Közérdekű adatok

Srsz.:
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

Cím: 6440- Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001
E-mail: polghiv@janoshalma.hu
Honlap:www.janoshalma.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-77/501-001
1.2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése az alábbi linken érhető el:
https://janoshalma.hu/index.php/hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-felepites

1.3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Polgármester: Czeller Zoltán
Tel.: 06-77/501-001/ 103-as mellék

e-mail: czeller.zoltan@janoshalma.hu


Jegyző: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Tel.: 06-77/501-001/ 102-es mellék
e-mail: rennerne.aniko@janoshalma.hu

1.4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Titkársági munkatárs: Lakó Zoltánné

Tel.: 06-77/501-001
e-mail:titkarsag@janoshalma.hu


Ügyfélfogadás:
Hétfő:
 8:00-12:00 óráig; 13:00-16:00 óráig
Szerda: 8:00-12:00 óráig; 13:00-17:00 óráig
Péntek: 8:00-12:00 óráig

1.5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

A képviselők elérhetőségei:
Czeller Zoltán polgármester: czeller.zoltan@janoshalma.hu
Kovács József alpolgármester: alpolgarmester@janoshalma.hu
Gidai János társadalmi megbízatású alpolgármester: janos.gidai@gmail.com
Kiss György szociális tanácsnok, képviselő 
Madarász Attila képviselő: madarasza1em@t-online.hu
Malustyik Béla képviselő: malusbela@gmail.com
Diósi János képviselő: diosi.janos.kepviselo@levelcenter.hu

Szakál Lajos képviselő: szakallajos7@gmail.com

Nagy István képviselő: nagy.atancos666@gmail.com

Csizovszki László képviselő: csizo54@gmail.com

1.6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat intézményei:

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ
Cím: 6440 Jánoshalma, Radnóti Miklós u. 12.
Telefon: 06-77/401-160
E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com
Óvoda vezetője: Somogyi Beáta

 

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Cím: 6440 Jánoshalma, Kossuth u. 3.
Telefon: 06-77/850-220
Web: www.izmkk.janoshalma.hu
E-mail: izmkk@janoshalma.hu
Vezető: Hepp Levente

1.7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Városgazda Kft.
6440 Jánoshalma, Molnár János u. 3.
ADÓSZÁM: 11379447-2-03
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 03-09-104455
Ügyvezető: Juhász Zsolt
Telefon: 06-77/401-344
Email: varosgazda@t-online.hu
Honlap: ---

 

Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.
6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 3.
ADÓSZÁM: 25840384-2-03
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 03-09-130277
Ügyvezető: Taskovics Péterné
Telefon: 06-77/401-357
Email: jh.konyha@gmail.com
Honlap: ---


Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1.
ADÓSZÁM: 14460775-2-03
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 03-09-116752
Ügyvezető: Dr. Horváth Endre
Telefon: 06-77/502-952
Email: rendelo@jhrendelo.hu
Honlap: ---

1.8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

Jánoshalmáért Alapítvány
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
képviselő: Czeller Zoltán 
Tel.: 06-77/501-0016

További információ itt érhető el.

1.9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Cím: 6440 Jánoshalma, Kossuth u. 3.
Telefon: 06-77/850-220
Web: www.izmkk.janoshalma.hu
E-mail: izmkk@janoshalma.hu
Vezető: Hepp Levente
1.10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Az önkormányzat lapjának neve: Jánoshalmi Hunyadi Népe

A lap a helyi emberek életét érintő fontos információkkal, a helyben történt eseményekkel foglalkozik.

Kiadja: Zsikor Bt.
Címe: 6440 Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felelős személy: Blázsik Sándor
1.11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

 

Felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály
6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: 76/513-706
Fax: 76/513-703
Honlap:  www.torvenyesseg@bacs.gov.hu

Srsz.:
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat letölthető a honlapról

2.2

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

Nem releváns

2.3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Településfejlesztési projektek és támogatásuk:

 • TOP PLUSZ-1.2.1-21 „Élhető települések”
 • TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 Agrárlogisztikai Központ
 • TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem”
 • TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség”
 • EFOP-1.4.2-16 Integrált kistérségi gyermekprogramok, „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program
 • VP6-19.2.1-32-10-21 Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése
 • VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése
 • TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 Termelői piac felújítása
 • TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése
 • Önkormányzati földterületek hasznosítása, növénytermesztési tevékenység

Molnár J. u 4. helytörténeti múzeum üzemeltetési kiadásai

2.4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az ügytípusonként közzétett nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: Ügyintézés

2.5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Jánoshalma város területén a hulladékszállítás szabályait Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető:

Link


Jánoshalma város területén a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szabályokat Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető: Link

2.6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) , az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

A Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Adatkezelési tájékoztatói ezen a linken olvashatók.

2.7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Az önkormányzat lapjának neve: Jánoshalmi Hunyadi Népe

A lap a helyi emberek életét érintő fontos információkkal, a helyben történt eseményekkel foglalkozik.

Kapható a jánoshalmi üzletekben.

Fogy. ár: 300 Ft

2.8
2.9
1.10
2.11
2.12

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

A Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken olvasható: Adatkezelési Tájékoztatók

2.14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

2.11

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Központi Statisztikai Hivatal

2.16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

Nem releváns

2.17

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

2.18

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

2.19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

2.11

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

2.21

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

2.22

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

2.23

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Srsz.:
3. Gazdálkodási adatok

3.1

A működés törvényessége, ellenőrzések.

 

Az önkormányzatnál a belső ellenőrzés szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított. A belső ellenőrzés magában foglalja az önkormányzat belső ellenőrzését és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok felügyeleti ellenőrzését is.

A feladatellátás részletes szabályait a Belső ellenőrzési kézikönyv rögzíti.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései.

 

Az Állami Számvevőszék a magyar társadalom érdekében végzi a törvényekben meghatározott feladatait. Értékeli és elemzi a közpénzek felhasználását és a közvagyon kezelését. Célja a közpénzügyi helyzet javítása, amelyhez a bizonyítékokon alapuló ellenőrzési megállapítások adják a kiinduló alapot. A számvevőszéki ellenőrzések és elemzések célja a közpénzügyek fejlesztése, valamint az eredmények fenntartásának támogatása.


Ellenőrzési Jelentései a https://www.asz.hu/jelentesek/onkormanyzati-jelentesek honlapon megtalálhatóak.

A működés eredményessége, teljesítmény

 

A közfeladatot ellátó szerv feladat ellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésre szolgáló mutatók és értékük:

128/2023. (VI.29.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Rendőrség 2022. évi munkájáról

129/2023. (VI.29.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőr Egyesület 2022.

évi munkájáról

131/2023. (VI.29.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és

Gyermekjóléti Központ 2023. évi munkájáról I.

132/2023. (VI.29.) Kt.sz. határozat: Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

2023.évi munkájáról I.

159/2023. (IX.27.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Pelikán Kft. 2023. évi munkájáról II.

160/2023. (IX.27.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Városgazda Kft. 2023. évi munkájáról II.

161/2023. (IX.27.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2023. évi

munkájáról II.

162/2023. (IX.29.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a középtávra szóló integrált településfejlesztési

stratégia végrehajtásáról

178/2023. (X.25.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és

Gyermekjóléti Központ 2023. munkájáról II.

179/2023. (X.25.) Kt. sz. határozat: Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

2023. évi munkájáról II.

199/2023. (XI.23.) Kt. sz. határozat: Beszámoló Jánoshalma város hivatalos honlapjának

üzemeltetéséről

219/2023. (XII.14.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Városgazda Kft. 2023. évi munkájáról III.

220/2023. (XII.14.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2023. évi

munkájáról III.

2/2024. (I.24.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról

3/2024. (I.24.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Tűzoltóság 2023. évi munkájáról

39/2024. (III.21.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újság 2023. évi

tevékenységéről

40/2024. (III.21.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a 2023. évi munkavédelmi feladatok ellátásáról

41/2024. (III.21.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a 2023. évi tűzvédelmi feladatok ellátásáról

42/2024. (III.21.) Kt. sz. határozat: Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

2023. évi munkájáról

43/2024. (III.21.) Kt. sz. határozat: Beszámoló Jánoshalma Város egészségügyéről 2023. év

69/2024. (IV.25.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Városgazda Kft. 2024. évi munkájáról I.

70/2024. (IV.25.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2024. évi

munkájáról I.

10/2022. (I.27.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról

45/2022. (III.24.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Tűzoltóság 2021. évi munkájáról

46/2022. (III.24.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újság 2021. évi tevékenységéről

47/2022. (III.24.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a 2021. évi munkavédelmi feladatok ellátásáról

48/2022. (III.24.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a 2021. évi tűzvédelmi feladatok ellátásáról

49/2022. (III.24.) Kt. sz. határozat: Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi munkájáról

50/2022. (III.24.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021. évi munkájáról

66/2022. (IV.28.) Kt. sz. határozat: Beszámoló Jánoshalma Város egészségügyéről 2021. év

91/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a 2021. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

92/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Pelikán Kft. 2021. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról

93/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Városgazda Kft. 2021. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról

94/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2021. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról

95/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány 2021. évi munkájáról

96/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi munkájáról

111/2022. (VI.23.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Rendőrség 2021. évi munkájáról

112/2022. (VI.23.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőr Egyesület 2021. évi munkájáról

113/2022. (VI.23.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi munkájáról I.

114/2022. (VI.23.) Kt.sz. határozat: Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2022.évi munkájáról I.

115/2022. (VI.23.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről

116/2022. (VI.23.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

117/2022. (VI.23.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről

149/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Pelikán Kft. 2022. évi munkájáról II.

150/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Városgazda Kft. 2022. évi munkájáról II.

151/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2022. évi munkájáról II.

153/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról

154/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat: Beszámoló az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok energiamegtakarítási tervéről

173/2022. (X.27.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ 2022. munkájáról II.

174/2022. (X.27.) Kt. sz. határozat: Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi munkájáról II.

198/2022. (XI.24.) Kt. sz. határozat: Beszámoló Jánoshalma város hivatalos honlapjának üzemeltetéséről

222/2022. (XII.15.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Pelikán Kft. 2022. évi munkájáról III.

223/2022. (XII.15.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Városgazda Kft. 2022. évi munkájáról III.

224/2022. (XII.15.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2022. évi munkájáról III.

 

 

4/2023. (I.26.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról

5/2023. (I.26.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Tűzoltóság 2022. évi munkájáról

29/2023. (II. 14.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2022. évi munkájáról

47/2023. (III.02.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Pelikán Kft. 2022. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról

54/2023. (III.30.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újság 2022. évi tevékenységéről

55/2023. (III.30.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a 2022. évi munkavédelmi feladatok ellátásáról

56/2023. (III.30.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a 2022. évi tűzvédelmi feladatok ellátásáról

57/2023. (III.30.) Kt. sz. határozat: Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi munkájáról

58/2023. (III.30.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi munkájáról

59/2023. (III.30.) Kt. sz. határozat: Beszámoló Jánoshalma Város egészségügyéről 2022. év

82/2023. (IV.27.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Pelikán Kft. 2023. évi munkájáról I.

83/2023. (IV.27.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Városgazda Kft. 2023. évi munkájáról I.

84/2023. (IV.27.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2023. évi munkájáról I.

106/2023.(V.25.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

107/2023.(V.25.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Városgazda Kft. 2022. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról

108/2023.(V.25.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2022. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról

109/2023.(V.25.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány 2022. évi munkájáról

111/2023.(V.25.) Kt. sz. határozat: Beszámoló a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi munkájáról

3.2

Költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése évenkénti bontásban:

Srsz.:
3.2 Költségvetések évenkénti bontásban
2018. év

Elfogadott

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet

 1. számú módosítás: 4/2018.(IV.03.) önkormányzati rendelet
 2. számú módosítás: 6/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelet
 3. számú módosítás: 7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
 4. számú módosítás: 11/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet
 5. számú módosítás: 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet
2019. év

Elfogadott

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet

 1. számú módosítás: 7/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet
 2. számú módosítás: 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet
 3. számú módosítás: 14/2019.(XII.16.) önkormányzati rendelet
 4. számú módosítás: 1/2020.(II.14) önkormányzati rendelet

2020. év

Elfogadott

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet

 1. számú módosítás: 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet
 2. számú módosítás: 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet
 3. számú módosítás: 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet
 4. számú módosítás: 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet
 5. számú módosítás: 14/2020.(X.30) önkormányzati rendelet
 6. számú módosítás: 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet
 7. számú módosítás: 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet

2021. év

Elfogadott

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

 1. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2022. (V.28.) önkormányzati rendelet

 1. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet

 1. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

 1. számú módosítás
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szól 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet
2022. év

Elfogadott

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 

 1. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2022. (VI.24.) önkormányzati rendelet


 1. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet


 1. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet


 1. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szól

4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet

2023. év

Elfogadott

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet

1. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 14/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet

2. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 18/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet

3. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 24/2023. (XI.24.) önkormányzati rendelet

4. számú módosítás

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet

Srsz.:
3.3 Számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtása

Zárszámadási rendeletek (link: https://or.njt.hu/onkorm/-:11:1767:-:-:1:z%C3%A1rsz%C3%A1mad%C3%A1s:-:-/1/10

2019. év: Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 9/2020. (VI.26.) rendelet

2020. év: az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelet

2021.év: az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 5/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelet

2022. év: az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet

2023. év: az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló 9/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet


Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél a foglalkoztatottak létszáma:

A tárgyévi költségvetési rendelet 8. számú melléklete szerint.


A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke:

Jánoshalma Városi Önkormányzat az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2014 (XI.21.) számú önkormányzati rendelet

148/2019.(X.29.) Kt. sz. határozat: Társadalmi megbízatású Alpolgármester tiszteletdíjáról

149/2021.(IX.23.) Kt. sz. határozat: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek járó tiszteletdíj emeléséről

150/2021.(IX.23.) Kt. sz. határozat: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek járó tiszteletdíj emeléséről

6/2022. (I.14.) Kt. sz. határozat: Polgármester illetményéről és költségtérítéséről

7/2022. (I.14.) Kt. sz. határozat: Főállású alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről


Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

A tárgyévi költségvetési rendelet előterjesztése szerint.


Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásai:

A tárgyévi költségvetési rendelet 12. számú melléklete szerint.


Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helye:

A tárgy évi költségvetési rendelet és módosításai előterjesztése szerint.


Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések.


Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): Jánoshalma Városi Önkormányzat vonatkozásában nemleges.


Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: Jánoshalma Városi Önkormányzat vonatkozásában nemleges.

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok