JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott parlagfű elleni védekezési kötelezettségek hatékony betartatása érdekében Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési programot alkotja:

 

I. Jogszabályi háttér

 • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
 • A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.
 • az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.

A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó nem tesz eleget parlagfű elleni védekezési kötelezettségének. Ezzel párhuzamosan a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szabályozza a hatásköri és illetékességi kérdéseket. E szerint belterületen a jegyző jogosult az ellenőrzésre és a közérdekű védekezés végrehajtására. Külterületen az ellenőrzésre az ingatlanügyi hatóság (körzeti földhivatal), közérdekű védekezésre pedig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága jogosult.

A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a növényvédelmi bírság mértékét. A bírság alapja a károsítóval fertőzött terület mérete. A rendelet 1. sz. melléklete alapján belterületen a fertőzött terület nagyságától függően ez tizenötezer forinttól ötmillió forintig terjedhet a bírság.

 

II. Jánoshalma Városának parlagfű-szennyezettségi állapota

A város központi része parlagfűvel gyengén, vagy egyáltalán nem szennyezett, ezeken a területeken a védekezés könnyen megvalósítható. Veszélyt csak néhány elhanyagolt ingatlan jelent, de a tulajdonos felszólításával külön intézkedésre nincs szükség.

Jelentősebb mennyiségben található parlagfű a még belterületnek számító peremterületeken. Ezek egy része önkormányzati terület, egy része viszont magánterület. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban itt sem volt szükség eljárás megindítására.

Elsődlegesen szennyezett területek:

 • Hosszúhegyi út (régi szeméttelep),
 • Bem utca és a Pacsirta utca kereszteződésénél lévő vízgyűjtő terület,
 • Pacsirta utca,
 • Borpince utca és a Majoros Aladár utca kereszteződésének környéke,
 • Vasútállomás és környéke,
 • Zenészsor melletti terület (vásártér),
 • Damjanich utca vége (vízgyűjtő),
 • Bajai utcai temető mögötti vízgyűjtő,
 • Móricz Zsigmond utca vége,
 • Újvidék utca eleje,
 • Laktanya előtti rész,
 • Kélesi úti vízgyűjtő,
 • Mátyás király utca,
 • Kisfaludy utca vége,
 • Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri telep környéke,
 • Erzsébet tér,
 • Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,
 • Hold utca vége
 • Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca kereszteződése
 • Dézsmakert utca
 • Czobor utca beépítetlen része és az abból nyíló utak szélei
 • Szőlő utca
 • Diófa utca
 • Meggyfa utca

 

III. Megelőzés

A parlagfű virágzását megelőző időszakban minden évben megtörténik a lakosság értesítése kötelezettségeinek betartása érdekében. Ez általában a polgármesteri hivatal épülete előtt és a város egyéb pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint a helyi lapban történik. Frekventáltabb helyeken azonban lehetőség van szórólapokon történő tájékoztatásra is.

 

IV. Ellenőrzés, intézkedés

Jánoshalma belterületén az ellenőrzést a közterület-felügyelő végzi, aki a parlagfűvel fertőzött területekről tájékoztatást ad a Városgazdálkodási Iroda vezetőjének. A fertőzött területeket a helyszínen megvizsgálják és az ellenőrzés tapasztalatait dokumentálják.

A virágzást megelőzően, és attól kedve folyamatosan ellenőrzésre sor kerülhet hivatalból, vagy lakossági bejelentés alapján.

Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem meghatározott időpontban és helyszíneken kerül sor, figyelembe véve a területek szennyezettségének arányát. Mind hivatalból, mind lakossági bejelentésre történő ellenőrzéskor, csekély mennyiségű szennyezettség esetén megtörténik az ingatlan tulajdonosának a parlagfű kiirtására irányuló szóbeli felszólítása, határidő megállapításával. A határidő lejártát követően utólagos ellenőrzésre kerül sor. Erősebb szennyezettség esetén a törvényben meghatározott növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor. A parlagfű bimbós állapota felszólítás nélküli, automatikus birság kirovását vonja maga után.

 

V. Parlagfű elleni közérdekű védekezés

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a jegyző a parlagfű elleni közérdekű védekezést határozatban rendeli el, amely fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A határozat egy példányát meg kell küldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) az irányadók.

A parlagfű elleni közérdekű védekezésre Jánoshalma Város Önkormányzata a Városgazda Kft.-t (Jánoshalma, Bajai utca 66.) bízza meg.