetőtábláján a tervezett névváltozásról, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.


9. §

Házszámtáblák, címmegállapítás


(1)       A házak (építési telkek) megszámozását a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya köteles elvégezni minden új utca vagy telek kialakítása alkalmával és erről köteles értesíteni a tulajdonosokat és a mindenkori közhiteles ingatlan-nyilvántartást végző szervet.

(2)                   A Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási osztálya köteles a házszámozást felülvizsgálni és az esetleg szükséges változtatásokat elvégezni, ha valamelyik utca neve megváltozik, ha valamelyik utcát közterület-szabályozás érinti, vagy ha ezt a kialakult házszámozás rendezése indokolja.

(3)       Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület lépcsőházait latin betűs alátöréssel kell megkülönböztetni (pl. 6/A, 6/B, 6/C). Lépcsőházakon belül a lakásokat arab számokkal kell jelölni.

(4)       Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes vagy emelet ráépítéses ingatlan esetén a lakásokat arab számmal történő kell jelölni. (pl. 6/1, 6/2, 6/3…)

(5)       Telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan(ok) esetén az új ingatlan(ok) házszáma(i) a telekosztás előtti ingatlan házszámát kapja(ák) latin betűs alátöréssel (pl. 6/A, 6/B,  6/C).

(6)       A kialakult házszámozást követően két ingatlan telekösszevonással létrejött ingatlan megtartja eredeti házszámait, kötőjellel elválasztva (pl. 10-12). Több ingatlan telekösszevonásával létrejött ingatlan házszáma az eredeti ingatlanok legkisebb és legnagyobb házszámát kapja, kötőjellel elválasztva (pl.: 10-18)

(4)       Az épületek házszámait az ingatlanok tulajdonosai (kezelői) kötelesek saját költségükön a közterületről jól látható módon (táblán vagy más módon) feltüntetni. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy közterületre kell megállapítani a házszámot.


10. §

Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok


(1)       A város közterületein emléktábla csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el.

(2)       A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla elhelyezéséhez az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges.

(3)       A képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester – az eltávolításra vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén– az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.


11. §

Vegyes és záró rendelkezések


(1)       Közterületnév, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó számozásának változása miatt, költözéssel nem járó lakcímváltozásról az állampolgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak. Társasházak esetében a lakcímek pontosításakor egyidejűleg, szükség esetén az ajtószámozások ellenőrzését, pontosítását is el kell végezni.

(2)       A jegyző az (1) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson.

(3)       A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen rendelet 9. § (4) bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.


12. §

Hatálybalépés


(1)       Ez a rendelet 2013. december 1-én lép hatályba.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                        Dr. Benda  Dénes sk.                                                 Czeller Zoltán sk.

                         címzetes főjegyző                                                       polgármesterMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.