Ma 2021. január 23., szombat - Zelma és Rajmund napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

10.9 °C

Hőérzet: 10.0 °C
Szél: 8.06 km/h
Páratartalom: 61%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete
a telekadóról

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a telekadóval kapcsolatos szabályokat, jelen önkormányzati rendeletében állapítja meg.


1. § (1) E rendelet személyi hatálya kiterjed

a) magánszemélyekre

b) jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra,

c) magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére.

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Jánoshalma Város központi belterületén lévő telekre. (A központi belterület tervezett határa az 1. melléklet szerinti szkennelt térképen jelezve.


Az adó alanya


3. § (1) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja.

(2) Ha a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(4) Valamennyi adóalany által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodás esetén a 3. § (3) bekezdésétől eltérés lehetséges, a megállapodásban foglaltak az irányadók.


Adómentesség


4. § (1) Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól: az építési telek- magánszemély- tulajdonosa az építésügyi hatóságnál az építkezés megkezdésére irányuló bejelentés évének január 1-től számított 4 évig. Jelen esetben az építkezés megkezdése a lakhatást, valamint a termelő tevékenység tényleges végzését szolgáló főépület kivitelezésének megkezdése. Az építkezés megkezdése szempontjából nem számít annak a melléképület, kerítés, szín, tároló, felvonulási épület, WC stb.

Amennyiben a kezdés bejelentésének évétől számított 4 évig használatbavételi engedélyt a tulajdonos ( építtető ) nem szerez, az adót ezen pontban biztosított mentesség lejártát követő év január 1-től köteles megfizetni a kedvezmény megadásától 4 évre visszamenőleg.

Amennyiben az építési telek- magánszemély- tulajdonosa a használatbavételi engedély megszerzése előtt a telket elidegeníti, úgy az adómentesség érvényét veszti, és az adót az adómentes időszak első napjától- visszamenőleg- köteles megfizetni.


Az adó alapja


7. § A telekadó alapja a telek, vagy telekrész m2-ben számított területe.


Az adó mértéke


8. § (1) Az adó évi mértéke a telek, vagy telekrész m2-ben számított területe után: a központi belterületen a Dózsa Gy. úton a Széchenyi utcától a Vörösmarty u. sarkáig valamint a Rákóczi úton kiemelt átmenő forgalom mellett elhelyezkedő telkek esetében  200 ,-Ft/m2

(2) Az adó évi mértéke a telek, vagy telekrész m2-ben számított területe után: a központi belterületen az (1) bekezdésben felsorolt telkek kivételével: 30,-Ft / m2.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott területi besorolás szerint, központi belterületnek a 2. melléklet szerinti terület minősül.

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott területi besorolás szerint, központi belterületből a kiemelt átmenő forgalom mellett elhelyezkedő telkeknek 3. melléklet szerinti terület minősül.


Értelmező rendelkezések


9. § E rendelet alkalmazásában:

1.) építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre.

2.) épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a Helyi adó tv. értelmező rendelkezéseinek 8. 20. 45. és 47. pontjaiban foglaltak szerint azzal felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel.


Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések


10. § (1)  E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a többször módosított 1990. évi C. tv., valamint az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2011 (I. 28.) Ör. sz. rendelet és az azt módosító 15/2011.(VII.01.), 29/2011.(XII.16.), 1/2012.(II.24.) rendeletek.


Jánoshalma, 2015. december 1.


Czeller Zoltán sk.

polgármester

Dr. Benda Dénes sk.

címzetes főjegyző

                           

                                                                            

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2015. december 1.

Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 19/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelethez
1.04 MB
2. melléklet a 19/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelethez
48 KB
3. melléklet a 19/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelethez
42.5 KB
4. melléklet a 19/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelethez
75.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.