JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 7789
Intézményi iktatószám: JH/3097-2/2023
ÁLLÁSPÁLYÁZAT

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A többcélú intézmény (bölcsőde, óvoda, családsegítő
szolgálat és központ, gyerekház) törvényes működésének biztosítása, az irányadó
jogszabályokban meghatározott, különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény és azok végrehajtásáról szóló rendelkezések alapján. - Az intézmény felelős
irányítása, a magasabb vezetői feladatok ellátása, a szervezeti egységek vezetői irányítása; -
Felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért; - Gyakorolja az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogokat. - Elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet,
a szakmai programokat, az intézmény teljes szervezetére vonatkozó Pedagógiai Programját, a
dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervét, munkatervet, valamint a kötelezően
előírt szabályzatokat; - Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai
szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek,
közösségek tevékenységét; - Folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját. -
Képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény
szakmai működésének valamennyi területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. - Felel - az
intézmény feladatkörét és működési területét érintően – az óvoda, a bölcsőde, a gyermekjóléti
szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, a gyerekház- biztosításáért. - Folyamatosan
értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját az irányadó jogszabályok alapján.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy,köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló
vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Jánoshalma
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoshalma.hu
honlapon szerezhet.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 7789
Intézményi iktatószám: JH/3097-2/2023
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Óvodapedagógusok képzése,
Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): -5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
- Szociális vezetői vizsga (mester fokozat), vagy a pályázó nyilatkozata arról,
hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését,
- Az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- Legalább 5 év pedagógus-munkakörben, vagy felsőfokú végzettséget vagy
felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a köznevelés területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- Az adott intézménytípusban pedagógus munkakörben fennálló,
határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- A pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem állnak fenn.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
- Szociális, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményvezetői
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 7789
Intézményi iktatószám: JH/3097-2/2023
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- egyéb
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- adatkezelési nyilatkozat
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- vezetői program
- szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.06. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)Korm., 257/2000.(XII.26.)Korm.rendelet szabályai
alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.29. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Helyben szokásos módon, Jánoshalmi
Hunyadi Népe, honlap
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.15.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.06.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Tetszett a cikk? Kérem, ossza meg!

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok