Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődébetörténő beiratkozás

2015. április 27 - május 5-ig
hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:00 óráig
lesz, a Radnóti utcai óvoda

(6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.

 

Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermekorvosi igazolás
  • a gyermek TAJkártyája
  • a gyermek oltási kiskönyve

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is jelezzék, ha a kisgyermek 2015. október 1. és 2016. május 31. közötti időszakban tölti be a 3. életévét.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel.

Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülőa közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

A fenntartó, azaz Jánoshalma Város Önkormányzat Jegyzője (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellelkapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.